W związku z pandemią koronawirusa przedłużone terminy podatkowe w 2020 roku

Finanse osobiste / Firma / Prawo i regulacje

30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami. Rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 31y ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podatki
Fot. stock.adobe.com/Tierney

30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami. Rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 31y ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

.@MF_GOV_PL przypomina o obowiązujących w 2020 roku przesunięciach terminów na realizację obowiązków podatników #podatki #koronawirus #COVID19

Na mocy § 2 rozporządzenia przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. termin do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

 1. informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 2. informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 3. informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Czytaj także: Tarcza 4.0: instrumenty podatkowe poprawiające płynność finansową firm >>>

Zgodnie z § 3 rozporządzenia przedłuża się do:

 1. dnia 31 grudnia 2020 r. termin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej, do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym;
 2. dnia 31 stycznia 2021 r. termin, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy zmieniającej;
 3. dnia 28 lutego 2021 r. terminy, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 ustawy zmieniającej;
 4. dnia 30 kwietnia 2021 r. termin, o którym mowa w: a) art. 13 ust. 7 ustawy zmieniającej, do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych identyfikujących korzystającego, b) art. 18 ustawy zmieniającej, do przekazania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o których mowa w art. 88b ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zawierających dane otrzymane do dnia 31 marca 2021 r.

Czytaj także: Tarcza 4.0: przedsiębiorcy będą zwolnieni z podatku minimalnego >>>

Zgodnie z § 4 rozporządzenia przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin, o którym mowa w:

 1. art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej – w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej;
 2. art. 86f § 4 Ordynacji podatkowej – w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia, w przypadku schematu podatkowego transgranicznego bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2–5 Ordynacji podatkowej, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 1. udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej;
 2. wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 16 Ordynacji podatkowej, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdanie pierwsze oraz § 5;
 3. wspomagający udzielił, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego – w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej.

W przypadku schematu podatkowego transgranicznego obowiązek poinformowania, o którym mowa w art. 86d § 1 Ordynacji podatkowej, podlega wykonaniu najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.
 

Udostępnij artykuł: