Tag: Zbigniew R. Wierzbicki


Bankowość Spółdzielcza: Banki spółdzielcze w wielogeneracyjnym środowisku klientowskim

23.08.2018 10:02

Współcześnie tak banki komercyjne, jak i spółdzielcze coraz pełniej uświadamiają sobie skalę przemian związanych z kolejnymi etapami błyskawicznej rewolucji technologicznej. Generują one dla nich coraz to nowe wyzwania, zmuszając je do szybkiego redefiniowania swoich strategii i modeli biznesowych. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Strategia i rola banków w gospodarce 4.0

30.07.2018 13:00

Przed polską bankowością pojawią się nowe wyzwania związane ze sztuczną inteligencją (AI), internetem rzeczy (IoT), konkurencyjną presją ze strony fintechów. Prawdziwą sztuką kompromisu stanie się pogodzenie nowych technologii z zachowaniem prawa do prywatności klientów. A ten aspekt zadecyduje o utrzymaniu ich zaufania do tradycyjnych instytucji finansowych. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Banki spółdzielcze i społeczności lokalne wobec rewolucji cyfrowej 4.0

22.01.2018 15:14

Samorządy i społeczności lokalne, a wraz nimi lokalne banki spółdzielcze, mają przed sobą cywilizacyjne wyzwania związane ze zbliżającą się w szybkim tempie rewolucją cyfrową 4.0. indukującą głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw domowych. Czytaj więcej...Na drodze ku cyfrowej administracji, cz.4

07.12.2017 12:00

Czynnikiem który będzie mieć pierwszorzędny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności w nadchodzących latach jest bez wątpienia cyfrowa rewolucja. Istotnym wsparciem dla regionalnych i gminnych włodarzy na drodze ku cyfrowej administracji i elektronicznym usługom publicznym może być sektor bankowy, który na przestrzeni minionych dwóch dekad posiadł olbrzymie kompetencje w tym obszarze. Problematyce tej poświęcona była kolejna sesja Forum Nowoczesnego Samorządu. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza: Strategiczne zmiany strukturalne w bankowości spółdzielczej

20.10.2017 10:17

Podejście części banków spółdzielczych do swoich strategii rozwoju i operacyjnych sposobów funkcjonowania, czyli modeli biznesowych, jest niepokojące. Dyskusja nad dylematami rozwoju bankowości spółdzielczej trwa od lat. Niestety, nie widać w tych dyskusjach strategicznego przełomu. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Bankowość spółdzielcza wobec wyzwań technologicznych

30.07.2017 11:28

W drugiej dekadzie XXI w. mamy do czynienia z ogromnym, niespotykanym wręcz, przyspieszeniem tempa zmian technologicznych. Determinują one sposoby działania wszystkich grup pośredników finansowych. Digitalizacja obejmuje kolejne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Dzisiaj coraz częściej stawiane jest pytanie o to, czy w zdigitalizowanym świecie przyszłości będzie miejsce dla banków w dzisiejszym tego słowa znaczeniu? Jak będą się zmieniać bankowość i banki, w tym spółdzielcze? Czytaj więcej...
Banki i klienci – ochrona danych: GDPR – zmiana regulacji w zakresie ochrony danych osobowych z innej perspektywy

01.06.2017 10:30

Polskie banki spółdzielcze kolejny raz są zmuszane do podejmowania nowych wyzwań regulacyjnych. Intensyfikacja zmian prawnych przy jednoczesnym liberalizowaniu dostępu do rynku usług finansowych dla podmiotów nie obejmowanych nadzorem ostrożnościowym grozi nie tylko zmniejszeniem konkurencyjności banków, ale także stwarza zagrożenia dla ich klientów. Jednocześnie rosnąca skala ryzyka regulacyjnego prowadzi do wzrostu kosztów regulacyjnych i zwiększa ryzyko operacyjne banków. Czytaj więcej...


Banki i klienci: Obligacje komunalne w modelu biznesowym bankowości spółdzielczej

15.05.2017 07:27

Niezależnie od bieżących problemów regulacyjnych dotyczących sektora oraz wprowadzania nowych technologii, banki spółdzielcze i ich zrzeszenia muszą obronić i wzmocnić swoje pozycje na rynkach lokalnych. Dziwić zatem może wciąż niewielkie ich zaangażowanie w emisję papierów dłużnych dla jednostek samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorstw komunalnych. Czytaj więcej...Gospodarka: Banki spółdzielcze wobec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

23.03.2017 08:45

Na stronach www Ministerstwa Rozwoju jakiś czas temu opublikowano rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Lektura dokumentu skłania do refleksji nad jej lokalnym wymiarem i potencjalną rolą, jaką w jej realizacji odegrać mogą lokalne instytucje finansowe, zwłaszcza banki spółdzielcze. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze: Banki spółdzielcze w lokalnych wspólnotach

20.10.2016 16:11

Inspiracją do podjęcia tej problematyki były obrady Forum Liderów Banków Spółdzielczych we wrześniu 2016 r., a szczególnie panel poświęcony lokalnym instytucjom finansowym w procesie budowania wspólnot społecznych, a także trwająca środowiskowa dyskusja nad modelem polskiej bankowości spółdzielczej na następne dekady XXI w. Czytaj więcej...

Wielka debata o samorządowych finansach

02.12.2015 14:26

- Każdy, kto pracował w samorządzie, wie doskonale, że bez dialogu nie ma sukcesu - tymi słowami Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, rozpoczął drugą część konferencji "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse". Właśnie dialog - rozumiany jako umiejętność słuchania się nawzajem, podejmowania ustaleń - i realizacji tego, co zostało ustalone, stanowi, zdaniem prelegenta, podstawę funkcjonowania każdej wspólnoty. Czytaj więcej...


Czy miasta będą rządzić światem. Samorząd przyszłości – debata ekspercka

03.12.2014 04:28

  Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad forum "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse" była zorganizowana w porze kolacji debata ekspercka pod hasłem " Czy miasta będą rządzić światem. Samorząd przyszłości".  W panelu, moderowanym przez Macieja Małka - Redaktora Naczelnego czasopism "Europejski Doradca Samorządowy" i "Kurier Finansowy" oraz portalu alebank.pl udział wzięli: Agata Dąmbska - Ekspert Forum Od-Nowa, Lesław Fijał - Skarbnik Miasta Krakowa, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich oraz dr Zbigniew R. Wierzbicki -były doradca Prezesa NBP i Dyrektor ds. doradztwa finansowego w Centrum Rozwiązań Menedżerskich w Warszawie. Czytaj więcej...0