V Forum Ryzyka Bankowego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS

Relacje

W dniach 14-16 stycznia 2013 r. w Hotelu Kasprowy w Zakopanem odbyło się V Forum Ryzyka Bankowego Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób. Uczestnikami Forum byli Prezesi i Wiceprezesi Banków Spółdzielczych oraz pracownicy odpowiedzialni za obszar zarządzania ryzykiem kredytowym, finansowym i operacyjnym. Gościem Specjalnym Forum był Pan Premier Waldemar Pawlak.

W dniach 14-16 stycznia 2013 r. w Hotelu Kasprowy w Zakopanem odbyło się V Forum Ryzyka Bankowego Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób. Uczestnikami Forum byli Prezesi i Wiceprezesi Banków Spółdzielczych oraz pracownicy odpowiedzialni za obszar zarządzania ryzykiem kredytowym, finansowym i operacyjnym. Gościem Specjalnym Forum był Pan Premier Waldemar Pawlak.

Forum otworzył jego gospodarz Pan Aleksander Trojanowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Omówił nowości w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym projekty Rekomendacji T, S oraz M, podsumował aktywność Banków Spółdzielczych współpracujących z BPS w zakresie analiz ryzyka finansowego oraz poruszył kwestię windykacji, podkreślając dynamiczny wzrost wartości portfela obsługiwanego przez Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

"Obecną sytuację w Polsce Banki Spółdzielcze powinny potraktować jako szansę na rozwój, a nie zagrożenie"- głos zabrał Pan Premier Waldemar Pawlaka. Premier podkreślił wielki potencjał Grupy BPS. Banki Spółdzielcze powinny inicjować nowe projekty w niszowych obszarach, prowadzić wspólne i zintegrowane działania dla całej Grupy BPS w poczuciu odpowiedzialności za rozwój regionów, gdzie funkcjonują.

Panel pt. "Sytuacja makroekonomiczna kraju i jej wpływ na Banki Spółdzielcze" zorganizowany w dalszej części dnia starał się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy mamy do czynienia z kryzysem?
  • Czy obecna sytuacja jest szansą, czy zagrożeniem dla Bankowości Spółdzielczej?
  • Czy czas kryzysu to dobry moment na rozwijanie działalności kredytowej?

Moderatorem był Pan Robert Rodek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS. Do udziału zaproszono Panią Teresę Grażynę Kudlicką, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Pana Edwarda Andrzeja Tybora, Prezesa Zarządu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego oraz Panią Jolantę Poznańską, Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

Swoje opinie chętnie wyrażali również pozostali uczestnicy spotkania, w tym Pan Premier Pawlak.

Drugi dzień Forum rozpoczął Pan Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS. Przywitał uczestników, podkreślił wagę i potrzebę przeprowadzania takich spotkań jak Forum Ryzyka w Grupie BPS. Bardzo ważna jest wspólna praca i wymiany doświadczeń wewnątrz Grupy. W ten sposób Prezes Mironczuk wprowadził prezentacje kadry menedżerskiej z Banku BPS i spółek zależnych Banku BPS oraz zaproszonych gości.

Z Biura Informacji Kredytowej przyjechali Pan Maciej Duszczyk, Dyrektor Departamentu Rynku Bankowego, Pani Joanna Charlińska, Dyrektor Departamentu Rynku Konsumentów i Pan Mariusz Piasecki, Przedstawiciel Regionalny. Omówili produkty BIK: System Informacji BIK Przedsiębiorca, nową ofertę dla konsumentów oraz obszary wykorzystania raportów monitorujących.

Pan Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji przedstawił systemy ZBP wspierające działalność Banków Spółdzielczych. Akcentował zalety wykorzystania przez banki Systemu Bankowy Rejestr oraz Systemu SWOZ.

Pan Jacek Furga, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji podkreślał zasadność wykorzystania Systemu AMRON w działalności operacyjnej Banku Spółdzielczego. Podsumował aktualny status bazy danych, jej strukturę według typu nieruchomości oraz aktywność Grupy BPS w zakresie zasilania Systemu AMRON.

Pan Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej mówił o dobrych praktykach w biznesie i równowadze pomiędzy ryzykiem a biznesem.

Tematem wystąpienia Pani Anny Tchurz, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Banku BPS były zagadnienia związane z nową Rekomendacją M, która dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.

Pani Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS, Pan Jacek Więcek, Wiceprezes Zarządu BPS TFI oraz Pan Piotr Chrzanowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu BPS TFI poprowadzili prezentację na temat sekurytyzacji należności wymagalnych/ certyfikatom inwestycyjnym funduszu sekurytyzacyjnego jako optymalnej formie zarządzania należnościami trudnymi w Banku. Pani Joanna Nowicka-Kempny szczegółowo omówiła zasady funkcjonowania Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego, pokazując w jaki sposób może stać się on sposobem na zysk i poprawę wskaźników. Z kolei Pan Jacek Więcek oraz Pan Piotr Chrzanowski przybliżyli zagadnienie certyfikatów inwestycyjnych funduszy sekurytyzacyjnych.

Następnie Pan Artur Adamczyk, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego Banku BPS dokonał przeglądu nowych propozycji usług w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Omówił także zagadnienia związane z ankietą płynnościową UKNF, monitorowaniem płynności śróddziennej oraz stress testem wartości ekonomicznej kapitału przy wzroście stóp procentowych.

Wiele wniosła prezentacja Pana Zbigniewa Klepackiego, Dyrektora Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK. Pan Klepacki podkreślił znaczenie współpracy Banków Spółdzielczych z BGK w zakresie udzielanych przez BGK poręczeń i gwarancji. Prezesi Banków Spółdzielczych potwierdzili, że finansowanie inwestycji z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK umożliwiają im poszerzenie oferty kredytowej banku. Idzie za tym pozyskanie nowych klientów oraz dywersyfikację ryzyka kredytowego, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa banku.

Uczestnicy Forum aktywnie włączali się we wszystkie wystąpienia. Toczyła się żywa dyskusja o różnych aspektach zarządzania ryzykiem w Bankach Spółdzielczych.

Źródło: bs.net.pl

Udostępnij artykuł: