Ubezpieczyciele będą wypłacać dywidendę w wysokości do 75 proc. zysku?

Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, by zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające podstawowe 4 kryteria do wypłaty dywidendy, tj. m.in. brak niedoborów kapitałowych i ocenę ryzyka co najmniej 1 ograniczyły wypłatę dywidendy do 75% wysokości wypracowanego zysku za dany rok, przy wskaźniku pokrycia kapitału na poziomie min. 110%.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, by zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające podstawowe 4 kryteria do wypłaty dywidendy, tj. m.in. brak niedoborów kapitałowych i ocenę ryzyka co najmniej 1 ograniczyły wypłatę dywidendy do 75% wysokości wypracowanego zysku za dany rok, przy wskaźniku pokrycia kapitału na poziomie min. 110%.

#KNF rekomenduje, by zakłady ubezpieczeń/reasekuracji ograniczyły wypłatę dywidendy do 75% wysokości wypracowanego zysku za dany rok #dywidenda #ubezpieczyciele

"Zaleca się, aby dywidendę wypłacały wyłącznie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: I. otrzymały w ramach ostatniego procesu BION ocenę ryzyka dobrą (1,00) lub zadowalającą (2,00); II. w poszczególnych kwartałach roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogów kapitałowych; III. w roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; IV. według stanu na koniec roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale II" - czytamy w komunikacie.

"Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% wysokości wypracowanego zysku za rok, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%" - czytamy dalej.

Kiedy dopuszcza się wypłatę dywidendy równą całemu zyskowi?

Jednocześnie dopuszcza się wypłatę dywidendy równą całemu zyskowi wypracowanemu w roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na koniec roku, w którym wypłacana jest dywidenda, oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale II, podano także.

Komisja wskazała, że zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym."Proponowane kryteria pozwalające na wypłatę dywidendy będą podlegać weryfikacji pod koniec każdego roku zanim zostanie wydane ostateczne stanowisko organu nadzoru w sprawie założeń dotyczących polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji na kolejny rok" - podała także KNF.

Dywidenda domów maklerskich nie wyższa niż 100% zysku 

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje też, by dywidenda wypłacana przez domy maklerskie nie była wyższa niż 100% zysku za dany rok, wynika z przyjętych dziś założeń dotyczących stanowiska w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich w perspektywie średnioterminowej."Rekomenduje się, aby dywidendę za rok poprzedzający decyzję wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria: A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za rok poprzedni: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które na dzień 31 grudnia poprzedniego roku posiadały: - współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynoszący co najmniej 6% - współczynnik kapitału Tier I wynoszący co najmniej 9%; - łączny współczynnik kapitałowy wynoszący co najmniej 14%; II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku wynosił co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w poprzednim roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji" - czytamy w komunikacie.Komisja podała także, że dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2017 r. może wypłacić dom maklerski, który spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A."Dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału roku poprzedniego; dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału roku poprzedniego" - czytamy także.Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok, podano także.

Dywidenda PTE ma nie przekraczać 100% zysku za dany rok

KNF rekomenduje także, by powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) ograniczyły wartość dywidendy wypłacanej w danym roku z zysku lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości zysku w roku poprzedzającym wypłatę dywidendy, wynika z przyjętych dziś założeń dotyczących stanowiska w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich w perspektywie średnioterminowej.Komisja wskazała, że na wytyczne organu nadzoru w zakresie polityki dywidendowej powszechnych towarzystw emerytalnych mają wpływ takie czynniki jak sytuacja finansowa i kapitałowa powszechnych towarzystw emerytalnych, ryzyko związane z zarządzaniem funduszem emerytalnym, interes członków funduszy emerytalnych, jak również obowiązujące wymogi wynikające z przepisów prawa. Wystąpienie istotnych zmian w powyższym zakresie."Rekomenduje się, aby przy podziale zysku za rok poprzedzający decyzję, powszechne towarzystwa emerytalne uwzględniły łącznie następujące kryteria: - kryterium I towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą); - kryterium II w roku poprzednim oraz w okresie od początku roku bieżącego do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszło do niespełnienia ustawowych wymogów kapitałowych; - kryterium III wartość kapitałów własnych towarzystwa na koniec roku poprzedzającego podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium IV wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION w obszarze „adekwatność kapitałowa" 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie."Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej w danym roku z zysku pochodzącego z roku poprzedniego lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości zysku w roku poprzedzającym wypłatę dywidendy" - czytamy dalej.Komisja wskazała także, że wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium."Ponadto, podejmując decyzję o wypłacie dywidendy, towarzystwo powinno uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie jednego roku od daty w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych" - podsumowano.

Dywidenda TFI ma nie przekraczać 100% zysku za dany rok

KNF rekomenduje również, by dywidenda wypłacana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) wynosiła maksymalnie 75% zysku za poprzedni rok - przy zachowaniu wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego na poziomie min. 1,5 lub powyżej 75%, ale nie więcej niż 100% zysku wypracowanego w roku poprzedzającym decyzję, o ile taki podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, wynika z przyjętych dziś założeń dotyczących stanowiska w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich w perspektywie średnioterminowej."Rekomenduje się, aby przy podziale zysku za rok poprzedzający decyzję, towarzystwa funduszy inwestycyjnych uwzględniły łącznie następujące kryteria: I. w roku poprzednim oraz w okresie od początku bieżącego roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełniania ustawowych wymogów kapitałowych; II. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedzający tak, aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach; III. podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku powinno uwzględniać, czy w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku nie zostały zgłoszone roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.Komisja podała, że TFI, spełniające warunki, o których mowa w pkt I – III oraz, które zarazem w toku ostatniego procesu Badania i Oceny Nadzorczej otrzymały ocenę końcową BION 1 lub 2, mogą rozdysponować - w sposób inny niż przeznaczając zysk netto na utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycie straty z lat ubiegłych: 1. maksymalnie 75% zysku wypracowanego w roku poprzedzającym decyzję, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5; 2. powyżej 75%, ale nie więcej niż 100% zysku wypracowanego w roku poprzedzającym decyzję, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego."Podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie mogą także powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez Towarzystwo aktywów, charakteryzujących się najwyższym poziomem płynności i bezpieczeństwa, ustalonych jako suma wartości środków pieniężnych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego Towarzystwo wymogu kapitałowego" - podsumowano.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: