Będzie zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG

ESG / Gospodarka

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji o podatku akcyzowym wprowadzający m.in. preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych, podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Według założeń, regulacja wejdzie w życie w IV kwartale 2018 r.

Kurki z gazem
Fot. Pixabay.com

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji o podatku akcyzowym wprowadzający m.in. preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych, podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Według założeń, regulacja wejdzie w życie w IV kwartale 2018 r.

Projekt ustawy wprowadza preferencje podatkowe na #gaz ziemny #CNG i #LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych #akcyza #podatki #smog

Projekt ustawy wprowadza preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. W ostatnich latach nasilił się problem z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami pyłów pochodzącymi między innymi ze spalania paliw. Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad 90% metanu, które w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji miejskiej w centrach dużych miast, czytamy w ocenach skutków regulacji.

Bodziec do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju

"Zatem wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju" - czytamy także.

Oczekiwany spadek cen gazu ziemnego CNG i LNG spowodowany wprowadzeniem zerowej stawki akcyzy może wpłynąć na wzrost liczby ich konsumentów, a co za tym idzie również wzrost produkcji przedmiotowych wyrobów, jak również rozwój infrastruktury związanej z dystrybucją tych wyrobów.

Koniec z papierologią

"Z uwagi na czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu dostawy przewiduje się jego zelektronizowanie. Zmiana polegająca na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie - dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), powinna usprawnić ten proces, wprowadzając ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji" - czytamy dalej.Według resortu finansów, elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.

Wyeliminowanie wątpliwości dotyczących stosowania stawek akcyzy

"Projektowana ustawa powinna również wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych" - czytamy także.

Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku akcyzowego, lecz skutki tych rozwiązań są trudne do oszacowania z uwagi na brak możliwości pozyskania odpowiednich danych przez organy podatkowe.

W ciągu 10 lat dochody budżetowe zmniejszą się o 101,1 mln zł

Według oceny skutków regulacji, w ciągu 10 lat dochody budżetowe zmniejszą się o 101,1 mln zł."Z uwagi na niewielki rynek w Polsce omawianych wyrobów trudno jest dokładnie oszacować dynamikę jego wzrostu na przestrzeni kolejnych 10 lat. Do obliczeń ostrożnie przyjęto, że po wprowadzeniu preferencji podatkowych będzie on rósł o ok. 5% rocznie. Jako wartość wyjściową do obliczeń przyjęto wpływy podatkowe od CNG i LNG za rok 2016 w wysokości 8,4 mln zł. Ponieważ zakłada się, że ww. regulacja wejdzie w życie w IV kwartale 2018 r., to skutki budżetowe obliczono tylko dla jednego kwartału tego roku, co stanowi 1/4 wpływów podatkowych od CNG i LNG za rok 2016. Wynika to z faktu, że wejście w życie przepisów dotyczących obniżenia stawek podatku akcyzowego na przedmiotowe wyroby uzależnione jest od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Przepisy te muszą być jednak poddane procedurze notyfikacji" - czytamy dalej.Planuje się, że ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Czytaj: ISBnews

Udostępnij artykuł: