Temat numeru: W oczekiwaniu na implementację

BANK 2012/02

Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego stworzył zręb, zaktualizowanych o wnioski wyciągnięte z ostatniego kryzysu, ram regulacyjnych. Nowy dokument Basel III: Globalne ramy regulacyjne dla wzmocnienia odporności banków i systemów bankowych, powstał w grudniu 2010 r., na początku czerwca 2011 r. zaś pojawiła się jego aktualizacja.

Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego stworzył zręb, zaktualizowanych o wnioski wyciągnięte z ostatniego kryzysu, ram regulacyjnych. Nowy dokument Basel III: Globalne ramy regulacyjne dla wzmocnienia odporności banków i systemów bankowych, powstał w grudniu 2010 r., na początku czerwca 2011 r. zaś pojawiła się jego aktualizacja.

Michał Magdziarz

Pakiet regulacyjny Basel III to, w intencji Komitetu Bazylejskiego, dwa autonomiczne dokumenty. „Globalne ramy regulacyjne dla wzmocnienia odporności banków i systemów bankowych” oraz „Międzynarodowe normy kontroli oraz ramy pomiaru ryzyka płynności” mają wspólnie stanowić przyczynek do reformy regulacji w zakresie norm kapitałowych i płynności w ramach sektora bankowego. Nowe normy mają na celu z jednej strony zaadresowanie wniosków nadzorców krajowych, uczestników Komitetu Bazylejskiego płynących z kryzysu, a z drugiej wzmocnić regulacje w tych obszarach, w których pojawiały się luki legislacyjne. Głównym celem reformy pozostaje jednak „wzmocnienie zdolności sektora bankowego do absorpcji szoków gospodarczych lub ekonomicznych niezależnie od ich źródła, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu sektora na gospodarkę”.

Komitet Bazylejski słusznie zauważył, iż system bankowy – wraz z grupą jego głównych interesariuszy, jakimi są konsumenci, przedsiębiorcy oraz rządy – stanowi fundament dla trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zaś wzmocnienie jego odporności na zdarzenia o charakterze kryzysowym wzmacnia stabilność gospodarki. Można zatem przyjąć, iż jurydycznym celem praktycznym, którym kierował się Komitet Bazylejski jest chęć pełnego zagwarantowania zasady pewności i stabilności obrotu gospodarczego. Do takiej tezy uprawnia olbrzymi wpływ rekomendacji bazylejskich na porządki prawne państw. Mimo wielu opcji narodowych pełnią one od wielu lat funkcję harmonizującą. Celem dodatkowym jest wzmocnienie nadzoru i próba ujednolicenia podejścia stosowanego przez nadzorców wobec instytucji o charakterze transgranicznym.

Komitet Bazylejski zwraca szczególną uwagę również na erozję bazy kapitałowej oraz wzrost wielkości lewarowania, które w połączeniu z nieadekwatnymi wielkościami rezerw płynnościowych doprowadziły do tak gwałtownego przebiegu kryzysu w roku 2007. Spowodował on, o czym wiemy wszyscy, konieczność wsparcia środkami publicznymi wielu instytucji finansowych istotnych dla systemu finansowego i gospodarki. Obecna rekomendacja komitetu ma zagwarantować zwiększoną odporność systemu bankowego na kryzys, a co za tym idzie zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania pojedynczych instytucji w sytuacjach stresowych bez konieczności wspierania ich środkami publicznymi.

Polski system bankowy, szczęśliwym zbiegiem okoliczności i głównie dzięki konserwatywnym politykom i pragmatycznym zasadom zarządzania, uniknął znaczących turbulencji o charakterze płynnościowym. Nie bez wpływu pozostaje również w naszym wypadku poprawna struktura rezerw płynnościowych banków i racjonalne zachowanie uczestników rynku. Nie był zatem konieczny gwałtowny proces delewarowania, poprawy bazy kapitałowej i struktury płynnościowej. Nie oznacza to jednak, że krajowy sektor ominęły wszystkie dolegliwości związane z kryzysem, w szczególności te, które mają charakter długoterminowy.

Główne zmiany

Kapitał

Jednym z głównych założeń Komitetu Bazylejskiego jest poprawa, jakości, spójności oraz przejrzystości bazy kapitałowej (rys. 1). Brak spójności w zakresie definiowania przez nadzorców lokalnych części ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: