Tomasz Mironczuk został nowym Przewodniczącym Rady Związku Banków Polskich

Kadry

Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości został Przewodniczącym Rady Związku Banków Polskich i będzie kierował jej pracami przez rok, do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

18 kwietnia br. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Związku Banków Polskich. W następstwie tej decyzji wygasł mandat dotychczasowego Przewodniczącego Rady, Pana Piotra Judy.

Udostępnij artykuł: