Uchwała KNF w sprawie podmiotów pochodzących z Rosji i Białorusi lub powiązanych z tymi państwami

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła 14 kwietnia uchwałę w sprawie okoliczności istotnych dla oceny rękojmi w sprawach z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła 14 kwietnia uchwałę w sprawie okoliczności istotnych dla oceny rękojmi w sprawach z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Komisja stwierdza: "Wszelkie powiązania podmiotu licencjonowanego, jego znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi w postaci pochodzenia (obywatelstwa) z tych państw, koncentrowania w tych państwach swojej aktywności społecznej, zawodowej czy biznesowej lub bliskich powiązań osobistych lub biznesowych z podmiotami koncentrującymi tam swoją aktywność, Komisja Nadzoru Finansowego traktuje i traktować będzie jako istotną wątpliwość co do tego, że działalność podmiotu licencjonowanego będzie prowadzona w sposób prawidłowy – praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny.

W konsekwencji istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w postępowaniach licencyjnych lub autoryzacyjnych, w których rękojmia prawidłowego prowadzenia działalności stanowi wymóg dopuszczenia do rynku usług finansowych i funkcjonowania na tym rynku lub zarządzania podmiotem działającym na tym rynku, wymóg ten, w stosunku do podmiotów posiadających tego typu powiązania, będzie uznawany za niespełniony."

Rękojmia w rozumieniu KNF

"Rękojmia” oznacza gwarancję, zapewnienie o czymś, a więc obiektywny brak niedających się usunąć wątpliwości co do zaistnienia w przyszłości określonego stanu. Oznacza to, iż odnośnie podmiotu licencjonowanego, a także jego znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających – jako wywierających kluczowy wpływ na działalność tego podmiotu – nie mogą zachodzić jakiekolwiek niedające się usunąć wątpliwości, że działalność ta będzie prowadzona w sposób prawidłowy – praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny." - wyjaśnia Komisja w swojej uchwale. I dalej stwierdza:

"Jeżeli tego typu wątpliwości zachodzą i nie dają się usunąć, należy uznać, że wymóg rękojmi nie został spełniony. Ocena rękojmi dokonywana jest w odniesieniu zarówno do zdarzeń i informacji historycznych, jak i do aktualnego stanu faktycznego."

Komisji o podmiotach pochodzących z Rosji i Białorusi

W uchwale Komisji napisano również:

"Niewytłumaczalna, bezprawna, otwarta i na niespotykaną od dziesięcioleci skalę agresja militarna wobec Ukrainy – państwa niepodległego i respektującego podstawowe reguły praworządności, połączona z atakowaniem ludności cywilnej, mogącym nosić znamiona zbrodni wojennych, a nawet zbrodni przeciwko ludzkości, nakazuje uznać Federację Rosyjską i Republikę Białorusi za państwa działające w sprzeczności z podstawowymi regułami praworządności, prawami człowieka, wartościami demokratycznymi i zasadami prawa międzynarodowego. Rządy tych państw od wielu lat konsolidują i zaostrzają funkcjonujący w nich reżim autorytarny, stosując silnie wspierane ideologicznie i propagandowo opresyjne rozwiązania prawne i agresywną przemoc państwową, w celu utrzymania i poszerzenia kontroli nad społeczeństwem oraz środkami produkcji.

W państwach tych doszło do głębokiej erozji rządów prawa i trójpodziału władz oraz do instytucjonalizacji centralnej i autorytarnej kontroli nad organami władzy różnych szczebli, gospodarką, dostępem do informacji, wyborami i innymi przejawami życia społecznego i obywatelskiego."

Komisja w uchwale stwierdza jednoznacznie:

"W świetle powyższych notoryjnych okoliczności, potwierdzanych dostępnymi analizami dotyczącymi sytuacji w tych państwach, a także obserwowanych przez cały świat ostatnich tragicznych wydarzeń w Ukrainie, których państwa te są bezpośrednimi i jedynymi współsprawcami, nie sposób traktować pochodzących z nich podmiotów i osób aktywnych gospodarczo, zwłaszcza poza ich granicami, jako wiarygodnych i budzących zaufanie, niemających żadnych związków z działającymi w tych państwach reżimami."

Udostępnij artykuł: