Uwaga partnerzy

Finanse i gospodarka

Komisja Europejska wypracowała kodeks postępowania dotyczący zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014-2020.

Komisja Europejska wypracowała kodeks postępowania dotyczący zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014-2020.

Celem Komisji jest zwiększenie zaangażowania podmiotów prywatnych i publicznych w proces planowania, wdrażania, monitoringu i oceny projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W efekcie współpracy partnerów przewiduje się zintensyfikowanie procesów służących wymianie dobrych praktyk, informacji, doświadczeń, a w ostateczności zapewnienie skutecznego wydatkowania środków zakontraktowanych na nowy okres programowania, tj. 2014 - 2020.

"Chcemy mieć pewność, że państwa członkowskie będą współpracować z przedstawicielami zainteresowanych stron w zakresie planowania i wdrażania programów finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, tak aby maksymalnie wykorzystać wpływ tych środków finansowych", powiedział komisarz László Andor.

Komisja Europejska wypracowała kodeks postępowania, który w drodze rozporządzenia zobliguje państwa członkowskie do wdrożenia zasady partnerstwa, a w tym do:

  • zapewnienia przejrzystości wyboru partnerów odpowiedzialnych za monitoring realizacji programów,
  • włączenia partnerów we wszystkie etapy realizacji programów, tj. przygotowanie, wdrożenie, monitoring i ocenę,
  • zapewnienia prawidłowego przebiegu konsultacji między innymi poprzez skuteczne upowszechnianie informacji o konsultacjach i zagwarantowanie czasu niezbędnego do ich prawidłowego przeprowadzenia,
  • inicjowania i rozwijania procesów wzajemnego uczenia się poprzez tworzenie warunków wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych pomysłów.

Komisja Europejska przez partnerstwo rozumie współpracę organów publicznych państw członkowskich (regionalnych, lokalnych, miejskich i innych organów publicznych), związków zawodowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji.

up

Udostępnij artykuł: