VI Europejski Kongres Gospodarczy w dniach 7-9 maja 2014 r.

Finanse i gospodarka

Największe biznesowe wydarzenie Europy Centralnej dokładnie za pół roku. 7-9 maja 2014 r. to data szóstej już edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC). Na ostatni dzień kongresowych debat przypada święto - 9 maja obchodzony jest Dzień Europy. Ciągle można jeszcze wpłynąć na to, o czym dyskutować będą przedstawiciele elit biznesowych, politycznych i naukowych z kraju i ze świata.

Największe biznesowe wydarzenie Europy Centralnej dokładnie za pół roku. 7-9 maja 2014 r. to data szóstej już edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC). Na ostatni dzień kongresowych debat przypada święto - 9 maja obchodzony jest Dzień Europy. Ciągle można jeszcze wpłynąć na to, o czym dyskutować będą przedstawiciele elit biznesowych, politycznych i naukowych z kraju i ze świata.

- Data przyszłorocznego Kongresu jest z wielu względów szczególna. Musieliśmy uwzględnić szereg okoliczności i wydarzeń zaplanowanych w kalendarzu polskim oraz europejskim - mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP. - W maju 2014 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, minie też dokładnie 10 lat od największego w historii Wspólnoty rozszerzenia Unii Europejskiej. Z dzisiejszej perspektywy możemy już bez najmniejszych wątpliwości ocenić to wydarzenie jako przełomowe nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Niewątpliwie tematyka "około jubileuszowa" zdominuje przyszłoroczny Kongres.

Pierwszego maja 2004 r. do Wspólnoty Europejskiej przystąpiło dziesięć państw - w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie. Bilans dziesięciolecia, które objęło swoimi ramami także trudne dla Unii zjawiska i wydarzenia, wydaje się w powszechnym odczuciu pozytywny. Podsumowanie tego okresu będzie tematem publicznej debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2014.

Wyzwaniom, jakie stoją przed poszerzoną Unią Europejską u progu nowej dekady i dylematom rozwojowym UE zostaną poświęcone kluczowe sesje VI EEC. Wśród nich znajdą się: reindustrializacja, innowacyjność, usuwanie barier wolnego rynku i inne potencjalne narzędzia ożywienia gospodarczego, a także pytanie o przyszłość energetyki w Europie w kontekście założeń polityki klimatycznej i globalnych zmian w sektorze energii i jej nośników.

Europejską odpowiedź na spowolnienie gospodarcze formułuje także to, co związane z nową perspektywą finansową Unii i jej priorytetowymi celami politycznymi. Wewnętrzną unijną debatę na dziesięciolecie rozszerzenia na Europejskim Kongresie Gospodarczym uzupełni problematyka migracji i zmian na unijnym rynku pracy. Nie zabraknie także kwestii związanych z kształtem i długofalowymi skutkami rodzącego się partnerstwa gospodarczego i handlowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

W programie VI EEC znajdą się także tzw. "stałe punkty" - sesje poświęcone takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego jak: finanse, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości.

Zaplanowana jest też kolejna edycja spotkania Unia Europejska-Chiny oraz Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej.

kuspik.wojciech.ptwp.01.250x166- Przedstawiony powyżej zarys tematyczny ma charakter otwartej propozycji. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace nad merytorycznym kształtem Kongresu. Prosimy o zgłaszanie tematów, pytań, pomysłów, z których wybierzemy najciekawsze i włączymy do agendy najważniejszej imprezy biznesowej w środkowej części Europy - dodaje Wojciech Kuśpik.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.
131110.eec.02.500x333

VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach
główne wątki tematyczne
7-9 maja 2014 r.

Dekada nowej Unii

 • Bilans rozszerzenia struktur UE z roku 2004. Liczby i fakty. Kluczowe procesy i zjawiska
 • Niewykorzystane szanse rozszerzenia. Kryzys w nowych i starych krajach członkowskich
 • Kraje Europy Centralnej w roku 2004 i dziś. Potencjał i zakres zmian
 • Rola nowych (w roku 2004) członków w UE - aspiracje, partnerstwo, współdecydowanie
 • Absorpcja środków na politykę spójności. Rozwój infrastruktury i zasobów ludzkich
 • Płatnicy netto i beneficjenci. Skala inwestycji, wpływ na koniunkturę gospodarczą
 • Zmiany na europejskim rynku pracy wywołane rozszerzeniem Unii

Kryzys po kryzysie. Unia Europejska wobec wyzwań rozwojowych

 • Problem utraty atrakcyjności inwestycyjnej w Europie. Przyczyny i skala zjawiska
 • Lista zagrożeń i słabości: demografia, oczekiwania socjalne, ceny surowców i energii, przeregulowanie gospodarki, budżety krajowe, braki w innowacyjności
 • Od uzdrowienia sytuacji po nowy pomysł na rozwój. Reindustrializacja, innowacje, wolny rynek - ewolucja możliwości rozwojowych europejskiej gospodarki
 • Instytucje polityczne i środowiska gospodarcze w poszukiwaniu nowej "recepty na wzrost"
 • Globalna konkurencyjność europejskiej gospodarki - wizje, ambicje, realia
 • UE i USA - integracja czy konkurencja? Czy Europa zyska na partnerstwie transatlantyckim?

Unia Europejska - USA. Partnerzy czy rywale?

 • Największa strefa na świecie. Założenia i perspektywy negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP)
 • Co nas różni? Kluczowe sprzeczności, obszary konfliktu. Gotowość do kompromisu?
 • Skala, charakter i dysproporcje w wymianie handlowej i wzajemnych inwestycjach
 • Kto bardziej skorzysta? Problematyczna realizacja scenariusza "dwóch zwycięzców"
 • TTIP sposobem na spowolnienie gospodarcze w Europie?
 • Sojusz, który odmieni świat. Projekcja nowego globalnego układu sił
 • Porozumienie transatlantyckie jako model międzynarodowej integracji gospodarczej

Z myślą o gospodarce. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

 • Efekty negocjacji - kwoty, kierunki wydatkowania, zasady dystrybucji
 • Stara i nowa Unia - wspólne cele czy konflikt interesów?
 • Nowe priorytety - unijna polityka walki ze skutkami kryzysu w świetle europejskich finansów
 • Jak kraje Europy Centralnej wykorzystają fundusze unijne? Doświadczenia poprzedniej perspektywy - atut czy obciążenie?

Przemysł w Europie. Reindustrializacja - od wizji po strategię

 • Znaczenie przemysłu w unijnej gospodarce, na rynku pracy, w eksporcie
 • Dostępne i pożądane narzędzia regulacyjne polityki proprzemysłowej w UE
 • Rola energetyki w rozwoju przemysłu. Ceny energii a konkurencyjność produkcji
 • Dostęp do surowców jako kluczowy element strategii przemysłowej

Energia w Europie, energia na świecie

 • Światowa rewolucja energetyczna - gaz i ropa ze źrodeł niekonwencjonalnych, przeobrażenia na rynku gazu, rola węgla, ropy i źródeł odnawialnych
 • Potrzeba nowego otwarcia w polityce energetycznej UE. Rewizja polityki ochrony klimatu?
 • Cele unijnej polityki środowiskowej wobec zróżnicowania polityk energetycznych krajów członkowskich. Konflikt i kompromis
 • Energia przyszłości dla Europy. Spór o docelowy mix źródeł energii w UE

Migracje we współczesnej Europie - ekonomia, demografia, rozwój

 • Skala i główne kierunki migracji w Europie - perspektywa ostatniego dziesięciolecia. Prognozy.
 • Przyczyny migracji (dysproporcje gospodarcze i rozwojowe, wynagrodzenia, podatki, edukacja).
 • Ucieczka biznesu? Przenoszenie działalności gospodarczej do krajów o korzystniejszych warunkach dla przedsiębiorczości
 • Kraje UE-15 wobec fali imigracyjnej. Polityka społeczna, problemy asymilacji, finanse publiczne
 • Odczuwalne oraz przyszłe konsekwencje migracji dla rynków pracy państw Europy Środkowo-wschodniej
 • Przedsiębiorczy, nieobecni... Struktura społeczna i produktywność emigrantów z Europy Środkowo-wschodniej
 • Drenaż mózgów? Czy Europie Centralnej grozi cywilizacyjna i demograficzna degradacja?

Tematyka pozostałych sesji:

Finanse, energetyka, gaz, górnictwo, samorządy i regiony, metropolie, budownictwo, rynek nieruchomości, transport i logistyka, infrastruktura, innowacje, hutnictwo, chemia, motoryzacja, przemysł zbrojeniowy, zarządzanie, rynek pracy, telekomunikacja i media, rynek spożywczy, rynek handlu detalicznego, usługi dla biznesu, ochrona zdrowia.

Wydarzenia specjalne:

II Forum Afryka-Europa Centralna
III Forum Unia Europejska-Chiny

 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.

W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym - www.eecpoland.eu
Więcej informacji o organizatorze - Grupa PTWP SA - www.ptwp.pl
Zapraszamy również: wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Marta Stach, Imago PR
Rzecznik Prasowy EEC

Udostępnij artykuł: