Ubezpieczenia a zarządzanie wierzytelnościami – korzyści wynikające z obu rozwiązań

Finanse i gospodarka

Wierzyciele stale poszukują najlepszych sposobów zabezpieczenia i zaspokojenia swoich należności. Chcąc uchronić się przed nieterminowymi płatnościami podejmują współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zarządzającymi wierzytelnościami, bądź z firmami ubezpieczeniowymi świadczącymi usługi ubezpieczenia transakcji. Przedsiębiorcy często stawiają jednak pytanie, którą formę zabezpieczenia wierzytelności wybrać.

Wierzyciele stale poszukują najlepszych sposobów zabezpieczenia i zaspokojenia swoich należności. Chcąc uchronić się przed nieterminowymi płatnościami podejmują współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zarządzającymi wierzytelnościami, bądź z firmami ubezpieczeniowymi świadczącymi usługi ubezpieczenia transakcji. Przedsiębiorcy często stawiają jednak pytanie, którą formę zabezpieczenia wierzytelności wybrać.

Ubezpieczenie - pewna rekompensata strat

Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka niewypłacalności kontrahenta lub braku płatności z jego strony jest ubezpieczenie transakcji. Kupując polisę w firmie ubezpieczeniowej, przedsiębiorca chroni się przed niewypłacalnością swojego kontrahenta. Ubezpieczeniem objęte są straty z powodu nieotrzymania należności za usługę, bądź produkt. Wymiar ekonomiczny ubezpieczenia transakcji sprowadza się zatem do zapewnienia przez ubezpieczyciela, że gdy dojdzie do niewypłacalności kontrahenta lub przewlekłej zwłoki w zapłacie, zostanie wypłacone odszkodowanie jako rekompensata za poniesione straty finansowe zgodnie z zasadami zawartymi w umowie ubezpieczeniowej.

Bywa, że ubezpieczyciel pełni również rolę wywiadowni gospodarczej. Z jednej strony niesie to ze sobą korzyści w postaci zbadania wypłacalności kontrahentów, z drugiej jednak oznacza, że ubezpieczeniem zostaną objęte transakcje wyłącznie z tymi kontrahentami, których wcześniej zaakceptował ubezpieczyciel. Ubezpieczenie podmiotów o słabej lub niepewnej kondycji finansowej lub firm o krótkiej historii na rynku nie zawsze jest możliwe. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej nie gwarantuje zatem objęcia ochroną wszystkich transakcji, jakie przeprowadza dany przedsiębiorca. Ponadto firma ubezpieczająca przyznaje tzw. limit kredytowy, czyli określa maksymalną kwotę należności wobec danego odbiorcy objętą ubezpieczeniem.

Im wcześniej tym... bardziej kompleksowo

Proces zarządzania wierzytelnościami zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie wystawienia pierwszej faktury. Dobrze przygotowany proces obsługi wierzytelności obejmuje nie tylko wszystkie etapy "życia" wierzytelności, ale także etap nawiązania kontaktu z potencjalnym partnerem oraz szereg działań prewencyjnych, takich jak wywiad gospodarczy, czy monitoring kontrahenta, które umożliwiają weryfikację i ocenę jego ogólnej wiarygodności oraz sytuacji finansowej. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie ryzyka w zawieranych z nim transakcjach. Z kolei monitoring należności, czyli kontrola po wystawieniu pierwszej faktury, działa dyscyplinująco na nierzetelnych kontrahentów i poprawia regulowanie należności. Takie działania prowadzą profesjonalne firmy zarządzające wierzytelnościami (np. Grupa Casus Finanse). Dysponują one zasobami ludzkimi i procesowymi oraz dostępem do bieżących i wiarygodnych danych, które pozwalają w pełni zweryfikować potencjalnych partnerów. W zakresie zarządzania wierzytelnościami przez profesjonalną firmę, zwłaszcza taką, która ma w swoich strukturach kancelarię prawną, leży także windykacja polubowna, sądowa i egzekucyjna. Współpraca z taką firmą zapewnia zatem szerokie spektrum działań oraz pozwala rzetelnie przejść przez cały proces odzyskiwania należności. Kompleksowa usługa zarządzania wierzytelnościami daje większe prawdopodobieństwo odzyskania należności - jej skuteczność szacuje się na 85-97% - a wierzyciel otrzymuje całą kwotę zadłużenia, pomniejszoną jedynie o niewielką, kilkuprocentową prowizję.

Najskuteczniej - dwutorowo

Działanie profesjonalnej grupy zarządzającej wierzytelnościami powinno być uzupełnieniem polisy ubezpieczeniowej. Najbardziej przezorni przedsiębiorcy, którym zależy na zachowaniu płynności finansowej, nie tylko ubezpieczą swoje transakcje, ale też sprawdzą swoich przyszłych kontrahentów i będą monitorować ich wypłacalność w trakcie trwania umowy. Ubezpieczenie i zarządzanie wierzytelnościami może więc, a wręcz powinno, iść w parze.

Źródło: Grupa Casus Finanse

Udostępnij artykuł: