Tag: Marcin Czugan

Projekt ustawy antylichwiarskiej: zmiany w przepisach o kredycie konsumenckim niezgodne z prawem UE?

19.03.2019 09:36

Przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości interesariuszom zewnętrznym projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.) przewiduje nowelizację kilku ważnych regulacji prawnych, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, powołując się na tzw. zasadę pełnej harmonizacji, wskazują, że jest to sprzeczne z unijną Dyrektywą w sprawie kredytu konsumenckiego (tzw. CCD), nakładającą na kraje członkowskie obowiązek transponowania w pełni jej przepisów. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Regulacje zmierzają w niebezpiecznym kierunku

21.01.2019 01:30

Promowanie nieodpowiedzialnego zadłużania się, generowanie dodatkowego ryzyka na rynku finansowym, pogłębianie zjawiska hazardu moralnego – lista zarzutów, wysuwanych wobec rządowych propozycji zmian w zasadach ogłaszania upadłości konsumenckiej jest wyjątkowo długa. Nieprzypadkowo właśnie ta inicjatywa legislacyjna zdominowała tematykę panelu prawnego, wieńczącego obrady Kongresu Consumer Finance A.D. 2018. Czytaj więcej...Unia rynków kapitałowych coraz bliżej?

16.08.2017 10:05

W ramach budowy Unii rynków kapitałowych, w ślad za opublikowaną pod koniec 2015 r. Zieloną Księgą w sprawie detalicznych usług finansowych, Komisja Europejska opracowała dokument pt. „Plan działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych”. W prace nad realizacją głównych celów tej inicjatywy zostało zaangażowanych wiele podmiotów z krajów należących do UE, m.in. krajowych organów nadzorczych, organizacji konsumenckich czy wreszcie dostawców usług finansowych. Z racji swej przynależności do europejskiej platformy samorządowej sektora kredytowego EUROFINAS, nad propozycjami zmian treści dokumentu pracuje także Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Czytaj więcej...Proces sekurytyzacji wierzytelności

27.02.2016 05:03

Prosty, przejrzysty i jednolity w krajach członkowskich Unii Europejskiej – taki ma być proces sekurytyzacji wierzytelności. Perspektywa ujednolicenia zasad sekurytyzacji w drodze regulacji unijnej wymusi działania także po stronie polskiego ustawodawcy, a praktyka biznesowa podmiotów, spowoduje konieczność uwzględnienia nowych przepisów. O rosnącym znaczeniu sekurytyzacji dla rynku finansowego świadczy fakt, że – według najnowszego raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” – spośród wierzytelności zarządzanych przez Członków KPF, aż 83% pod względem wartościowym stanowią te obsługiwane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Zagadnienie unifikacji zasad sekurytyzacji stanie się przedmiotem debaty podczas IV Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowanych (KPF). Czytaj więcej...


KE proponuje nową formułę współpracy dla ograniczania ryzyka niewypłacalności

28.01.2016 06:01

Komisja Europejska powołała Konsultacyjną Grupę Ekspertów w sprawie Doradztwa dla Zadłużonych. Jest to materialny wyraz troski tej instytucji o ograniczanie zjawiska nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności. Analiza zjawiska nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych, dokonana przez Komisję Europejską i opublikowana w listopadzie 2014 roku, dowodziła, że ma ono charakter wielopłaszczyznowy, a jego przyczyny są splotem wielu czynników. Czytaj więcej...


KPF: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o polityce wynagrodzeń w świetle dyrektywy CRD IV

23.01.2016 08:02

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority) 21 grudnia 2015 roku opublikował końcową wersję wytycznych (guidelines) dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, zgodnej z zasadami określonymi w art. 92-95 dyrektywy 2013/36/UE (znanej jako CRD IV). Wersja ta uwzględnia wyniki przeprowadzonych wcześniej konsultacji, w trakcie których istotne uwagi zgłosiła także jedna z największych reprezentacji europejskiego rynku kredytowego, EUROFINAS. Aktywnym Członkiem EUROFINAS jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Czytaj więcej...


Wierzyciel szybko sprawdzi komornika

14.12.2015 05:17

Monitor Postępowania Egzekucyjnego, czyli portal dostępowy dla wierzycieli i komorników, zyskał istotną, z punktu widzenia efektywności postępowania egzekucyjnego funkcjonalność - dzięki serwisowi stworzonemu przez spółkę Currenda Sp. z o.o. w szybki i łatwy sposób wierzyciele mogą sprawdzić, czy dany komornik ma możliwość przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru. Wdrożono ją wskutek sugestii Zespołu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Komorniczej ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, od prawie półtora roku formułującego propozycję rozwiązań w zakresie elektronizacji postępowań sądowych. Czytaj więcej...UE dopuszcza zakaz wypłaty prowizji doradcom, a nie pośrednikom

04.12.2015 10:58

Unijna dyrektywa nr 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, zwana dyrektywą hipoteczną, zawiera między innymi wymóg informowania konsumentów o wysokości prowizji otrzymywanej przez pośrednika finansowego od kredytodawcy.  Dyrektywa dopuszcza również możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie zakazu wynagradzania przez kredytodawcę. Tyle, że wskazuje ona nie - jak chcieliby niektórzy - na pośredników kredytowych wykonujących usługi pośrednictwa, a na podmioty świadczące usługi doradcze. To zasadne podejście z punktu widzenia ochrony praw konsumentów. Czytaj więcej...


Ustawa o rencie dożywotniej niepotrzebna?

06.03.2015 09:00

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, której liderem jest Ministerstwo Gospodarki, pomimo zdecydowanego oczekiwania wielu społecznych uczestników co do konieczności jej wejścia w życie w trybie pilnym, nie przebrnęła dotąd procesu legislacyjnego. Co opóźnia jej wprowadzenie? Eksperci zgodnie podkreślają, że na stosowne regulacje czekają między innymi Seniorzy, fundusze hipoteczne, rynek kapitałowy. Może być również korzystna z punktu widzenia sektora bankowego. Czytaj więcej...


Powołano Radę Programową Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

23.02.2015 08:47

Ocena najistotniejszych przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku wierzytelności i postulaty zmian w kierunku rozwiązań, racjonalizujących i ułatwiających obrót wierzytelnościami staną się przedmiotem debaty praktyków gospodarczych oraz organizacji samorządowych podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wyłoniono Radę Programową wydarzenia, które po raz trzeci zorganizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.  Czytaj więcej...


Projekt II Dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w decydującej fazie legislacji

16.01.2015 10:25

Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2 (Insurance Mediation Directive 2) wprowadzi nowe otoczenie prawne, które istotnie wpłynie ystrna dystrybucję ubezpieczeń w krajach UE. Pod koniec lutego 2015 r. rozpocznie się jedna z ostatnich faz europejskiego procesu legislacyjnego, tzw. procedura trialogowa, czyli uzgodnienia przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego w zakresie ostatecznego kształtu projektu regulacji. Czytaj więcej...Ograniczenie prawa wyboru komornika niekonstytucyjne?

19.12.2014 04:17

Ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego przez wierzyciela, do czego zmierza poselski projekt zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji skomplikuje proces windykacji, wydłuży go, bez jednoczesnego wpływu na wzrost odzyskanych przez wierzycieli należności. Straty z tytułu rosnących kosztów zarządzania wierzytelnościami, dotkną przede wszystkim wierzycieli. Na niekonstytucyjność projektowanego przepisu od początku uwagę zwracała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), a sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ten punkt widzenia podzieliła, kierując regulację do dalszych prac w Podkomisji i Komisji Ustawodawczej. Niestety, z uwagi na kwestie regulaminowe, Komisja Ustawodawcza nie rozstrzygnęła problematyki konstytucyjności przepisów. Tymczasem KPF zdecydowanie podtrzymuje odrzucenie projektu ustawy  przez ustawodawcę. Czytaj więcej...


Opóźnia się uchwalenie ustawy o rencie dożywotniej

17.12.2014 06:04

Po dwóch konferencjach uzgodnieniowych i zakończonych konsultacjach społecznych, projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, podobnie jak ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, miał trafić do prac parlamentarnych. Rekomendowane wdrożenie obu regulacji w tym samym czasie miało spełnić racjonalne cele kompleksowego uregulowania odwróconej hipoteki w Polsce i dać potencjalnym beneficjentom szansę na wybór produktu dostosowanego do ich potrzeb. Czytaj więcej...


Bezpieczna renta dożywotnia

14.10.2014 04:17

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym powoli kończy swoją ścieżkę legislacyjną i niebawem  podpisze ją prezydent RP, podczas gdy komplementarny wobec niej i równie istotny z punktu widzenia Seniorów akt prawny, regulujący dożywotnie świadczenie pieniężne, zwane potocznie rentą dożywotnią, znajduje się wciąż na etapie uzgodnień społecznych i międzyresortowych. Czytaj więcej...Zaledwie 0,001% skarg konsumentów w BIG-ach

21.08.2014 11:42

Ministerstwo Gospodarki, w ramach potrzebnej i oczekiwanej przez uczestników rynku  kompleksowej nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, proponuje nowe zasady usuwania z baz BIG informacji o zobowiązaniach tzw. przedawnionych. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, w imieniu reprezentowanego przez siebie środowiska zarówno dostawców usług udostępniania informacji gospodarczej oraz ich użytkowników masowych, zdecydowanie sprzeciwia się tej propozycji, wskazując na brak jej merytorycznego uzasadnienia, a jednocześnie przewiduje negatywne skutki społeczne, gospodarcze wdrożenia takich zmian. Czytaj więcej...
20 PLN za wyszukanie księgi wieczystej – ucierpi realizacja celu regulacji

10.06.2014 04:14

Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości wysokość opłaty - 20 PLN - za wyszukanie księgi wieczystej w centralnej bazie ksiąg wieczystych jest nieuzasadniona i uderzy przede wszystkim w wierzycieli dochodzących swoich należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Dlatego proponujemy jej likwidację lub znaczne obniżenie - głosi stanowisko Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nowy przepis dotyczy dostępu do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) - bazy dostępnej dla komorników sądowych i notariuszy. Czytaj więcej...


Koniunktura na europejskim rynku kredytu konsumenckiego w statystykach EUROFINAS

06.06.2014 06:25

EUROFINAS jest największą na obszarze Unii organizacją zrzeszającą  wszystkich kredytodawców i pożyczkodawców, finansujących konsumentów. Obecnie skupia ona 17  narodowych samorządów finansowych,  co daje w sumie 600 instytucji pożyczkowych, zatrudniających ponad 90 tysięcy osób w UE. Obejmują one w sumie 47% rynku kredytu konsumenckiego na obszarze unijnym.  W tej liczbie mieszczą się zarówno gospodarki  należące do strefy euro, jak i te posługujące się nadal walutami narodowymi. Czytaj więcej...


Część produktów wypadnie z rynku pożyczkowego?

03.06.2014 09:56

Nieodległa perspektywa zmiany otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują firmy pożyczkowe; konsekwencje, które w związku z tym branża poniesie oraz możliwości finansowania mikroprzedsiębiorstw - na tych tematach skupili uwagę uczestnicy Kongresu Sektora Pożyczkowego. Po raz trzeci wydarzenie zorganizowała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Czytaj więcej...


Nie będzie rejestru firm pożyczkowych

29.04.2014 05:33

Firmy pożyczkowe będą nabywały prawo do prowadzenia działalności po spełnieniu ustalonych warunków, ale bez tworzenia osobnego rejestru dla tej branży. Weryfikacją spełnienia przez firmę pożyczkową nowych obowiązków zajmie się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w zakresie już posiadanych ustawowo kompetencji do nadzoru merytorycznego, a także w ramach proponowanego wprowadzenia instytucji ostrzeżeń publicznych. Takie rozwiązania przewiduje Ministerstwo Finansów w opublikowanej, czwartej już wersji założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawie bankowym i niektórych innych ustaw. To nowość w stosunku do prezentowanych wcześniej wersji. Czytaj więcej...


Regres w sprawie rejestru

20.04.2014 07:54

Firmy pożyczkowe będą nabywały prawo do prowadzenia działalności po spełnieniu ustalonych warunków, ale bez tworzenia osobnego rejestru dla tej branży. Weryfikacją spełnienia przez firmę pożyczkową nowych obowiązków zajmie się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w zakresie już posiadanych ustawowo kompetencji do nadzoru merytorycznego, a także w ramach proponowanego wprowadzenia instytucji ostrzeżeń publicznych. Takie rozwiązania przewiduje Ministerstwo Finansów w opublikowanej, czwartej już wersji założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawie bankowym i niektórych innych ustaw. To nowość w stosunku do prezentowanych wcześniej wersji. Czytaj więcej...


0