Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

Finanse i gospodarka / Konferencje / Polecamy / Samorząd

W stołecznym hotelu "Gromada" rozpoczęło się całodniowe Forum Nowoczesnego Samorządu. Kilkuset gości - samorządowców, finansistów, polityków, przedstawicieli świata nauki i mediów - powitał Andrzej Wolski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnego Samorządu, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, współorganizatora, obok Związku Banków Polskich, konferencji.

W stołecznym hotelu "Gromada" rozpoczęło się całodniowe Forum Nowoczesnego Samorządu. Kilkuset gości - samorządowców, finansistów, polityków, przedstawicieli świata nauki i mediów - powitał Andrzej Wolski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnego Samorządu, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, współorganizatora, obok Związku Banków Polskich, konferencji.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, mówił o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Przypomniał, że niebagatelny w tym udział mają polskie banki. Następnie odtworzono wystąpienie, jakie specjalnie dla uczestników forum nagrał w Brukseli Janusz Lewandowski, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego.

zbp.01.250x97

cpb.01.200x

131203.kongres.03.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

131203.pietraszkiewicz.01.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Sesję inauguracyjną moderuje Włodzimierz Grudziński, członek Rady Programowej Forum Nowoczesnego Samorządu. Jan Kozłowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przekonywał, że partnerstwo jest kluczem do efektywnego wykorzystania potencjału rozwojowego regionu. O terenowych inwestycjach infrastrukturalnych mówił Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ryszard Lorek, prezes SGB-Banku S.A., wykazał, że bank spółdzielczy jest jednym z najlepszych partnerów samorządu. Smart cities: oszczędności, lepsze zarządzanie i wygoda dla miast i mieszkańców miast - to temat wystąpienia Macieja Kocięckiego, dyrektora Departamentu Usług Internetowych i Aplikacji Biznesowych Orange. Z kolei Maciej Malinowski, Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu Hewlett-Packard, zaprezentował technologie informatyczne dla nowoczesnego samorządu.

131203.kongres.01.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

131203.kongres.02.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

 

Równoległe ścieżki tematyczne

Od 13.00 do 15.00 odbędą się równoległe ścieżki tematyczne, do udziału w których zaproszono ekspertów, samorządowców, przedstawicieli władz i bankowców.

Sesję A poświęcono miastu nowoczesnemu i przyjaznemu. Prelegenci i paneliści będą starali się wykazać, że miasto może być inteligentnym centrum rozwoju, przestrzenią przyjazną mieszkańcom i przedsiębiorcom. A samorządy lokalne potrafią efektywnie rozwiązywać problemy swoich społeczności, znajdować proste i długofalowe metody rozwiązywania problemów. Wystarczy jedynie wyzbyć się utartych schematów i otworzyć na współpracę.

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, omówi temat: Miasto nowoczesne i przyjazne - miasto dialogu obywatelskiego. O tym, jak władze Częstochowy wspierają przedsiębiorczość i lokalny rynek mówić będzie Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta. Nad tym, czy sąsiedztwo dużego miasta może być szansą, czy barierą skupi się Zbigniew Piotrowski, burmistrz Radzymina. O tym, że aktywizacja lokalnych rynków pracy jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej przekonywać będzie Henryk Ręcławowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie.

Moderator panelu dyskusyjnego Piotr Matwiej, doradca zarządu Związku Banków Polskich, do dyskusji zaprosił: Grzegorza Ganowicza, Macieja Kocięckiego, Krzysztofa Matyjaszczyka, Zbigniewa Piotrowskiego i Henryka Ręcławowicza.

Województwo europejskie

To temat wiodący ścieżki B. Jak wiadomo nowa perspektywa budżetowa UE promuje dialog wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami, synergię infrastruktury i kapitału ludzkiego. Czy mieszkańcy powinni współdecydować o inwestycjach? Co dalej z rozwojem cyfrowym? Czy JST otrzymają wsparcie w ramach projektów makroregionalnych? Jak zachęcać inwestorów do lokowania na naszym terenie? - nad tym wszystkim będą zastanawiać się prelegenci i paneliści ścieżki B.

Jan Kozłowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, ukaże, że partnerstwo jest kluczem do efektywnego wykorzystania potencjału rozwojowego regionu. Arkadiusz Bąk, dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mówić będzie o tym, że budowa sieci szerokopasmowego internetu może być elementem przewagi konkurencyjnej. Model zrównoważonej polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim przedstawi Robert Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego. Nowa perspektywa i rozwój europejskich województw a współpraca samorządu wojewódzkiego z bankowością spółdzielczą w Polsce - to temat wystąpień Bartosza Kublika, prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Grażyny Wilmańskiej, naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy Instytucjonalnej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. O tym, że łódzki węzeł komunikacyjny to impuls rozwoju regionu, przekona Ewa Paturalska-Nowak, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Koncepcję zagospodarowania Wisły przedstawi Sławomir Pyciński, kierownik Działu Rewitalizacji i Konsultingu w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Zwrotne mechanizmy finansowania inwestycji firm z sektora MŚP przedstawi Marek Szczepanik, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Moderatorem panelu dyskusyjnego będzie Przemysław Zaremba, partner w Grupie Doradczej BDKM. Do dyskusji włączą się: Arkadiusz Bąk, Jan Kozłowski, Ewa Paturalska-Nowak, Sławomir Pyciński i Marek Szczepanik.

Zarządzanie oświatą

Sesję C zdominuje pytanie, jak zarządzać oświatą, by nasze dzieci i wnuki miały szansę się przebić. Jak wiadomo finansowanie oświaty mocno nadweręża gminne budżety. Rozwiązanie tej kwestii zdecyduje o przyszłych perspektywach rozwoju JST. Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola, przedstawi finansowe i pozafinansowe mechanizmy motywacyjne w oświacie. Konkurs "Samorządowy Lider Edukacji", czyli o kreowaniu wizerunku na przykładzie dobrych praktyk w oświacie - to temat wystąpień Grażyny Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz dr. Michała Kaczmarczyka, prorektora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, eksperta Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wnioski i rekomendacje Związku Gmin Wiejskich w obszarze zarządzania oświatą omówi Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Przedsiębiorczość w polskich szkołach - na przykładzie projektów realizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przedstawi Małgorzata Sobkowicz, kierownik projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jacek Strzemieczny, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, skupi się na temacie: Szkoła skoncentrowana na uczeniu się uczniów.

Moderatorem panelu dyskusyjnego będzie Maciej Małek, redaktor naczelny "Europejskiego Doradcy Samorządowego". Dyskutantami zaś: Maria Jolanta Batycka-Wąsik, dr Michał Kaczmarczyk, Marek Olszewski, Małgorzata Sobkowicz i Jacek Strzemieczny.

Finansowanie rozwoju

Dotychczas samorządy były ulubionymi klientami banków, nowe regulacje prawne ograniczają jednak ich samodzielną gospodarkę finansową. Tymczasem najlepsza nawet strategia rozwoju może zakończyć się fiaskiem, jeśli nie zorganizują one, we współpracy z instytucjami finansowymi, odpowiedniego i terminowego dostępu do kapitału. Czy nowe programy UE dają szansę wyjścia z impasu? - nad tym zastanawiać się będą uczestnicy ścieżki D.

W jej trakcie poruszone zostaną następujące tematy:

  • Potrzeby inwestycyjne JST w latach 2014-2020 i zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.
  • Rola rządu we wspieraniu inicjatyw rozwojowych JST.
  • Nowe regulacje wspólnotowe, programy operacyjne i instrumenty zwrotne dla JST, współfinansowane w latach 2014-2020 przez UE.
  • Potencjał polskich i zagranicznych instytucji finansowych dla finansowania inwestycji publicznych w Polsce oraz wpływ nowych regulacji bankowych na finansowanie długoterminowe
  • Czy PPP ma szanse na rzeczywisty rozwój wśród polskich JST?

W trakcie tej ścieżki przewidziano też wystąpienie partnera sesji. Ewa Kollat-Możdżeń, dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego i Windykacji w SGB-Banku S.A., oceni aktualne otoczenie prawne i wskaże konieczne zmiany w prawie.

Panel dyskusyjny poprowadzi dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. W dyskusji głos zabiorą: Paweł Dziekoński, dyrektor zarządzający Obszaru Produktów Kredytowych Deutsche Banku S.A.; Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Małgorzata Kern, skarbnik Chorzowa, członek Komisji Skarbników Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; Tomasz Mironczuk, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; dr Marcin Murawski, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Citi Handlowy oraz Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Sesja podsumowująca

Nosi ona tytuł - jak zapewnić ciągłość finansowania samorządów? Po podsumowaniu sesji merytorycznych Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, moderować będzie ostatni w trakcie forum panel dyskusyjny. W dyskusji głos zabiorą: Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej, Jan Kozłowski, Robert Michalski, Tomasz Mironczuk, Marek Sowa, przewodniczący Komisji Finansów Związku Województw RP, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Paweł Tomczak, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP.

Na zakończenie organizatorzy forum i przedstawiciele BIG InfoMonitor S.A. wręczą certyfikat "Gmina dbająca o finanse mieszkańców".

Dodać wypada, że V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013 przygotowali: Centrum Prawa bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. Patronami honorowymi zostały: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerami generalnymi są: Bank Citi Handlowy, Grupa BPS, SGB-Bank, Hewlett-Packard, Intel i Orange; zaś partnerami: BIG InfoMonitor S.A. i Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

ala

Udostępnij artykuł: