Temat Numeru: Bankowość spółdzielcza samorządom

EDS 2010/07-09 (lipiec - wrzesień 2010)

Bankowość spółdzielczasamorządom

Bank BPS SA wsparciem dla rozwoju społeczności lokalnych

potulski.miroslaw.100xMirosław Potulski,
prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości

Bank Polskiej Spółdzielczości SA, jako bank zrzeszający, zapewnia zrzeszonym bankom spółdzielczym doskonałe warunki współpracy z samorządami lokalnymi. Podejmuje inicjatywy i działania mające na celu umacnianie więzi z tymi podmiotami oraz pobudzanie inicjatyw rozwojowych lokalnych środowisk.

Udział w cyklu ogólnopolskich konferencji dla samorządów „Wiedzieć, znaczy zarabiać” daje możliwość zaprezentowania Grupy BPS. Grupy dynamicznie rozwijającej się, przechodzącej wewnętrzne metamorfozy, systematycznie rozszerzającej swoją ofertę, pozyskującej rzesze nowych klientów, aktywnie uczestniczącej w życiu lokalnych społeczności.

Spotkania te pozwolą przedstawić aktualne i projektowane propozycje współpracy opracowane z myślą o samorządach. Jednocześnie inicjatywy zgłaszane przez przedstawicieli samorządów z całego kraju, uczestniczących w konferencjach, stanowić będą inspirację do tworzenia nowych produktów zaspokajających potrzeby odbiorców.

Członkowie Grupy – Bank BPS SA, 359 zrzeszonych banków spółdzielczych, Dom Maklerski, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wzajemnie uzupełniają ofertę dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego, proponując wyspecjalizowane usługi na wysokim, europejskim poziomie.

Dysponując siecią ponad 2700 placówek zlokalizowanych na terenie całego kraju, Grupa BPS ma możliwość kompleksowej obsługi zarówno mieszkańców, podmiotów gospodarczych działających na danym terenie, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Wzajemne oddziaływanie lokalnych instytucji poprzez system podatkowy i rynek pracy stanowią ważne atuty współpracy.

Banki spółdzielcze, ukształtowane przez lokalne warunki, są głęboko osadzone w miejscowych środowiskach. Współpraca z samorządami terytorialnymi jest wpisana w ich misję, która jest tożsama z misją samorządu terytorialnego w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego terenów, na których działają zarówno banki, jak i samorządy. Wspierając inicjatywy sektora publicznego, aktywnie uczestniczą w rozwoju gospodarczym i społecznym mikroregionów i regionów. Finansują bowiem nie tylko bieżące wydatki samorządów, lecz również projekty inwestycyjne, w tym infrastrukturalne, tworzące bazę materialną do prowadzenia działalności gospodarczej i bytowej.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie szansy zacieśnienia współpracy przyniesie korzyści każdej ze stron, wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój społeczności lokalnych, których jesteśmy członkami.

Spółdzielcza Grupa Bankowa

pawlowski.pawel.01.a.100xPaweł Pawłowski,
prezes zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zrzesza 150 banków spółdzielczych i wraz z nimi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową, obejmującą zasięgiem swego działania ponad połowę obszaru kraju. Jesteśmy również obecni w dużych, stanowiących regionalne centra miastach, by wymienić Poznań, Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Częstochowę i Gdynię, a także małych i średnich miejscowościach.

Na potencjał SGB składa się sieć 1300 placówek oraz 2800 bezprowizyjnych bankomatów. Banki zrzeszone w SGB obsługują łącznie ponad 1,8 mln rachunków, w tym należące do JST i samorządowych podmiotów gospodarczych. Z myślą o tej grupie naszych klientów GBW SA jest jedynym w Wielkopolsce bankiem pomagającym pozyskiwać samorządom środki finansowe poprzez emisję obligacji komunalnych. Dogłębna znajomość lokalnych rynków i potrzeb naszych partnerów, szybkie reagowanie na ich oczekiwania i zmieniające się warunki, w jakich przychodzi im realizować statutowe zadania, sprawia, że stale kreujemy nowoczesne produkty dostosowane do mechanizmów współczesnej gospodarki. Wykorzystanie zdobyczy technologicznych służy wdrażaniu do praktyki bankowej nowoczesnych systemów zarządzania finansami naszych klientów. Jednocześnie pozostajemy wierni zasadom i wartościom, które legły u podstaw tworzenia bankowości spółdzielczej. Należą do nich rzetelność i odpowiedzialność w kalkulowaniu ryzyka, stała troska o bezpieczeństwo depozytów oraz zróżnicowany portfel produktów i usług dostosowany do oczekiwań i potrzeb środowisk, na rzecz których pracujemy.

Wśród naszych celów priorytetowych poczesne miejsce zajmuje wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych, co czyni nas naturalnym partnerem samorządu. Budując zaplecze finansowe dla gmin, miast i powiatów, tworzymy trwałe podwaliny rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunalnej.

W polu naszego zainteresowania nie brakuje lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym i oświatowym. Ich wspieranie traktujemy jako element misji i wspierania wysiłków samorządowców zmierzających do integrowania lokalnych społeczności. Tak też pojmujemy nasze uczestnictwo w cyklu konferencji dla samorządów organizowanych przez „Europejskiego Doradcę Samorządowego”.

MBR partnerem samorządów na Mazowszu

kowalczyk.danuta.05.a.100xDanuta Kowalczyk,
prezes zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego SA

Wspieranie rozwoju środowisk lokalnych, zarówno przedsiębiorców, mieszkańców jak i jednostek samorządu terytorialnego jest ważnym elementem działalności Mazowieckiego Banku Regionalnego SA i zrzeszonych z nami banków spółdzielczych. Nasz bank, jak i zrzeszenie, ma świadomość potrzeb i problemów, z jakimi spotykają się samorządy. Staramy się być wiarygodnym i profesjonalnym partnerem w codziennie realizowanej misji samorządów. Mazowiecki Bank Regionalny, jak też zrzeszone banki spółdzielcze zajmują się na co dzień obsługą budżetów jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Wspieramy rozwój lokalnych samorządów również poprzez kredytowanie, samodzielnie i w konsorcjach z bankami spółdzielczymi, realizowanych inwestycji, ale też planowanego deficytu budżetowego.

Samorządy realizujące projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, jak np.:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Europejskiego Funduszu Rolnego,

zawsze mogą skorzystać z pomocy finansowej banków naszego zrzeszenia.

Obecnie, łączna wartość udzielonych przez Mazowiecki Bank Regionalny kredytów, wspierających działalność samorządów, to ponad 6 proc. całego naszego portfela kredytowego.

Bank posiada szeroką ofertę produktów dotyczących obsługi operacyjnej, jak i kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które w dużym stopniu dostępne są również w zrzeszonych bankach spółdzielczych. Bank stale pracuje nad unowocześnieniem, uatrakcyjnieniem swojej oferty.

Warto współpracować z naszym bankiem, jak też bankami z naszego zrzeszenia, gdyż:

  • nasza działalność jest lokalna – nie globalna – bardzo dobrze znamy lokalny rynek, klientów i ich potrzeby, budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi klientami,
  • stosunkowo niewielka skala naszej działalności to duża elastyczność działania i możliwość dostosowania produktów banku do indywidualnych potrzeb klienta,
  • stosunkowo płaska struktura/hierarchia wewnętrzna to szybkość podejmowania decyzji i dostosowania się do zmieniających się warunków rynku.

Ze względu na naszą specyfikę nie tracimy z oczu CZŁOWIEKA, który stoi za każdą firmą, spółdzielnią, samorządem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania współpracy.

Partnerzy znani i sprawdzeni

zbytek.waldemar.01.100xWaldemar Zbytek
dyrektor Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Nie czuję się upoważniony, by odnosić się do obecnej kondycji i perspektyw rozwojowych bankowości spółdzielczej. Czynią to z całym obiektywizmem i znajomością rzeczy liderzy trzech spółdzielczych zrzeszeń. Banki spółdzielcze obecne na mapie polskich instytucji finansowych od zarania niepodległości, a historycznie rzecz biorąc, jeszcze wcześniej, to sprawdzony i wiarygodny partner samorządów. Któż bowiem lepiej zna potrzeby i specyfikę lokalnych społeczności. Aktywność banków spółdzielczych nie ogranicza się do działalności stricte bankowej. Mecenat roztaczany nad inicjatywami kulturalnymi, oświatowymi, wsparcie udzielane rozwojowi kultury fizycznej, tej w profesjonalnym wydaniu, jak w przypadku wicemistrzyń Polski w siatkówce żeńskiej, to również wkład w integrowanie społeczności w małych ojczyznach. Te trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje nabierają szczególnej wagi w obecnym czasie, kiedy samorządy stają wobec nowych wyzwań, zaś bariery regulacyjne określające np. dopuszczalny poziom zadłużenia wiele JST zbliża do tej granicy, nie sprzyjają wójtom, burmistrzom, starostom, a nawet marszałkom wojewódzkim. Prosty instrument, jakim jest kredyt, traci w tych warunkach rację bytu. Banki spółdzielcze znają te bolączki, stąd ich oferta stwarza szanse rozwiązania tego i innych problemów poprzez taki choćby instrument, jak emisja obligacji, umowa wsparcia lub inne złożone instrumenty finansowe. Wyrazem modernizacji sektora spółdzielczego w bankowości jest również skuteczne zarządzanie ryzykiem, sekurytyzacja aktywów, korzystanie z oferty BIK-u i w coraz pełniejszym zakresie BIG InfoMonitor. Wskazane elementy dowodzą, że współpraca samorządów i bankowości spółdzielczej dobrze rokuje na przyszłość, zaś włączenie się sektora w cykl konferencji organizowanych dla JST przez redakcję „Europejskiego Doradcy Samorządowego” jest tego najlepszym potwierdzeniem.

 

Udostępnij artykuł: