Twarde dane o upadku firm zajmujących się kulturą w czasie pandemii

Firma

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w II kw. 2020 r. 65% instytucji kultury doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19. Wśród instytucji kultury, które wskazały, że doświadczyły negatywnych skutków pandemii 59,1% oszacowało skalę spadku przychodów z działalności gospodarczej na poziomie poniżej 50,0%, a dla 13,7% instytucji kultury spadek przychodów był większy niż 90%.

Osoby w maseczkach siedzące w kinie
Fot. stock.adobe.com/master1305

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w II kw. 2020 r. 65% instytucji kultury doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19. Wśród instytucji kultury, które wskazały, że doświadczyły negatywnych skutków pandemii 59,1% oszacowało skalę spadku przychodów z działalności gospodarczej na poziomie poniżej 50,0%, a dla 13,7% instytucji kultury spadek przychodów był większy niż 90%.

Największy odsetek odpowiedzi wskazujących na negatywne skutki odnotowano wśród wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (90,4% ogólnej liczby wojewódzkich instytucji kultury), natomiast najmniejszy – wśród gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych (62,9% ogólnej liczby gminnych instytucji kultury).

Wszystkie podmioty, których działalność związana była z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych wskazały, że w II kwartale 2020 roku doświadczyły negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Najmniejszy odsetek wskazań na negatywne skutki dotyczył bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (49,5%).

Relatywnie najgorzej na Dolnym Śląsku

Największy odsetek podmiotów wskazujących na negatywne skutki pandemii COVID-19 w II kwartale 2020 r. odnotowano w województwie dolnośląskim (77,2%), najmniejszy  w województwie podlaskim (51,5%).

W końcu czerwca 2020 roku liczba podmiotów kultury zarejestrowanych w rejestrze REGON wyniosła 212,0 tys. i była o 0,6% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec marca 2020 r.

Dominowały podmioty najmniejsze, o liczbie pracujących do 9 osób (97,6% ogólnej liczby podmiotów). Najwięcej podmiotów kultury zarejestrowanych było w województwie mazowieckim (56,7 tys.), a w dalszej kolejności w województwach śląskim (21,8 tys.), małopolskim (21,1 tys.) oraz wielkopolskim (20,1 tys.).

Spośród instytucji kultury najliczniejszą grupę podmiotów kultury stanowiły agencje reklamowe (23,1% ogólnej liczby podmiotów), w dalszej kolejności pracownie architektury (13,9%), firmy specjalistycznego projektowania (10,0%) oraz pracownie fotograficzne (8,7%).

Najmniej podmiotów zajmowało się nadawaniem programów radiofonicznych (0,1%) oraz sprzedażą detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (0,1%).

Agencje reklamowe w odwrocie

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r. z rejestru REGON wyrejestrowano 1 288 podmiotów kultury.

Spośród wszystkich wyrejestrowanych podmiotów kultury największą część stanowiły agencje reklamowe (23,4%).  

Podmioty kultury zarejestrowane w rejestrze REGON według klas PKD (w tysiącach)

Stan w dniu 30 czerwca:

Działalność agencji reklamowych48,9
Działalność w zakresie architektury29,4
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania21,1
Działalność fotograficzna18,5
Działalność związana z produkcją filmów i nagrań video12,0
Działalność związana z tłumaczeniami11,1
Działalność związana z wystawianiem przedstawień10,0
Pozostałe drukowanie9,9
Artystyczna i literacka działalność twórcza7,5
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej6,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny,

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: