Szmaragd w Open Life

Finanse i gospodarka

Ubezpieczyciel wprowadza do oferty Szmaragd, czyli nowe ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.  

Ubezpieczyciel wprowadza do oferty Szmaragd, czyli nowe ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.  

Szmaragd to 15-letnie ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowo - inwestycyjnym, z płatnością składki przez 10 lat oraz z możliwością rozszerzenia produktu o funkcje ochronne. Głównym celem ubezpieczenia jest ochrona 100 proc. opłaconych składek. Strategia inwestycyjna produktu oparta została o koszyk trzech indeksów umożliwiający ekspozycję na akcje wysokodywidendowych spółek, płynne obligacje denominowane w USD o wysokim oprocentowaniu (High Yield) emitowane przez przedsiębiorstwa o ratingu poniżej inwestycyjnego oraz na rynek surowców.

Istotnymi atutami Szmaragdu są: możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30. dni od dnia jej zawarcia, blisko trzymiesięczny okres prolongaty składki oraz możliwość trzykrotnego zawieszenia opłacania składki miesięcznej. Powyższe opcje to istotny element, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa klienta decydującego się na produkt długoterminowy ze składką regularną - podkreśla Izabela Śliwowska, wiceprezes zarządu Open Life TU Życie S.A.

W razie śmierci ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej świadczenie stanowić będzie aktualna suma ubezpieczenia oraz wartość rachunku udziałów. Konstrukcja produktu daje klientom możliwość indywidualnego określenia wysokości sumy ubezpieczenia poprzez wybór jednej z dostępnych opcji jej podwyższenia. Tym samym, klienci mają możliwość realizowania różnych celów w ramach jednej polisy.

Warto przypomnieć, że Ubezpieczyciel wprowadził niedawno szereg zmian proklienckich w swojej ofercie i zwiększył przejrzystość dokumentacji produktowej. Spółka uzupełniła ją m.in. o graficzne ilustracje obrazujące w trzech hipotetycznych scenariuszach zasady działania produktu, wysokość opłat, wartość wykupu w trakcie trwania ubezpieczenia. Ponadto, Open Life dba o rzetelny przekaz informacji o oferowanych produktach oraz o to, aby nabywane przez klientów produkty odpowiadały ich oczekiwaniom. Dlatego też w ramach wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia prezentowane są najważniejsze informacje o produkcie oraz ryzyka związane z inwestycją w ramach ubezpieczenia.

Źródło: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Udostępnij artykuł: