Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Nie ma prostych rozwiązań

EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Kiedy podejmowaliśmy 16 września w Szczecinie wyzwanie, jakie stanowiła inauguracja pierwszej z cyklu 16 konferencji dla JST organizowanych - po raz drugi z rzędu - pod wspólnym hasłem: Wiedzieć, znaczy zarabiać, byłem pełen oczekiwania, co też przyniesie nasze działanie tak w warstwie organizacyjnej, merytorycznej, popularyzatorskiej, wreszcie informacyjnej i promocyjnej.

Kiedy podejmowaliśmy 16 września w Szczecinie wyzwanie, jakie stanowiła inauguracja pierwszej z cyklu 16 konferencji dla JST organizowanych - po raz drugi z rzędu - pod wspólnym hasłem: Wiedzieć, znaczy zarabiać, byłem pełen oczekiwania, co też przyniesie nasze działanie tak w warstwie organizacyjnej, merytorycznej, popularyzatorskiej, wreszcie informacyjnej i promocyjnej.

Waldemar Zbytek

Na ile sprostamy oczekiwaniom reprezentantów samorządów różnych szczebli, którzy na co dzień zmagają się z realizacją statutowych zadań, podejmowaniem wyzwań wynikających z niepowtarzalnej szansy rozwoju, jaką stwarza obecna perspektywa finansowa UE, koniecznością bilansowania przychodów i wydatków, wreszcie zarządzaniem zmianą i integrowaniem lokalnych społeczności w realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.

Na ile dobór tematów, współpraca podmiotów uczestniczących w cyklu, czas, forma i treść prezentacji, spełnią nadzieje i oczekiwania zarówno słuchaczy, jak cele, które postawiliśmy jako kreatorzy projektu przed naszymi partnerami. Dzisiaj, kiedy mamy za sobą ostatnie, odbyte 3 listopada warszawskie spotkanie, mogę nie tylko odetchnąć z ulgą, że wnioski, które sformułowaliśmy po ubiegłorocznym cyklu, znalazły potwierdzenie, lecz jestem przekonany, że rozpoznanie potrzeb i oczekiwań samorządowców w odniesieniu do promowanych instrumentów i narzędzi w obszarze rozwiązań usprawniających rozwój i zarządzanie finansami samorządów pomyślnie zdały praktyczny egzamin. Nie czas jednak na łatwy optymizm czy samozadowolenie, bowiem budowanie trwałych relacji z samorządem i poszukiwanie rozwiązań, jakie stawia przed nami czas, który nadchodzi wymagać będzie poszukiwania nie tylko nowych, bardziej efektywnych form przekazu i komunikowania się, lecz rozwijania praktycznej edukacji z zakresu wiedzy o zarządzaniu projektami, definiowaniu związanych z tym zagrożeń i ryzyk, regulacyjnych, rynkowych, finansowych, wreszcie mających źródła w czynnikach natury społecznej i socjologicznej. Jesteśmy zdecydowani podjąć to zadanie, w przekonaniu, że nie ma alternatywy dla projektu, któremu na imię Unia Europejska, a który realizuje się każdego dnia w naszych małych ojczyznach. Te konstatacje nie stanowią bynajmniej rezultatu intuicji, czy wyrywkowych obserwacji podporządkowanych z góry przyjętym założeniom bądź tezom. W trakcie każdego ze spotkań zadaliśmy uczestnikom kilka pytań z kategorii tzw. zamkniętych, które pozwoliły zdiagnozować i ocenić przebieg, organizację, treści i formę prezentacji, dobór tematów, wreszcie oczekiwania pod adresem kolejnych inicjatyw kierowanych do samorządu. W efekcie powstał obraz, który składa się na mapę drogową naszych dalszych działań.

Oceny dobre i bardzo dobre - a takie przeważały - obok niewątpliwej motywacji do kontynuowania podjętego dzieła, każą szukać nowych wyzwań, takich które dopiero w przyszłości staną przed samorządami. Idzie bowiem o to, by problemy jutra rozwiązywać już dzisiaj. Tak pojmujemy naszą misję, której sens polega na wzmacnianiu potencjału intelektualnego, organizacyjnego, finansowego i kadrowego instytucji samorządowych. W toku odbytych spotkań mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem, przy czym warunkiem skutecznej nauki jest bez wątpienia otwartość na racje i motywacje inne niż nasze własne. Wartością dodaną, większą niż prosta suma doświadczeń, była potwierdzona praktycznie zdolność zgodnego współdziałania banków komercyjnych i spółdzielczych, instytucji szkoleniowych i doradczych, wreszcie spółek i podmiotów zależnych Związku Banków Polskich. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że samorządy to partner atrakcyjny rynkowo, wiarygodny i dobrze rokujący na przyszłość. Rzecz w tym, by budowane relacje oprzeć na wzajemnym zaufaniu, realizacji zadań, które jasno precyzują rolę poszczególnych partnerów, wreszcie solidarnie dzielić nie tylko profity, lecz także ryzyka i koszty związane z podejmowanymi działaniami. Temu między innymi służy kreowanie nowych rozwiązań w obszarze instrumentów finansowych, systemów informacji i wyceny posiadanych zasobów czy poprawy jakości życia poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do dóbr i usług, za które odpowiedzialny jest samorząd. Ponieważ kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej oznacza nie tylko zmianę alokacji środków i pułapu finansowania, lecz zastąpienie dotychczasowych form finansowania instrumentami zwrotnymi, opartymi o procedury konkursowe, już dzisiaj musimy pomyśleć, w jaki sposób sprostać owemu wyzwaniu. Czas pokaże, na ile zakończony właśnie cykl konferencji przybliżył nas do realizacji tak zdefiniowanego celu. Podejmujemy kolejne wyzwania w przekonaniu, że będziecie Państwo nie tylko bacznie obserwować, co niesie przyszłość, lecz zechcecie aktywnie kreować jutro, które w istocie zaczyna się dzisiaj i każdego dnia! Zapraszam do współpracy!

 

Udostępnij artykuł: