W ubiegłym roku można było zarobić na małych i średnich spółkach

Komentarze ekspertów

Miniony rok na Warszawskiej Papierów Wartościowych przyniósł spore zyski inwestorom lokującym w akcje małych oraz średnich spółek. Straty ponieśli inwestujący w blue-chips.

Miniony rok na Warszawskiej Papierów Wartościowych przyniósł spore zyski inwestorom lokującym w akcje małych oraz średnich spółek. Straty ponieśli inwestujący w blue-chips.

W grudniu ubiegłego roku spadły główne indeksy warszawskiej giełdy - indeks całego rynku WIG o 6,3% a indeks blue-chipów WIG20 o 7,1%. Jednak w ciągu całego roku indeks WIG odnotował wzrost o 8,1%.

Z kolei indeks WIG20 spadł o 7,1%, na czym zaważyła głównie pogarszająca się koniunktura giełdowa w ostatnich tygodniach ubiegłego roku. Świetne wyniki za ubiegły rok uzyskały akcje średnich i małych spółek -indeks WIG40 wzrósł o 31,1% a WIG80 o 37,3%.

W ubiegłym roku 6 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowało wzrosty wartości. Najwięcej wzrósł WIG-Budownictwo (o 33,5%), na czym zaważyły przede wszystkim spektakularne wzrosty notowań akcji Budimex. W ostatnich dwóch miesiącach roku nastąpiła silna przecena drugiej ważnej spółki w indeksie Elektrobudowa. Wysokie zyski przyniosły inwestycje w akcje Trakcji SA.

Drugim pod względem zyskowności sektorem gospodarki były w ubiegłym roku media. Reprezentujący ten sektor indeks WIG-Media wzrósł o 31%. Na taki wynik wpłynęły głównie dobre notowania spółek Cyfrowy Polsat oraz TVN.

Najgłębszy spadek odnotował natomiast indeks WIG-Surowce (32,1%), na co decydujący wypływ miała silna przecena akcji KGHM Polska Miedź, a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Średni wskaźnik cena/zysk dla głównego rynku wyniósł na koniec grudnia 17,6 podczas, gdy rok wcześniej stanowił 12,4.

140120.stopy.zwrotu.01.600x351

W 2013 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały 23 spółki. Wartość ofert pierwotnych wyniosła 5 mln135 tys. zł a ofert wtórnych 2 mln 617 tys. zł. W efekcie, na koniec grudnia na głównym rynku były notowane akcje 450 spółek o łącznej kapitalizacji 840,82 mld zł, tj. o 14% wyższej niż rok wcześniej. Kapitalizacja spółek krajowych wzrosła w stosunku do 2012 roku o 13% osiągając wartość 593,5 mld zł. Wartość rynkowa spółek zagranicznych notowanych na polskiej giełdzie stanowiła 247,3 mld zł.

Wartość obrotów giełdowych ogółem w całym 2013 roku na głównym rynku w systemie notowań ciągłych i jednolitych wyniosła 222,3 mld zł i była o 17,5% wyższa niż w 2012 roku. Z tego na akcje i prawa do akcji przypadło ok. 220,2 mld zł. Średnie obroty na sesję wyniosły 891 mln zł, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z 2012 rokiem. Pozostałe obroty dotyczyły praw poboru, obligacji, listów zastawnych, funduszy ETF, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i warrantów.

W 2013 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 42 spółki. W efekcie na koniec grudnia w alternatywnym systemie obrotu notowanych było 445 spółek o łącznej kapitalizacji 10 mld 445 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych akcjami za cały ubiegły rok wyniosła ok. 939,7 mln zł. NCIndex wzrósł w tym okresie o 3,87%.

Na rynku Catalyst na koniec 2013 roku były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 178 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o łącznej wartości nominalnej 59,4 mld zł.

Jan Mazurek,
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: