Uwaga kierowcy i rolnicy – korzystne zmiany: rosną sumy gwarancyjne w OC komunikacyjnym

Finanse osobiste / Firma

Rolnik patrzący na kombajn
Fot. stock.adobe.com/Dusan Kostic

Sejm przyjął projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z dniem 31 grudnia 2018 r. urosną wartości minimalne sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników.

Regina Skibińska: Mimo, że towarzystwa będą wypłacać odszkodowania do wyższych sum, nie powinno to wpłynąć na wysokość składek

Suma gwarancyjna to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że do tej sumy towarzystwa wypłacają odszkodowania. Gdy szkoda będzie wyższa, to ubezpieczyciel nie musi pokryć jej w całości.

Wyższe kwoty

Po zmianach przepisów suma gwarancyjna w ubezpieczeniach komunikacyjnych nie będzie mogła być niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie 5,21 mln euro na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych (obecnie 5 mln euro), w przypadku szkód materialnych – 1,05  mln euro na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych (obecnie 1 mln euro). Takie same sumy gwarancyjne będą obowiązywały w OC rolników.

Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych w polskiej ustawie.

Podniesienie sum gwarancyjnych wynika z realizacji unijnej dyrektywy 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności (dyrektywa komunikacyjna).

Składki nie wzrosną

Mimo, że towarzystwa będą wypłacać odszkodowania do wyższych sum, nie powinno to wpłynąć na wysokość składek, tym bardziej, że wypłaty maksymalnych kwot odszkodowań nie zdarzają się często.

Jak ocenia Ministerstwo Finansów, koszty OC nie powinny wzrosnąć. W ostatnim czasie ubezpieczyciele generują wysokie zyski, także z polis OC i pomimo rosnących odszkodowań i zadośćuczynień składki w tym roku spadają.

Projekt ustawy wprowadza jeszcze jeden zapis, który będzie przydatny po wypadkach, w których nie jest jasne, czy odszkodowanie ma wypłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy ubezpieczyciel. Według nowej regulacji to zakład ubezpieczeń będzie wypłacać odszkodowanie poszkodowanemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania z Funduszu akt dotyczących szkody.

Udostępnij artykuł: