Tag: Mariusz Zygierewicz

250 lat z listem zastawnym. XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2019

06.12.2019 15:17

Europejska bankowość hipoteczna przeżywa w tym roku okrągły jubileusz. 29 sierpnia 1769 roku dekret króla pruskiego Fryderyka II powołał do życia Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Instytucja ta, mająca swą siedzibę we Wrocławiu, wyemitowała pierwsze w historii światowego rynku finansowego listy zastawne. Obecnie instrument ten stanowi jedną z podstawowych form refinansowania kredytów mieszkaniowych przez banki. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019

31.08.2019 03:10

Kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych – najważniejszego wydarzenia Związku Banków Polskich poświęconego problematyce działania banków spółdzielczych w Polsce – odbędzie się w dniach 17–18 września br. Czytaj więcej...

XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Wprowadzenie: Po nowemu, ale z uszanowaniem tradycji

14.06.2019 10:20

XXIV raz nagradzamy najlepsze polskie banki. Tegoroczny „Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK”, używając modnych w życiu politycznym i społecznym słów, łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Tradycja to sposób zbierania danych i część kategorii. Nowoczesność zaś – to nawiązanie do międzynarodowych trendów w tworzeniu tego typu zestawień. W ten sposób chcemy docenić innowacyjność, działania podejmowane w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poszukiwanie przez banki najlepszych rozwiązań w relacjach z klientami. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Wyzwania na nowe czasy

13.03.2019 00:45

14 marca 2019 r. odbędzie się kolejna edycja corocznej konferencji Forum Bankowe, która zawsze poświęcona jest dyskusji sektora bankowego na temat aktualnych zagadnień nurtującym środowisko. Nie inaczej jest w tym roku. Tytułem przewodnim konferencji są wyzwania na nowe czasy. Te wyzwania zostały podzielone na cztery części, przy czym dwie pierwsze będą dotyczyć kwestii o charakterze ekonomicznym, a pozostałe dwie zagadnień technologicznych. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie MDR nie rozwiązują wszystkich wątpliwości banków

07.03.2019 01:10

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnoszące się do regulacji w zakresie obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)1. Jest to nowa praktyka Ministerstwa Finansów, w której objaśnienia stanowią ogólne wytyczne do przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto też przypomnieć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14 k – 14m ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowi o tym art. 14n § 4 pkt 1 tejże ustawy. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2019

18.02.2019 04:45

W dniach 23–24 stycznia 2019 r. w Józefowie k. Warszawy odbył się Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, czyli druga edycja dorocznej konferencji kierownictwa bankowości spółdzielczej. Uczestniczą w niej osoby pełniące funkcje członków zarządu banków zrzeszających, zarządy IPS, członkowie rad nadzorczych tych instytucji, członkowie rad zrzeszeń, jak również przedstawiciele obu bankowych izb gospodarczych: ZBP i KZBS. Czytaj więcej...
Wyniki stres-testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2018 r.

06.11.2018 09:13

Na początku listopada 2018 r. zostały opublikowane wyniki stres-testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2018 r. Celem tego badania jest aktualna ocena odporności poszczególnych banków na możliwe szoki spowodowane nagłym pogorszeniem się makroekonomicznych warunków działania banku. Oczywiście przyjęte założenia mają charakter hipotetyczny i nieprawdopodobnego scenariusza zmian w otoczeniu ekonomicznym banków. W stres-teście przyjmuje się warunki znacznie bardziej ekstremalne niż tzw. scenariusz bazowy. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Wyzwania wynikające z projektu nowej Rekomendacji S

26.10.2018 02:49

W sierpniu br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował projekt nowej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Warto odnotować, że pojawił się on relatywnie późno, gdyż założenia do nowego jej brzmienia ukazały się już na początku 2016 r. i od tego czasu trwały prace nad tekstem rekomendacji. Czytaj więcej...Rekomendacja S: kredyty ze stałą stopą procentową i “klucz za dług”. Ryzyko, o którym klienci banków muszą wiedzieć

24.09.2018 14:35

Obowiązkowe wprowadzenie do oferty banków kredytów ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, czy oddanie kluczy do mieszkania w zamian za pozbycie się problemów ze spłatą kredytu hipotecznego. Propozycje takich rozwiązań pojawiły się w nowelizacji Rekomendacji S przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wiążą się one z ryzykiem dla klientów, ostrzega Związek Banków Polskich. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

18.09.2018 04:38

Przed nami kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, która tradycyjnie każdego roku odbywa się we wrześniu. Podobnie jak w latach poprzednich będzie to największa konferencja dla bankowości spółdzielczej organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS S.A. i SGB S.A. Jej partnerami są także: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz grupa podmiotów współpracujących z sektorem banków spółdzielczych. Tegoroczna edycja odbędzie w dniach 18 i 19 września. Czytaj więcej...Regulacje: Bazylea III ante portas

22.01.2018 15:27

Komitet Bazylejski, po wielokrotnie odsuwanym terminie zakończenia prac nad rewizją standardów wymogów kapitałowych dla banków, 7 grudnia 2017 r. finalnie zaakceptował najważniejsze zmiany w pakiecie Bazylea III. Określił jednocześnie ramy czasowe ich implementacji oraz kierunki dalszych kroków nad kolejnymi zmianami wymogów w najbliższej przyszłości. Czytaj więcej...Prawo: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2018 r.

22.12.2017 03:53

27 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2175) Ustawa z dnia 27 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadziła ona także kilka istotnych zmian w zakresie zasad opodatkowania banków. Czytaj więcej...
Prawo: Bufor ryzyka systemowego w polskich bankach

25.09.2017 03:59

W ostatnim roku Ministerstwo Finansów podejmuje wiele inicjatyw, które mają służyć poprawie ściągalności podatków i zmniejszeniu skali nadużyć fiskalnych w gospodarce. Działania te są związane z dążeniem rządu do zwiększenia należnych państwu dochodów budżetowych z podatków, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, i w ten sposób przyczynienia się do poprawy stanu finansów publicznych oraz znalezienia środków na finansowanie programów uznanych przez rząd za priorytetowe. Czytaj więcej...


Prawo: Udział sektora bankowego w uszczelnianiu systemu podatkowego

05.07.2017 09:45

W ostatnim roku Ministerstwo Finansów podejmuje wiele inicjatyw, które mają służyć poprawie ściągalności podatków i zmniejszeniu skali nadużyć fiskalnych w gospodarce. Działania te są związane z dążeniem rządu do zwiększenia należnych państwu dochodów budżetowych z podatków, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, i w ten sposób przyczynienia się do poprawy stanu finansów publicznych oraz znalezienia środków na finansowanie programów uznanych przez rząd za priorytetowe. Czytaj więcej...


Banki i klienci – ZBP: Priorytety działania ZBP w obszarze bankowości spółdzielczej

01.06.2017 10:45

20 kwietnia 2017 r. odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. W jego trakcie wybrano nowe władze oraz przyjęto m.in. tzw. uchwałę programową w sprawie głównych kierunków działania ZBP w latach 2017–2020. Nakreślono w niej najważniejsze obszary zainteresowania tej izby gospodarczej w najbliższych latach. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016

20.10.2016 16:13

W dniach 13-14 września br. odbyła się w Warszawie kolejna edycja konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Jak co roku cieszyła się ona olbrzymim zainteresowaniem banków spółdzielczych, firm współpracujących z bankowością spółdzielczą i ekspertów sympatyzujących z tą częścią sektora finansowego. Obradom przysłuchiwało się łącznie ponad 600 osób. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Wyzwania dla bankowości spółdzielczej

14.08.2016 22:45

10 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił dużą nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W najbliższym czasie zastąpi ona obowiązującą ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Implementuje ona także do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unijne: w sprawie systemów gwarantowania depozytów oraz systemów uporządkowanej likwidacji. Czytaj więcej...
0