Ustawa o kredycie konsumenckim: Ustawa o kredycie konsumenckim

NBS 2012/02

Rekomendacje Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego przy ZBP (fragmenty)

Rekomendacje Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego przy ZBP (fragmenty)

Czy fakt, iż umowa o kredyt konsumencki jest zawierana w trybie art. 7 Prawa bankowego ma wpływ na zakres obowiązków przedkontraktowych, które zgodnie z ustawą spoczywają na kredytodawcy (tj. obowiązki informacyjne oraz asysta przedkontraktowa)?

Skorzystanie z ekwiwalentu formy pisemnej przewidzianego w art. 7 Prawa bankowego nie zwalnia z wypełnienia przedumownych obowiązków informacyjnych.

Zgodnie z ustawą, jeśli środek porozumiewania się na odległość nie pozwala na przekazanie informacji na trwałym nośniku (przy czym za trwały nośnik uznaje się formę papierową, ale także nośniki umożliwiające cyfrowy zapis danych) na banku spoczywa obowiązek przekazania takiego formularza informacyjnego już po zawarciu umowy. Należy jednak zauważyć, że możliwość przekazania formularza informacyjnego po zawarciu umowy istnieje wyłącznie w przypadku, gdy to klient podjął decyzję o zawarciu umowy za pośrednictwem takiego środka porozumiewania się na odległość. Tak więc klient powinien mieć zawsze możliwość wyboru sposobu, w jaki dochodzi do zawarcia umowy – w tym także zawarcia umowy w formie pisemnej (np. w oddziale banku). Informacje powinny zostać przesłane w takim czasie, aby konsument otrzymał je przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy.

W odniesieniu do obowiązku asysty przedkontraktowej, zawarcie umowy (nawet na wniosek klienta) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie stanowi podstawy do zwolnienia kredytodawcy z obowiązku udzielenia asysty, która zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 11 ustawy powinna być świadczona przed zawarciem umowy. Należy jednak stwierdzić, że w takiej sytuacji zakres asysty przedkontraktowej, a w szczególności zakres informacji przedstawianych konsumentowi za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość, powinien zostać dostosowany do funkcjonalności takiego środka.

Czy w umowie o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegającym spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy albo w umowie o kredyt konsumencki w karcie kredytowej należy wskazywać informację, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy (kwota odsetek należnych w stosunku dziennym)?

Kredytodawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w umowie kredytu konsumenckiego lub w formularzu informacyjnym informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dziennym. W odniesieniu do treści umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-ro- zliczeniowym podlegającym spłacie na żądanie lub w ter- minie do trzech miesięcy nie ma zastosowania wymóg za- warcia informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dziennym. Dyrektywa w art. 10 ust. 5 precyzyjnie określa wymogi dotyczące treści umowy o kredyt w rachunku pod- legający spłacie na żądanie lub w terminie trzech miesięcy. Wymogi te polski ustawodawca transponował w art. 32 ustawy o kredycie konsumenckim, przy czym w odniesie- niu do niektórych z tych wymogów ustawa określa je po- przez odesłanie do wymogów, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: