Ulga dla samorządów w sprawie pieczy zastępczej

Samorząd

Sejm zmienił brzmienie ustawy o pieczy zastępczej. Stało się to na wniosek samorządów, na które spadł obowiązek realizowania ustawy. O trzy lata przesunięto konieczność zatrudniania asystentów rodziny oraz zmieniono zapisy dotyczące koordynatorów opiekujących się rodzinami zastępczymi.

Sejm zmienił brzmienie ustawy o pieczy zastępczej. Stało się to na wniosek samorządów, na które spadł obowiązek realizowania ustawy. O trzy lata przesunięto konieczność zatrudniania asystentów rodziny oraz zmieniono zapisy dotyczące koordynatorów opiekujących się rodzinami zastępczymi.

Przesunięcie w czasie konieczności zatrudniania asystentów rodziny jest dla samorządów możliwością wygenerowania oszczędności, które wobec wykonywania ustawy o pieczy zastępczej są dla samrządów niezwykle ważne. Obowiązek ów spadł na jednostki samorządu terytorialnego bez obietnicy dodatkowych funduszy na jego realizację. Szacuje się, że zaproponowane zmiany w ustawie o pieczy zastępczej ograniczą wydatki samorządów o 25 mln zł w skali roku.

W nowelizacji zgłoszono 26 poprawek, przyjęto głównie te o charakterze redakcyjnym i doprecyzującym. Wśrod poprawek znadujemy następujące:

  • pozwolenie na zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo-terapeutycznej - w wyjątkowych sytuacjach - do 45,
  • przydzielanie asystentów rodziny nastąpi tylko wtedy, jeżeli z analizy sytuacji rodziny wynika taka konieczność,
  • umożliwienie łączenie pracy asystenta z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, jeżeli zadania te wykonywane są w różnych gminach,
  • wsparcie rodzin zastępczych pomocą rodziny pomocowej będzie możliwością, a nie obowiązkiem,
  • opieką koordynatora obowiązkowo objęte zostaną tylko rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka nieposiadające dwuletniego doświadczenia (obecnie to trzy lata),
  • pod opieką koordynatora znajdować się będzie mogło do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka (obecnie 15),
  • ośrodki adopcyjne są zobowiązane do wykonywania swoich zadań nieodpłatnie.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: