Ustawa o dostępności: co zmienia w Prawie bankowym?

Prawo i regulacje

Pierwszy Projekt z dnia 23 listopada 2018 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został opublikowany w na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 20 grudnia 2018 r. Projekt zakłada jego wejście w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z pewnymi wyjątkami, określonymi w projekcie. Jest on pierwszym w Polsce rozwiązaniem o charakterze systemowym, określającym środki służące zapewnieniu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Ręka wciskająca przycisk z symbolem niepełnosprawności
Fot. stock.adobe.com/WunderBild

Pierwszy Projekt z dnia 23 listopada 2018 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został opublikowany w na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 20 grudnia 2018 r. Projekt zakłada jego wejście w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z pewnymi wyjątkami, określonymi w projekcie. Jest on pierwszym w Polsce rozwiązaniem o charakterze systemowym, określającym środki służące zapewnieniu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zasadniczym celem ustawy jest poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im udziału w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami #dostępność #niepełnosprawni

Jego zasadniczym celem jest poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im udziału w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja tego celu nastąpi w drodze wdrożenia rozwiązań proponowanych w Projekcie.Projekt zawiera zarazem przepisy ogólne, podstawowe dla niej - i całej materii - definicje (bariera, dostępność, osoba z niepełnosprawnością), określa obowiązki podmiotów publicznych wraz z system koordynacji i prawami przysługującymi obywatelom w zakresie zapewnienia dostępności oraz zmierza do wyeliminowania barier na gruncie odrębnych rozwiązań ustawowych. Najistotniejszą część projektu stanowią nowe regulacje dotyczące obowiązku zapewnienia dostępności. W tej części nowego aktu normatywnego dla podmiotów z art. 3 sformułowany został obowiązek zapewnienia dostępności. Obowiązek ten oznacza, że podmioty publiczne w planowanej i prowadzonej działalności uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez usuwanie barier w dostępie do obiektów, informacji i usług, a także zapobiegają ich powstawaniu.Czytaj także: Powstanie Fundusz Dostępności. Rząd przyjął projekt ustawy >>>

Powstanie Rada Dostępności

Na mocy Projektu tworzy się Radę Dostępności, będącą organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Do głównych zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów dotyczących dostępności, rekomendowanie sposobu realizacji zadań określonych w programach, formułowanie rekomendacji w przedmiocie zmiany przepisów w zakresie dostępności. Rada stanowi kolegialne ciało, służące koordynacji zapewniania dostępności w różnych politykach publicznych. Ponadto, jednym z rozwiązań regulacyjnych zaproponowanych w Projekcie, służących poprawie dostępności podmiotów publicznych jest wprowadzenie systemu certyfikacji dostępności. Najważniejszą zmianą i jednocześnie silnym instrumentem regulacyjnym jest wprowadzona w Projekcie możliwość zgłoszenia skargi na brak dostępności budynku, miejsca lub usługi. Każda osoba z niepełnosprawnością, lub jej przedstawiciel ustawowy, której nie zapewniono dostępności do obiektu, informacji lub usługi, może złożyć do podmiotu publicznego wniosek o zapewnienie dostępności. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa, nie zapewnił wnioskodawcy dostępności, przysługuje mu prawo złożenia skargi na brak dostępności. Pozytywne rozpatrzenie skargi skutkuje nakazem zapewnienia dostępności lub nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, o której mowa w prawie budowlanym.

Zmiany w Prawie bankowym

Projekt wprowadza zmiany dostosowujące w wielu ustawach, m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Do ustawy dodaje się wymóg, aby osoba z niepełnosprawnościami otrzymywała ogólne warunki umów oraz regulaminów w formach dostępnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami takich jak: nagranie audio, nagranie wizualne treści w Polskim Języku Migowym, wydruk w systemie Braille’a lub wydruk z wielkością czcionki wygodną do czytania w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.
Udostępnij artykuł: