W Investments publikuje prognozę na 2014 r.

Finanse i gospodarka

W Investments SA opublikowała prognozę wyników za 2014 r.  Zarząd przewiduje, że spółka osiągnie przychody na poziomie 32 mln PLN, a zysk netto przekroczy 27 mln PLN. Przychody ze sprzedaży przekroczą 13 mln PLN, a przychody z działalności finansowej i pozostałej wyniosą blisko 19 mln PLN.

W Investments SA opublikowała prognozę wyników za 2014 r.  Zarząd przewiduje, że spółka osiągnie przychody na poziomie 32 mln PLN, a zysk netto przekroczy 27 mln PLN. Przychody ze sprzedaży przekroczą 13 mln PLN, a przychody z działalności finansowej i pozostałej wyniosą blisko 19 mln PLN.

"Celem zarządu na 2014 r. jest doprowadzenie do tego, aby przychody były przewidywalne i stabilne, a spółka rozwijała się w kierunku zgodnym z przyjętą strategią. Służyć temu mają nowe projekty, a także akwizycje. W sferze zainteresowania spółki są wyłącznie podmioty o stabilnych podstawach i perspektywach rozwoju" - powiedział Piotr Wiśniewski, prezes zarządu W Investments SA.

Prognoza wyniku finansowego netto na 2014 r. została przygotowana w oparciu o strategię rynkową spółki, opierającą się na dwóch zasadniczych filarach: dokonywaniu akwizycji i przejęć (zwiększaniu wartości spółki poprzez zwiększanie wartości jej portfela) oraz założeniu wzrostu przychodów jednostkowych w wyniku działalności operacyjnej prowadzonej bezpośrednio przez spółkę.

Możliwości realizacji przez spółkę prognozowanych wyników będzie podlegała kwartalnej ocenie. Zarząd będzie publikował komentarz do realizacji prognozy w raportach okresowych dotyczących wyników osiąganych w 2014 r. W razie zaistnienia okoliczności, powodujących konieczność korekty któregokolwiek z podanych w prognozie parametrów finansowych o więcej niż 10%, zarząd poinformuje o tym niezwłocznie w stosownym raporcie bieżącym.

Prezentacja strategiczna jest dostępna tutaj.

Źródło: W Investments

Udostępnij artykuł: