Szykują się zmiany w PPK. Jakie?

Mój plan emerytalny

Szykują się zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ministerstwo Finansów i Polski Fundusz Rozwoju rozpatrują właśnie uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych.

Szykują się zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ministerstwo Finansów i Polski Fundusz Rozwoju rozpatrują właśnie uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych.

Konfederacja #Lewiatan: możliwe są zmiany w #PPK dotyczące ograniczenia kosztów administracyjnych, automatycznego uczestnictwa w programie, przepisów karnych #emerytury @LewiatanTweets

Możliwe są zmiany dotyczące ograniczenia kosztów administracyjnych, automatycznego uczestnictwa w programie, przepisów karnych. Potwierdzono utrzymanie wyboru między PPK i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Konfederacja Lewiatan wskazywała na konieczność takich korekt.16 kwietnia br. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa, na której zostanie przedstawiona kolejna wersja projektu ustawy.- Resort finansów skłonny jest ograniczyć koszty administracyjne po stronie pracodawców. Rozważa możliwość wydłużenia terminu na ponowne powstanie obowiązku odprowadzania składek do PPK z 2 do 3 lat.  Pozostawiony ma być wybór między PPK a PPE, ale doprecyzowane warunki, jakie ma spełniać PPE. Poza składką 3,5 proc. rozważany jest warunek minimalnego udziału załogi w PPE. Rząd skłania się też do złagodzenia kary za „zniechęcanie” pracowników do oszczędzania w PPK i wprowadzenia, np. tylko kary grzywny – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Przedstawiciele rządu nie są natomiast przekonani do wydłużenia terminu wejścia w życie nowych przepisów. Wydłużenie ma o tyle znaczenie dla pracodawców, że wciąż wymaga doprecyzowania w projekcie szereg elementów decydujących o praktycznych obowiązkach podmiotów zatrudniających (terminy, kwestia prowadzenia dokumentacji itd.). Pamiętajmy, że do połowy tego roku firmy przygotowują się do wdrożenia RODO (ochrona danych), a dostosowanie do zmian krajowych przepisów potrwa znacznie dłużej. Początek 2019 roku to rewolucyjne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, które wymuszą wprowadzenie zmian w firmach.Co najistotniejsze, nie wiadomo też co z przepisami przewidującymi podwyższenie składek płaconych od pensji pracowników – chodzi o zniesienie limitu składek na ZUS.

W stanowisku dotyczącym projektu ustawy o PPK Konfederacja Lewiatan proponuje uwzględnienie następujących elementów:Koszty pracy. Mając na uwadze znaczący wzrost kosztów pracy w wyniku wdrożenia PPK (składki do PPK i koszty administracyjne) konieczna jest rezygnacja ze zniesienia limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy to poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego czy nową inicjatywę ustawodawczą. Wejście w życie ustawy znoszącej limit składek oraz projektu o PPK oznacza kumulację obciążeń i znaczący wzrost kosztów zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. W takich okolicznościach trudno oczekiwać pozytywnego przyjęcia PPK.Obciążenia administracyjne. Konieczna jest redukcja obowiązków administracyjnych po stronie podmiotów zatrudniających. Projektowi ustawy o PPK towarzyszy ocena skutków regulacji, ale brak jest oceny kosztów, jakie będą musiały ponieść podmioty zatrudniające w związku z obsługą PPK. Będą to koszty znaczne, szczególnie w firmach o dużej fluktuacji pracowników. Taka analiza powinna być wykonana w szczególności w kontekście funkcjonowania naszych przedsiębiorstw na unijnym rynku wewnętrznym. Istnienie obowiązków związanych z PPK może pogorszyć konkurencyjność polskich firm w stosunku do firm z krajów, w których nie ma takich obciążeń. Postulujemy zmniejszenie obciążeń pracodawców związanych z administrowaniem PPK.Wybór. Należy zapewnić pracodawcom możliwość wyboru pomiędzy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi a Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przez cały okres funkcjonowania nowego instrumentu. Dobrowolne programy w postaci PPE są wyrazem dbania przez pracodawcę o zabezpieczenie finansowe jego pracowników w okresie emerytalnym.Konkurencyjność. Powodzenie programu będzie zależeć od efektywności podmiotów zarządzających PPK. Ustawodawca powinien umożliwić wzięcie udziału w programie dostatecznie dużej liczbie wiarygodnych podmiotów zarządzających, aby zapewnić konkurencję, która mobilizuje do aktywności i leży w interesie oszczędzających.Projekt ustawy o PPK przewiduje, że pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK mają zarządzać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Konfederacja Lewiatan podkreśla, że w programie PPK warto wykorzystać potencjał powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), które zarządzając otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) zdobyły ogromne doświadczenie w zarządzaniu aktywami emerytalnymi. PTE mają najniższe koszty funkcjonowania i są najtańsze dla klientów, osiągają relatywnie wysokie stopy zwrotu, więc ich wykluczenie byłoby zdecydowanie niekorzystne dla oszczędzających i w rezultacie zmniejszyłoby zasięg programu PPK.Pewność. Wskazane jest wyjaśnienie wielu wątpliwości w kontekście prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy zleceniobiorców oraz systemu ubezpieczeń społecznych (sus)Konieczna jest zmiana przepisów karnych. Przepisom karnym stawia się wymóg, aby były one precyzyjne w stopniu umożliwiającym jednostce pozyskanie informacji na temat bezprawności lub karalności jej zachowania. Nakazu określoności nie spełnia przepis ustawy karnej wówczas, gdy adresat normy prawno-karnej nie jest w stanie zrekonstruować, na jego podstawie, zasadniczych znamion czynu zabronionego.Wymogu precyzyjności nie spełnia art. 97 projektu ustawy dotyczący sytuacji nakłaniania uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Czyny podlegające sankcji zostały jasno określone w art. 96 projektu ustawy o PPK. Ponadto proponowana sankcja pozbawienia wolności do dwóch lat nie odpowiada stopniowi szkodliwości czynu.Poszanowanie celów Funduszu Pracy. Sprzeciwiamy się propozycji finansowania dopłaty rocznej z Funduszu Pracy. Fundusz pracy finansowany jest przez pracowników i pracodawców i ma na celu wspieranie inicjatyw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku pracy. Finansowanie PPK nie jest działaniem mieszczącym się w ramach zadań tego fundusz.Przejrzystość. Za niewłaściwe należy uznać powierzenie PFR jednocześnie dwóch ról: organizatora programu PPK i właściciela jednego z TFI prowadzących PPK, ponieważ nie powinno się łączyć funkcji rynkowego gracza i kontrolera rynku. Proponowane w projekcie nadanie TFI należącemu do PFR statusu domyślnego TFI w przypadku niedokonania wyboru przez pracodawcę, jest wyrazem uprzywilejowania jednego z podmiotów rynkowych i narusza zasadę równej konkurencji.Wydłużenie terminów na stosowanie ustawy. Konieczne jest wydłużenie okresu na realizację obowiązków wynikających z ustawy co umożliwi lepsze przygotowanie się zainteresowanym podmiotom, osobom i spokojniejsze wdrożenie całego systemu, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Należy zauważyć, że realizacja obowiązków wynikających z ustawy PPK wymagać będzie szczególnie w dużych podmiotach zmian w wykorzystywanych systemach informatycznych i procedurach.

Źródło: Informacja prasowa Konfederacji Lewiatan

Udostępnij artykuł: