UKNF zawiadomił o możliwym popełnienia przestępstwa przez Eques Investment TFI

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na dokonaniu oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego przez osoby działające w imieniu i na rzecz Eques Investment TFI.

.@uknf zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające w imieniu i na rzecz #EquesInvestmentTFI #KNF #UKNF

“Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były dokonane przez UKNF ustalenia wskazujące, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2018 r. jedenaście niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Eques Investment TFI SA zrealizowało 197 emisji certyfikatów inwestycyjnych niezgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej” – czytamy w komunikacie.

W ocenie UKNF, 197 emisji certyfikatów inwestycyjnych objętych zawiadomieniem spełniało przesłanki oferty publicznej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, co obligowało TFI do spełnienia obowiązków określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Działania podjęte przez TFI w związku z oferowaniem nabycia certyfikatów inwestycyjnych naruszyły zatem zakaz określony w art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

“Podstawą przyjęcia powyższej oceny UKNF było ustalenie, że przekaz informacyjny TFI prezentowany na stronach internetowych Towarzystwa, skierowany do nieoznaczonego, nieograniczonego kręgu adresatów, zawierał informacje dotyczące emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz warunków ich nabycia, które były wystarczające do podjęcia przez inwestorów decyzji inwestycyjnych dotyczących nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Tym samym prezentowanie takiego przekazu ocenić należy jako ofertę publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej” – czytamy dalej.

Dokumenty upubliczniono na stronach internetowych TFI

Podstawowym sposobem prezentowania informacji o planowanych emisjach certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Eques Investment TFI było publiczne prezentowanie na stronach internetowych Towarzystwa statutów funduszy inwestycyjnych dokonujących emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz ogłoszeń o zmianach statutów funduszy. Na stronach internetowych TFI upubliczniano, w sposób otwarty, bez ograniczeń dostępu, także inne dokumenty i informacje o znaczeniu kluczowym z punktu widzenia potencjalnego inwestora – nabywcy certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, w szczególności sprawozdania finansowe funduszy, informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, informacje o wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjnych funduszu oraz inne materiały, w tym tzw. kartę funduszu, wskazano w materiale.

“W ocenie UKNF, zamieszczenie na stronie internetowej TFI informacji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych zarządzanych niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz warunkach ich nabycia, dostępnych nieoznaczonemu adresatowi, które zawierały informacje wystarczające do podjęcia racjonalnej, opartej na przesłankach ekonomicznych, decyzji dotyczącej ich nabycia, skutkowało tym, że emisje certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte, których organem było TFI, stanowiły w rzeczywistości oferty publiczne w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, jednakże zrealizowane zostały z pominięciem trybu i wymogów przewidzianych dla tego rodzaju oferty” – podsumował Urząd.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: