Tempo zmian technologicznych największą bolączką systemu opieki zdrowotnej

Finanse i gospodarka

Nowe dane pochodzące z badania sponsorowanego przez Ricoh1  ukazują, że 92,5 proc. kierowników z sektorów opieki zdrowotnej, biotechnologii i farmacji stwierdziło, że w ciągu ostatnich trzech lat zwiększył się stopień wykorzystania technologii.

Nowe dane pochodzące z badania sponsorowanego przez Ricoh1  ukazują, że 92,5 proc. kierowników z sektorów opieki zdrowotnej, biotechnologii i farmacji stwierdziło, że w ciągu ostatnich trzech lat zwiększył się stopień wykorzystania technologii.

Większość kierowników z sektora opieki zdrowotnej (70 proc.) zgadza się, że podwyższyło to kreatywność pracowników w zakresie rozwijania nowych usług, leków i produktów. Jednakże, oczywiste jest, że największe wyzwanie to integracja technologii w celu ulepszenia opieki zdrowotnej pacjentów, usług i administracji. Ponad 1/3 respondentów (35 proc.) przyznaje, że błąd komputera przyniósł organizacji straty przynajmniej raz w ciągu ostatniego pół roku. Badanie zatytułowane "Humans and Machines" ("Ludzie i urządzenia"), przeprowadzone przez Economist Intelligence Unit, podkreśla coraz bardziej znaczącą rolę, jaką odgrywa technologia w sektorze opieki zdrowotnej.

"W miarę rozwoju usług TeleZdrowia w całym systemie opieki zdrowotnej, bardzo ważna stała się konieczność przyspieszenia integracji technologii oraz przekształcenia tradycyjnych procesów" -  mówi Carsten Bruhn, wiceprezes w Ricoh Europe.  “Uważa się, że ekonomia cyfrowa rozwija się siedem razy szybciej niż pozostałe dziedziny ekonomii2, dlatego też tempo zmian technologicznych w najbliższym czasie na pewno nie zwolni. Technologia wciąż będzie nspiracją dla nowych modeli biznesowych, które zmienią sposób, w jaki specjaliści z sektora opieki zdrowotnej komunikują się z pacjentami oraz sposób dostarczania usług w przyszłości."

Jednakże mało prawdopodobne jest, aby zmiany stymulowane przez technologię oznaczały, że roboty i komputery zastąpią czynnik ludzki w sektorze opieki zdrowotnej w przyszłości. Według respondentów z sektorów opieki zdrowotnej, biotechnologii i farmacji ludzka intuicja jest najbardziej potrzebna podczas diagnozowania pacjentów (36 proc.) oraz opracowywania nowych terapii i leków (32 proc.). Natomiast jedynie 5 proc. respondentów uważa, że specjaliści z sektora opieki zdrowotnej powinni poświęcać czas na zarządzanie danymi pacjentów i tylko 8 proc. uważa, że ich czas powinien być przeznaczony na ulepszenie procesów administracyjnych.

Większość respondentów (65 proc.) zgadza się, że wciąż wiele można uzyskać w zakresie wzrostu wydajności. Największym wyzwaniem związanym z technologią jest to, że rozwija się ona znacznie szybciej niż wewnętrzne procesy, które ją wspierają. Jest to połączone z faktem, że różnorodne systemy w firmach z reguły nie są ze sobą powiązane - tak uważa 38 proc. kierowników z sektora opieki zdrowotnej. Podczas gdy istnieje potrzeba ulepszeń procesów w ramach sektora opieki zdrowotnej, większość kierowników (78 proc.) przyznaje, że technologia w izolacji nie ma wartości.

Czynnik ludzki jest istotny w przypadku opieki nad pacjentami, ale jest także niezbędny do tworzenia innowacyjnych procesów, które przekształcą inwestycje w technologie w korzyści. Na przykład, poprzez integrację systemów zarządzania danymi w szpitalu, lekarze mają łatwiejszy dostęp do dokumentacji pacjenta, ciągły dostęp do wyników badań i mogą wysyłać recepty bezpośrednio do aptek, sprawiając, że system usług w sektorze opieki zdrowotnej działa szybciej i skuteczniej" - mówi Bruhn. "Technologia sama w sobie nie wywrze tak mierzalnego wpływu na usługi opieki zdrowotnej. To intuicja ludzka i doświadczenie sprawiają, że wszystko ze sobą współgra i może sprostać potrzebom tego sektora."

"Aby automatyzacja kluczowych procesów, takich jak np. dokumentacja pacjentów, mogła odnieść sukces potrzeba więcej niż tylko inwestycji w cyfrowe narzędzia. Innowacyjne procesy zapewnią rejestrację najważniejszych informacji, ich włączenie do systemu oraz ciągły do nich dostęp. Ponadto, zautomatyzowane procesy zapewnią standaryzację dokumentacji, usprawnią wymianę informacji, zmniejszą koszty administracyjne i zwiększą zabezpieczenie poufnych danych pacjentów" - mówi Bruhn.

Najlepsze przykłady tego, co może być osiągnięte dzięki automatyzacji są przytoczone w planie "e-Zdrowie" Komisji Europejskiej3. W Danii, osiągnięto oszczędności rzędu 120 mln dolarów, a lekarze zyskują średnio 50 min dziennie, które to zazwyczaj spędzali na pracach administracyjnych. We Włoszech, całkowite oszczędności osiągnięte dzięki wprowadzeniu nowych technologii w sektorze opieki zdrowotnej są szacowane na 11,7 proc. wydatków państwowych (tzn. 12,4 mld euro). Oszczędności z samych elektronicznych recept są szacowane na ok. 3 mld euro.

Skupiając się na optymalizacji procesów, specjaliści z sektora opieki zdrowotnej mogą korzystać ze zwiększonej sprawności, co oznacza mniej problemów przy adaptowaniu nowych technologii i sposobów pracy. Co najważniejsze, mogą skupić się na tym, na czym powinni - na wprowadzaniu innowacji w opiece nad pacjentami i na ciągłym doskonaleniu opieki zdrowotnej" - podsumowuje Bruhn.

Pobierz analizę sektora opieki zdrowotnej: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/pl/humans-and-machines/

Dołącz do debaty Technology Frontiers, 5-6 marca 2013 r.

O raporcie

Analiza, na podstawie której powstał ten artykuł i obszerniejszy raport, której jest ona częścią, są oparte na dwutorowym badaniu przeprowadzonym przez Economist Intelligence Unit. Pierwsze to badanie 432 pracowników kadry kierowniczej (w tym 40 z sektora opieki zdrowotnej, biotechnologii i farmacji), przeprowadzone w listopadzie i w grudniu 2012, które badało ich pogląd na relacje pomiędzy technologią i wyobraźnią ludzką w ich organizacji. Próba jest globalna, z porównywalną liczbą respondentów z Europy, Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku. Wszyscy respondenci to kierownictwo wyższego szczebla: 50 proc. zajmuje stanowiska menedżerskie lub jest członkiem zarządu. Pochodzą z ponad 20 różnych branż. Oprócz usług finansowych, inne silnie reprezentowane branże to m.in. edukacja, sektor rządowy/publiczny (w tym służba zdrowia), produkcja i technologia. Nieco ponad połowa firm uczestniczących w badaniu (53 proc.) ma roczne przychody przekraczające 500 mln dolarów, a prawie jedna piąta 10 mld dolarów lub więcej. Uzupełnieniem badania była seria pogłębionych wywiadów z wybitnymi myślicielami świata biznesu i technologii, jak również z przedstawicielami kadry kierowniczej przedsiębiorstw z różnych sektorów.

Źródło: Ricoh


1) Economist Intelligence Unit. Humans and machines: The role of people in technology-driven organisations. Sponsor: Ricoh
2) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-do-list-new-digital-priorities-2013-2014
3) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-959_en.htm

Udostępnij artykuł: