Telemedycyna polska utrzymuje wzrost liczby klientów i umacnia pozycję lidera rynku telekardiologicznego

Raporty

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska notuje konsekwentny wzrost sprzedaży, czego potwierdzeniem jest zwiększenie przychodów o 23,9% r/r w I kwartale br., co przekłada się na skonsolidowane przychody kwartalne na poziomie 1 652,7 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska notuje konsekwentny wzrost sprzedaży, czego potwierdzeniem jest zwiększenie przychodów o 23,9% r/r w I kwartale br., co przekłada się na skonsolidowane przychody kwartalne na poziomie 1 652,7 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska w I kwartale 2013 r. skoncentrowała swoje działania na sprzedaży usługi Kardiotele, usług opisywania badań EKG dla podmiotów medycznych oraz usługi Kardiotest. Dynamika przychodów w tym okresie wyniosła +23,9% wobec analogicznego okresu w roku 2012.

Dominujący udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej w I kwartale 2013 roku miały usługi świadczone bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych, które odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży w kwocie 882,5 tys. PLN. Przychody z tytułu powyższych usług wzrosły w analizowanym okresie o 12,2% r/r i spadły o 9,9% q/q. Udział przychodów z tytułu usług świadczonych bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych wyniósł w I kwartale br. 53,4%.

Na przestrzeni kolejnych kwartałów Grupa odnotowuje systematyczny wzrost udziału podmiotów medycznych w strukturze sprzedaży. Usługi, w ramach których były one płatnikami, odpowiadały w I kwartale 2013 roku za 27,3% ogółu przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 450,5 tys. PLN. Udział podmiotów medycznych w strukturze przychodów Grupy na przestrzeni kolejnych kwartałów systematycznie rośnie. W I kwartale bieżącego roku Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 51,0% r/r i 3,0% q/q na usługach świadczonych w tym segmencie.

NZOZ Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon, należąca do Spółki Zależnej CNK KARDIOFON Sp. z o.o., wygenerowała w I kwartale 2013 roku 156,63 tys. PLN przychodów z tytułu badań i konsultacji kardiologicznych. Udział powyższej grupy przychodów w strukturze Grupy Kapitałowej wyniósł w I kwartale 2013 roku 9,5%. Dynamika przychodów w analizowanym okresie wyniosła w tym segmencie +168,6% r/r i 26,7% q/q.

Potencjał rynku telemedycznego w Polsce jest ogromny, a Telemedycyna Polska zajmuje na nim pozycję niekwestionowanego lidera usług telekardiologicznych - podsumowuje Ireneusz Plaza, Prezes Zarządu Telemedycyny Polskiej S.A. Kolejne wdrażane usługi, w połączeniu z intensyfikacją działań sprzedażowych i promocyjnych, powinny mieć bezpośrednie przełożenie na zwiększanie skali biznesu i tym samym zwielokrotnienie wartości Spółki dla akcjonariuszy - dodaje Prezes Zarządu.

W I kwartale 2013 roku, realizując proces ciągłego podnoszenia jakości we wszystkich aspektach działania, Spółka kontynuowała rozpoczętą w IV kwartale ub. r. optymalizację procesów wewnątrz firmy, których celem jest osiągnięcie wymiernego efektu ekonomicznego, polegającego na poprawie rentowności Spółki. Przeprowadzono m.in. restrukturyzację zatrudnienia i reorganizację pracy Call Center Telemedycyny Polskiej S.A. Podjęte działania pozwolą zoptymalizować koszty i efektywność funkcjonowania tej jednostki.

Spółka dominująca kontynuowała w I kwartale 2013 roku dystrybucję, wprowadzonej w III kwartale 2012 r., usługi Kardiotest -ocena ryzyka wystąpienia chorób serca. Ponadto wprowadziła nową usługę dla placówek medycznych: Holter EKG 24h - diagnostyka zaburzeń pracy serca. Polega ona na rejestrowaniu zapisu ekg podczas codziennej aktywności, 24 godziny na dobę. Pacjent ma także możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości kardiologicznych, poprzez wciśnięcie przycisku na aparacie ekg (funkcja Event Holtera). W celu wykonania badania zgłasza się on do współpracującej placówki medycznej, następnie lekarz lub pielęgniarka wyposaża go w aparat Holtera oraz umiejscawia na jego ciele, w okolicy serca, elektrody samoprzylepne. Następnie wykonane jest  badanie kontrolne oraz personalizacja aparatu. Pobyt pacjenta w placówce nie przekracza 30 minut. Po powrocie do domu, przez cały czas trwania badania (24h - 7 dni), jest on podłączony do aparatu podczas swojej codziennej aktywności. Badanie zostaje przeanalizowane i opisane przez lekarzy specjalistów Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej S.A., w efekcie czego pacjent otrzymuje końcową diagnozę.

Miniony kwartał to także intensywne prace nad zmianami komunikacyjno-wizerunkowymi Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, których efektem, widocznym w kolejnych kwartałach, będzie jeszcze wyższa jakość komunikacji marketingowej. Spółka dominująca jest na etapie kończenia projektów graficznych, reklam i wizualizacji, które będą służyć jako materiały promocyjne. Dopełnieniem działań marketingowych jest cykl filmów promocyjno-edukacyjno-instruktażowych o telemedycynie, które dostępne będą na firmowej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube.

We współpracy z partnerem strategicznym - dystrybutorem margaryny Optima Cardio - kontynuowano również ogólnopolską kampanię bezpłatnych badań serca "Zadbaj o swoje serce", w ramach której wszyscy chętni mogą bezpłatnie wykonać badania ekg, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej właściwej diety. W I kwartale 2013 r. przeprowadzono 10 akcji, w trakcie których przebadano 1.100 osób. Informacje o miejscach i terminach najbliższych akcji znajdują się na stronie www.zadbajoswojeserce.pl. Jednocześnie Spółka Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon uruchomiła nową kampanię na Mazowszu: "Mobilna przychodnia Kardiologiczna Kardiofon w Twoim Centrum Handlowym".

Raport kwartalny po wynikach za I Q'2013 Telemedycyny Polskiej S.A. - pobierz.
Prezentacja TMP po wynikach za I Q'2013 - pobierz.

Źródło: Telemedycyna Polska S.A.

Udostępnij artykuł: