Temat Numeru. Audyt i Doradztwo. Oracle: Oracle Consulting w świetle wyzwań sektora bankowego. Innowacyjność i transformacja

BANK 2019/07

Według analiz Banku Światowego, sektor bankowy od kilku lat – po globalnym kryzysie finansowym – jest stabilny. Konsekwencją ostatniego załamania rynku finansowego są ciągłe zmiany regulacyjne oraz reorganizacja modeli biznesowych w bankach. Ostatni rok przyniósł nam dyrektywę PSD2 – dotyczącą zmian w sposobie świadczenia usług płatniczych, MIFID II – służący poprawie funkcjonowania rynków finansowych oraz lepszej ochronie inwestorów, rozporządzenie RODO – dotyczące zmian w ochronie danych osobowych w kontekście rozwoju technologii, czy MSSF 9 – dotyczący m.in. zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz definicji modelu straty oczekiwanej.

Monika Adamska, Dyrektor Konsultingu w Oracle Polska,Monika Adamska
Dyrektor Konsultingu w Oracle Polska,
Krajach Bałtyckich i na Ukrainie

 

 

 

 

 

Tomasz Łaniec, Strategic Consulting Executive,Tomasz Łaniec
Strategic Consulting Executive,
odpowiada w Oracle za projekty realizowane w sektorze finansowym

Czeka nas wdrożenie europejskich regulacji ostrożnościowych uchwalanych przez Komisję Europejską, obejmujących szeroki pakiet reform określanych mianem „Banking Reform Package”. Do tego dochodzą lokalne obciążenia (wprowadzane u nas przez KNF i BFG), które mogą stać się przyczyną rewizji opłacalności działania banków w określonych segmentach rynku. Efektem może być przyspieszona konsolidacja i jeszcze większa nacjonalizacja sektora finansowego w Polsce.

Zmienia się sposób korzystania z usług bankowych. Bank Światowy prognozuje, że liczba placówek bankowych w kolejnych latach będzie się zmniejszać. W 2025 r. na 100 tys. mieszkańców Skandynawii ma już przypadać tylko 10 placówek bankowych, zaś w krajach strefy euro – 15. Zmienia się struktura płatności kartami, urządzeniami mobilnymi i multikanałowej komunikacji z bankiem. Transformacja sektora, która nas czeka w najbliższych latach spowoduje, że klient, o którego troska będzie kluczowym wyróżnikiem konkurencyjności, będzie doświadczał bankowości jeszcze inaczej.

Kierunki Innowacyjności i transformacji

Skupiając się na perspektywie wewnętrznej i zewnętrznym otoczeniu banków możemy określić kilka przykładowych wymiarów innowacyjności sektora bankowego, które znajdą się w obszarze zainsteresowania zarządów tych instytucji w najbliższych latach. Są to:

  • Transformacja banków ze względu na ich otoczenie
  • Perspektywa klienta – kluczowy wyróżnik konkurencyjności

Jednym z najistotniejszym parametrów transformacji biznesu jest oczywiście klient. Innowacyjność w najbliższych latach, gdy chodzi o klientów detalicznych, będzie musiała uwzględnić np. aspekt starzejącego się społeczeństwa. Dostosowanie produktów oraz kanałów komunikacji i dystrybucji produktów, utrzymanie lojalności i zainteresowania klienta w tak różnorodnych grupach docelowych będzie nowym wyzwaniem także dla bankowości. Personalizacja ofert banków i sposobu komunikacji z klientem stanie się kluczowym wyróżnikiem konkurencyjności. Konsolidacja rynku oraz inteligentne profilowanie klienta pozwoli na łatwiejsze budowanie ofert zawierających dodatkowe produkty i usługi, np. ubezpieczeniowe, zdrowotne, dotyczące dóbr luksusowych itd.

Realizując projekty konsultingowe w obszarach technologii informatycznych, analityki, finansów, sprzedaży, widzimy naturalne dążenie do jak najlepszego sprofilowania klienta. Osoby odpowiedzialne za część analityczno-biznesową, sprzedażową i marketingową bardziej lub mniej świadomie zainteresowani są paradygmatem „Next Best Action”. Przykłady zastosowania NBA obejmują prezentację spersonalizowanych produktów i usług potencjalnym klientom, proaktywnie powiadamiając ich o potencjalnych szansach i zagrożeniach związanych z zakupionym produktem lub przedstawiając oferty specjalne dla klienta, który miał złe doświadczenia z obsługą. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem kanałów preferowanych przez klienta.

Od strony projektowej konsultanci Oracle wykorzystują autonomiczne bazy i hurtownie danych, technologię big data, sztuczną inteligencję czy internet rzeczy. Tym samym pomagamy działom IT, analityki, sprzedaży, finansów i księgowości w realizacji celów strategicznych i operacyjnych.

Klient jest najważniejszy, tak samo ważna dla banku jest jego wiarygodność

Dla banku koncentrującego się na kliencie bardzo istotna jest także ocena jego wiarygodności. Dokładniejszą analizę możemy wykonać wykorzystując np. dane niestrukturalne, pochodzące m.in. z sieci społecznościowych. Może się okazać, że niektóre z nich mogą być źródłem ułatwiającym określenia ryzyka bankowego. Zbadanie zdolności kredytowej może być jeszcze bardziej dokładne. Po analizie dodatkowych danych możemy odkryć zdarzenia, które nie zostały wcześniej brane pod uwagę, lub znacząco zmieniają sytuację kredytobiorcy – np. publikacja na portalu społecznościowym zdjęć domu zniszczonego przez ostatnią nawałnicę, na który to dom ma być ustanowiona hipoteka. Dzięki rozwiązaniom, które możemy wdrożyć, instytucja finansowa może analizować dane, które klienci pozostawiają w strefie publicznego internetu. Klient będzie mógł być dokładniej zweryfikowany. Korzyści wynikające z takiej analizy będą obustronne.

Transformacja wewnętrzna banku

Banki obecnie ponoszą ogromne koszty w postaci nadmiernie rozbudowanej infrastruktury teleinformatycznej, utrzymywania starych i kosztownych technologii i nieoptymalnych już rozwiązań biznesowych – aplikacji projektowanych i wdrażanych kilkanaście lat temu.
Jak wynika z doświadczeń banków w Europie, w kolejnych latach polskie instytucje z pewnością będą koncentrować uwagę na korzyściach wynikających z zastosowania modelu usługowego w działach wspierających podstawową działalność bankową (m.in.: IT, księgowość, zakupy). O ile zastosowanie robotyzacji i automatyzacja procesów daje już wymierne efekty ergonomiczne i ekonomiczne, o tyle regulacje sektora w Polsce spowalniają wprowadzanie optymalizacji związanych z wdrażaniem modeli usługowych. Korzyści jest wiele, m.in. będziemy mogli zmniejszyć zaangażowanie zasobów i infrastruktury technicznej banku dostarczając infrastrukturę i platformy IT (IaaS i PaaS), oprogramowanie i dane (SaaS i DaaS) jako usługi, których zakres można łatwo skalować i tym samym uzyskać wysokie wskaźniki wydajności ekonomicznej i technicznej. Poza optymalizacją kosztową i łatwością skalowania mocy obliczeniowej i zasobów IT, wartością dodaną wdrożenia nowych modeli usługowych w wielu bankach będzie usprawnienie części procesów biznesowych.

Konsolidacja sektora. Jak konsultanci Oracle mogą pomóc zarządowi banku?

Połączenie z inną organizacją i zbudowanie synergii to duże wyzwanie nie tylko dla zarządów banków. Ważnym w tym kontekście aspektem będzie zbudowanie odpowiedniej architektury korporacyjnej w podmiocie centralizującym procesy, systemy i rozwiązania informatyczne. Oracle Consulting ma doświadczenie eksperckie, m.in. w budowaniu i integrowaniu infrastruktury IT, rozwiązaniach analityki big data, wdrożeniach core bankingu, rozwiązań klasy ERP, migracji technologii i systemów. Tworzymy także dedykowane rozwiązania w oparciu o technologie Oracle, jak również inne dostępne w banku. Doświadczenia naszych konsultantów pracujących w sektorze finansowym nie tylko w Polsce i Europie, pozwalają nam na sprawną implementację wielu praktyk i regulacji regionalnych.

Konkurencja rynkowa, fintechy, regulacje i wszechobecna chmura

Konkurencja w sektorze finansowym – pomimo konsolidacji rynku i zmniejszania się ilości podmiotów z licencją bankową – będzie wzrastać. Już widzimy jak firmy spoza branży bankowej oferują usługi finansowe czy nawet przymierzają się do dystrybucji pieniądza (od ofert kredytowych firm tj. Amazon, Alibaba po wprowadzanie globalnego systemu płatności i kryptowaluty przez Facebook – projekt Libra, ma ruszyć w połowie 2020 r.).

Fintechy mogą być pewnego rodzaju tarczą chroniącą przed przeregulowaniem sektora bankowego. Próba przenoszenia na klienta kosztów dostosowania się do wymagań regulatorów powoduje często wybór oferty alternatywnej (przykładem może być Revolut, który chce nie tylko przedefiniować tradycyjne usługi finansowe, ale oprzeć je całkowicie na technologii, oferując cyfrowy portfel do zarządzania domowym budżetem). Banki już koegzystują z fintechami, tworząc je jako spółki celowe lub inwestując w spółki technologiczne, które finalnie pomagają im uelastyczniać ograniczenia regulacyjne, czy też być kolejnym kanałem sprzedaży.

Wierzymy, że pojawienie się na naszym rynku Operatora Chmury Krajowej pozytywnie wpłynie na wdrożenie i rozpowszechnienie modelu usługowego / chmurowego w sektorze finansowym. Dla części fintechowej, jak i operatorów działających w sektorze finansowym, mamy ofertę, w której Oracle Consulting wspiera transformację cyfrową ich klientów końcowych.

Transformacja cyfrowa – żeby pomagać innym zaczęliśmy od siebie

Oracle Consulting także przeszedł radykalną transformację, zarówno pod względem budowy szerokich kompetencji w obszarze rozwiązań cloud, podziału pracy, jak i modelu oraz metodyki świadczonych usług. Taka przemiana była konieczna właśnie z powodu pojawienia się chmury obliczeniowej i zyskującego na sile trendu migrowania systemów biznesowych do modelu usługowego / chmurowego. W roku bieżącym podjęliśmy zupełnie nowe wyzwanie, co zostało wyraźnie zaakcentowane w nowej strategii i roli konsultingu w Oracle jako strategicznego motoru sukcesu biznesowego naszych klientów, którzy korzystają z technologii i aplikacji Oracle ­Cloud. Pod hasłem ­Konsulting 2.0 całkowicie zmieniamy nasze podejście do realizacji chmurowych projektów informatycznych. Minęła epoka dużych projektów IT, obejmujących większość procesów przedsiębiorstwa i realizowanych metodą „pod klucz”. Klienci dzisiaj chcą kupować oddzielne profilowane usługi, które zaspokajają ich konkretne potrzeby, na zasadzie wybierania gotowego zestawu funkcji z dużej biblioteki rozwiązań, gromadzącej wszystko, co może potencjalnie być potrzebne w prowadzeniu przedsiębiorstw.

W ten sposób właśnie działa „druga generacja” konsultingu. Realizacja nowej idei polega na tym, że konsultanci Oracle na całym świecie przygotowują zamknięte pakiety rozwiązań, opierające się na ich doświadczeniu w określonej branży, które adresują określone potrzeby klienta. W ten sposób powstaje wspomniana biblioteka własnych pakietów konsultingowych, która docelowo będzie liczyła dziesiątki tysięcy małych objętościowo rozwiązań, które można instalować osobno lub łączyć w większe zestawy. Ostatecznie wdrożenie takiego systemu jest szybkie, bo większość wymaganych przez klienta funkcji już jest przygotowanych wstępnie i całość wymaga jedynie niewielkiego dostosowania. Dzięki współpracy z Oracle Konsulting każdy klient może mieć dostęp do bazy wiedzy rozwiązań wypracowanych na całym świecie. W ten sposób każdy bank czy fintech może indywidualnie budować swoją przewagę konkurencyjną korzystając dowolnie – zgodnie ze swoją strategią – z funkcjonalnych komponentów biznesowych.

Udostępnij artykuł: