Ubezpieczenie Biznes Pro Plus – pakiet ubezpieczeniowych możliwości dla MSP

Finanse i gospodarka

Według Raportu Qualifact z ostatniego roku prawie 97% wszystkich firm prowadzących działalność w Polsce to małe lub średnie przedsiębiorstwa (MSP). To prawie 1,6 miliona firm, często rodzinnych, prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu oraz usług. Czy zawsze są odpowiednio zabezpieczone na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń?

Z doświadczeń InterRisk wynika, że właściciele małych i średnich firm coraz częściej zdają sobie sprawę, iż ubezpieczenie stanowi dla ich firmy istotne, zapewniające spokój zabezpieczenie, które pozwala skoncentrować się na tym, na czym znają się najlepiej – na prowadzeniu firmy. Podziwiamy ich pracowitość i zmysł do interesów.

Dla nich właśnie stworzyliśmy pakiety ubezpieczeń Biznes Pro oraz Biznes Pro Plus. Jeśli firma posiada majątek na poziomie nie przekraczającym 2 mln zł, polecamy jej Biznes Pro. Dla większych przedsiębiorstw, które dysponują mieniem o wartości do 15 mln zł i osiągają obroty do 30 mln zł, przeznaczony jest pakiet Biznes Pro Plus. MSP to poważny biznes, ale zawarcie umowy wcale nie wymaga skomplikowanych procedur. Szanujemy czas przedsiębiorców i dlatego dzięki naszym rozwiązaniom technologicznym polisę Biznes Pro lub Biznes Pro Plus mogą kupić u agenta InterRisk nawet krócej niż w 5 minut.

Biznes Pro Plus oferuje 9 rodzajów ubezpieczeń, z czego 3 w programie podstawowym:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • odpowiedzialności cywilnej

oraz 6 rodzajów ubezpieczeń w programie rozszerzonym:

 • sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych;
 • mienia w transporcie krajowym (cargo);
 • kosztów stałych działalności;
 • wandalizmu;
 • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia;
 • ochrony prawnej.

Każde z ubezpieczeń w programie podstawowym można kupić w pakiecie lub samodzielnie, choć pakiet daje większe możliwości uzyskania korzystniejszej ceny ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie oprócz standardowej ochrony znajduje się także ubezpieczenie m.in. od aktów terroru oraz katastrofy budowlanej, dodatkowo istnieje możliwość zastosowania kilku nowych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

 • w odniesieniu do drobnych prac budowlano-montażowych – obejmującej ubezpieczeniem roboty w zakresie remontów lub adaptacji budynków bądź pomieszczeń do określonego w klauzuli limitu;
 • w odniesieniu do planów i dokumentów – pokrywającej poniesione w następstwie szkody, niezbędne koszty związane z ich odtworzeniem;
 • w odniesieniu do rzeczoznawców – dodatkowo obejmującej ochroną poniesione w następstwie szkody, uzasadnione i udokumentowane koszty, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody;
 • w odniesieniu do mienia znajdującego się obiektach wyłączonych z eksploatacji – obejmującej ubezpieczeniem to mienie, o ile obiekty są całodobowo dozorowane, a maszyny i urządzenia są zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania;
 • w odniesieniu do kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy – pokrywającej uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione w następstwie zaistniałej szkody;
 • w odniesieniu do szkód będących następstwem braku dostaw mediów – rozszerzającej zakres ubezpieczenia o szkody spowodowane brakiem dostaw elektryczności, gazu, wody, systemu telekomunikacyjnego, które są następstwem objętej ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu;
 • w odniesieniu do zalania wodą z akwarium – pokrywającej szkody powstałe na skutek tego zdarzenia, będące efektem uszkodzenia lub rozbicia akwarium, bądź jego pęknięcia;
 • w odniesieniu do szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych (silniki, generatory, prądnice) – obejmującej szkody będące następstwem: niezadziałania wymaganych zabezpieczeń, zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, zmiany częstotliwości prądu elektrycznego, uszkodzenia izolacji bądź zwarcia;
 • w odniesieniu do uszkodzeń i awarii maszyn lub urządzeń – obejmującej nagłe i nieprzewidziane zdarzenia skutkujące stanem technicznym urządzenia ograniczającym lub uniemożliwiającym jego dalszą eksploatację, bądź zmniejszającym jego sprawność – ograniczając jednocześnie zdatność do działania;
 • w odniesieniu do pękania mrozowego – pokrywającej szkody w rynnach spustowych oraz znajdujących się wewnątrz nieruchomości: urządzeniach instalacji wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych lub grzewczych, a także zbiornikach kotłów lub bojlerów, powstałe na skutek ich uszkodzenia przez zamarzającą w ich wnętrzu wodę lub inny płyn technologiczny.

W ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia zwiększyliśmy limity odpowiedzialności, by dostosować je do rosnących potrzeb stale rozwijających się przedsiębiorstw. Stworzyliśmy możliwość stosowania klauzuli dotyczącej pokrycia szkód z tytułu czystych strat finansowych oraz dodatkowo rozszerzyliśmy zakres ochrony w ważnych klauzulach, tj.:

 • OC z tytułu wykonywania robót budowlano-montażowych – gdzie zakres obejmuje także odpowiedzialność kontraktową;
 • OC podwykonawców – gdzie zakres ochrony obejmuje wszystkie przypadki, gdy wykonanie pracy powierzono podwykonawcy, który zajmuje się profesjonalnie tego rodzaju działalnością;
 • OC za produkt – które obejmuje obecnie każdy produkt wprowadzony do obrotu, a nie tylko produkt niebezpieczny.

Z kolei w ubezpieczeniu wandalizmu wprowadziliśmy możliwość objęcia ochroną budynków, budowli oraz lokali użytkowych, a ponadto do zakresu ubezpieczenia zostało włączone także zniszczenie elewacji przez graffiti. Natomiast w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych znacząco została rozszerzona definicja sprzętu elektronicznego, zgodnie z którą tym ubezpieczeniem będzie można dodatkowo objąć telefony stacjonarne i przenośne, biurowy sprzęt elektroniczny, kasy fiskalne, cyfrowe aparaty fotograficzne, sprzęt audio-video, a także urządzenia i instalacje alarmowe oraz monitoringu.

Wiemy, że wartością każdej firmy są jej pracownicy. Dlatego przygotowaliśmy dodatkowo pakiet Biznes Pro Complex obejmujący ubezpieczeniem następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające pracownikom korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej.

Wszystkie omówione modyfikacje produktu, w tym nowy sposób wyliczania składki za część ogniową oraz OC – w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności, upewnia nas, że Biznes Pro Plus będzie postrzegane, jako nowoczesne i atrakcyjne ubezpieczenie przeznaczone dla Klienta segmentu MSP.

Źródło: InterRisk

Udostępnij artykuł: