W razie rozwodu oddasz małżonkowi część swojego PPK

Finanse osobiste / Prawo i regulacje

Fotografia ilustracyjna - Bawiąca się rodzina
Fot. Fotolia

Pieniądze gromadzone na koncie uczestnika PPK będącego w związku małżeńskim stanowią wspólny majątek męża i żony. W razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa będą musiały być, zatem między nich podzielone. Oczywiście, jeśli między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Środki zgromadzone w #PPK zmarłego uczestnika, przypadające osobie uprawnionej przekazywane są w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK, na #IKE lub do #PPE osoby uprawnionej lub na wniosek tej osoby są zawracane w formie pieniężnej #Emerytura

Co do zasady środki zgromadzone w pracowniczym planie kapitałowym (PPK), które w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa w wyniku podziału majątku wspólnego przypadną byłemu współmałżonkowi trafiać mają (wypłata transferowa) na jego rachunek w PPK.

Tak wynika z przedstawionego przez rząd projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przy czym jeżeli okaże się, że uprawniony takiego rachunku nie posiada (nie jest uczestnikiem PPK), środki te wypłacone mu będą w formie pieniężnej. Wszystko powinno zostać załatwione w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że ma on prawo do zgromadzonych przez byłego współmałżonka oszczędności.

Wypłacisz, zapłacisz podatek

W przypadku wypłaty w formie pieniężnej od środków tych pobierany będzie jednak podatek od dochodów kapitałowych. Dodatkowo dokonująca zwrotu instytucja finansowa będzie miała też obowiązek przekazać ze środków uczestnika na rachunek bankowy wskazany przez ZUS kwotę odpowiadającą 30% połowy składek finansowanych przez podmiot zatrudniający. A na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą połowie sumy składki powitalnej i dopłat rocznych. Chyba, że były współmałżonek nabył prawo do emerytury.

Opisane powyżej zasady znajdą odpowiednie zastosowanie w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika, albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem a jego małżonkiem.

W razie śmierci uczestnika PPK

Podobnie ma być  w razie śmierci oszczędzającego w PPK. Oznacza to, że połowa zgromadzonych przez niego środków w takiej sytuacji trafić powinna (w formie wypłaty transferowej) na rachunek jego współmałżonka w PPK, IKE lub PPE. Wypłata transferowa ma być dokonywana nie wcześniej niż w terminie 30 dni, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa – udokumentowaniu także sposobu uregulowania tych stosunków.

Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK, zwrot przypadających mu środków nastąpić będzie mógł także w formie pieniężnej. Wówczas do wypłaty dojść powinno w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi. W przeciwieństwie do dokonywanej w tej samej formie wypłaty w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa projekt ustawy nie nakłada na instytucje finansowe obowiązku przekazywania części środków na rachunek wskazany przez ZUS.

Pozostałe środki zgromadzone przez zmarłego uczestnika PPK, a więc te, które nie zostaną przekazane jego małżonkowi powinny trafić do osób wskazanym przez zmarłego. Dopiero w przypadku braku takich osób wchodzą w skład spadku.

Środki zgromadzone w PPK zmarłego uczestnika, przypadające osobie uprawnionej przekazywane są w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK, na IKE lub do PPE osoby uprawnionej lub na wniosek tej osoby są zawracane w formie pieniężnej.

 Uczestnik wskazuje beneficjenta

O tym, do kogo trafić mają nieprzekazane współmałżonkowi zmarłego środki decydować ma oszczędzający w PPK. Zgodnie z art. 21 projektu ustawy beneficjenci powinni zostać wskazani w umowie o prowadzenie PPK. Jeżeli uczestnik wskaże ich kilku, ale nie oznaczy, w jakich częściach środki te mają im zostać przekazane, wszyscy otrzymają je w takiej samej wysokości.

Dyspozycja taka może być przy tym w każdym czasie zmieniona. Uczestnik PPK może, zatem uzupełnić listę wybranych przez siebie osób, skrócić ją, wskazać zupełnie innych beneficjentów albo w ogóle zrezygnować z ich wskazywania. W tym ostatnim przypadku środki te wejdą do spadku i będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Transfer, albo gotówka

Osoby uprawnione do otrzymania oszczędności zgromadzonych w PPK czy to na podstawie dyspozycji uczestnika, czy w drodze dziedziczenia same będą mogły zdecydować, czy należne im środki trafić mają na ich rachunek w PPK, IKE lub PPE, czy też chcą je otrzymać w formie pieniężnej. Bez względu na wybraną formę należne im środki powinny zostać im przekazane w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku w tej sprawie (o dokonanie wypłaty transferowej lub zwrotu) wraz z:

1) odpisem aktu zgonu uczestnika i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo

2) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez uczestnika lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców.

Udostępnij artykuł: