Według Światowego Raportu Płatności 2015 
wzrost płatności bezgotówkowych jest szybszy niż wzrost PKB we wszystkich regionach geograficznych

Finanse i gospodarka

Przejście od transakcji fizycznych do elektronicznych jest impulsem dla innowacyjności i rozwoju, a Ukryte Płatności stanowią  wyzwanie dla ustawodawców i banków

Światowy Raport Płatności 2015 przygotowany przez firmę Capgemini – jednego z wiodących dostawców usług informatycznych, konsultingowych i outsourcingowych – we współpracy z The Royal Bank of Scotland (RBS), wskazuje na kontynuację dynamicznego trendu wzrostowego wolumenu płatności bezgotówkowych, obserwowanego w 2014 r. Według prognoz, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem o 8,9 proc. do rekordowej liczby 389,7 mld transakcji, podczas gdy w 2013 r. odnotowano wzrost na poziomie 7,6 proc. Wolumen bezgotówkowych transakcji płatniczych rósł w tempie szybszym od wzrostu PKB we wszystkich regionach geograficznych, a napędzał go splot czynników, wśród których należy wymienić solidny wzrost wolumenów transakcji bezgotówkowych na Wschodzących Rynkach Azjatyckich oraz szeroko rozpowszechnione zastosowanie technologii mobilnej dla potrzeb realizacji płatności na rynkach dojrzałych. Jeśli chodzi o rok 2014, podejrzewa się, że wzrost generowało trwające ożywienie gospodarcze na rynkach dojrzałych, szybka ekspansja w Chinach, wdrożenie technologii mobilnej i bezdotykowej oraz obserwowane w całym świecie przejście w kierunku programów Płatności Natychmiastowych.

Wschodzące Rynki Azjatyckie w dalszym ciągu pobudzają wzrost
Według szacunków wzrost wolumenu transakcji bezgotówkowych na Wschodzących Rynkach Azjatyckich wyniósł w 2014 r. 27 procent (w porównaniu z 22 procentami w 2013 r.), do czego przyczyniła się coraz większa popularność Internetu i wdrożenie płatności mobilnych. Wolumeny płatności bezgotówkowych w Chinach mają, zgodnie z przewidywaniami, przewyższyć wolumeny notowane w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Korei Południowej, co da Chinom czwarte miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi, Strefą Euro i Brazylią, zajmującymi odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejcie. Chiny zanotowały rekordowy wzrost transakcji bezgotówkowych, wynoszący 37,7 procent w 2013 r. po tym, gdy władze nadzoru przyspieszyły otwarcie krajowego rynku płatności dla konkurentów z zagranicy i w całym kraju zainstalowano terminale płatnicze. Znacząco wzrosła także liczba płatności mobilnych – o 170 procent, aż do 4,5 mld transakcji, co spowodowało, że stały się one centralnym elementem ekosystemu płatniczego Chin.

Rosną także wolumeny płatności ukrytych
Płatności ukryte, czyli płatności zrealizowane za pośrednictwem systemów nienależących do banków, szacowane są obecnie na aż 10 procent (40,9 mld) liczby transakcji bezgotówkowych zrealizowanych w 2014 r., a w nadchodzących latach spodziewany jest ich dalszy wzrost. Brak spójnych danych na temat płatności ukrytych, które obejmują płatności przy użyciu kart gotówkowych możliwych do wykorzystania w tylko jednym punkcie akceptacyjnym, aplikacji mobilnych, portfeli cyfrowych oraz walut wirtualnych, stawia wyzwanie przed bankami i niebankowymi dostawcami usług płatniczych w zakresie ustalenia optymalnych modeli operacyjnych i modeli przetwarzania transakcji na takich rynkach. Ponieważ płatności ukryte nie podlegają uregulowaniom, istnieją także obawy o brak ochrony konsumentów w zakresie ich danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i rozwiązywania reklamacji a także w zakresie zwalczania oszustw oraz prania brudnych pieniędzy. W celu zminimalizowania tych zagrożeń niezbędne jest wprowadzenie regulacji.

Banki wciąż mają silną pozycję, umożliwiającą im oferowanie nowatorskich rozwiązań skoncentrowanych na kliencie
Pomimo wzrostu notowanego przez innych konkurencyjnych dostawców usług płatniczych w połączeniu z nowymi, alternatywnymi metodami realizacji płatności, w tym portfelami elektronicznymi i aplikacjami mobilnymi, banki wciąż mają silną pozycję, dającą im możliwość tworzenia nowatorskich rozwiązań ulepszających doświadczenia konsumenckie. Banki są w lepszej sytuacji od swoich rywali – dostawców usług alternatywnych – i mogą oferować całościowe rozwiązania obejmujące wszystkie instrumenty i kanały, które sprawiają, że są one bardziej efektywne jako pojedynczy dostawcy usług płatniczych w porównaniu z sytuacją, gdy ktoś korzysta z kilku usługodawców w przypadku każdego scenariusza płatności. Banki nieustannie ulepszają swoje oferty rozwiązań płatniczych, a za środek umożliwiający im opracowanie nowych propozycji z wartością dodaną i generowanie wzrostu obrotów służyć mogą systemy Płatności Natychmiastowych. Umożliwiają one przelanie środków z jednego rachunku na inny w ciągu kilku sekund, działając przez całą dobę i zapewniając klientom możliwość równie szybkiego wykorzystania otrzymanych środków.

Pewną rolę w postępie innowacyjności odgrywa uregulowanie rynku przez ujednolicenie wymagane dla potrzeb spójnej globalnej ekspansji systemów Płatności Natychmiastowych. Według raportu, 86 procent pytanych dyrektorów firm świadczących usługi płatnicze uważa, że władze regulujące rynek muszą ocenić obowiązujące regulacje prawne i wprowadzić w nich wymagane zmiany, aby sprawić, by Płatności Natychmiastowe stały się elementem życia codziennego na całym świecie. Przeszkodą w ich  wdrażaniu jest w szczególności brak interoperacyjności systemów stosowanych w Europie i w pozostałej części świata zbudowanych w oparciu o różne standardy. Władze regulujące rynek mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu poprzez opracowanie i pilotowanie norm i zasad wspierających interoperacyjność w branży.

– Co roku banki stają w obliczu nowych i coraz większych wyzwań na polu innowacji, dążąc do zaspokojenia sygnalizowanej przez klientów potrzeby korzystania z wygodniejszych, szybszych, bezpieczniejszych i bardziej mobilnych metod realizacji płatności – powiedział Andrew Lees, Global Sales Officer, Capgemini Financial Services. – Stojąc w obliczu tej presji oraz potrzeby nowych inicjatyw ustawodawczych wspierających innowacje takie jak Płatności Natychmiastowe, dostawcy usług płatniczych muszą zastosować podejście długoterminowe do realizacji płatności poprzez zbudowanie zestawu ofert całościowych, które mogą dostarczyć wartości na skalę globalną.

Innym zjawiskiem zmieniającym rynek płatności jest technologia Blockchain. Jej trzema kluczowymi cechami są przejrzystość, decentralizacja i kluczowe uprawnienia do zatwierdzania. To połączenie ma potencjał niezbędny do zwiększenia efektywności transakcji finansowych i przekształcenia światowej sieci finansowej. Wspomniana technologia może zwiększyć szybkość przepływu pieniędzy oraz w przyszłości stanowić alternatywę dla głównych, a zarazem wiekowych, systemów bankowych.

– Nowa technologia przyspiesza zmiany w branży obsługi płatności, proponując rozwiązania całościowe w momencie, gdy klienci odchodzą od płatności fizycznych w kierunku płatności cyfrowych, o czym świadczy wdrożenie w Wielkiej Brytanii płatności bezdotykowych, których liczba w marcu 2015 roku wyniosła 53 miliony. Jako zaufany partner, jesteśmy w samym centrum transakcji wykonywanych przez klientów, ułatwiając im przejście na płatności cyfrowe. –  powiedziała Marion King, Dyrektor Departamentu Płatności w RBS. – W miarę jak gospodarka cyfrowa przekształca innowacyjność w technologię, technologia z kolei daje klientom większy wybór metod i wygodę realizacji płatności oraz prowadzenia interesów.”

Od ponad dekady Światowy Raport Płatności przygotowywany przez Capgemini i The Royal Bank of Scotland stanowi źródło podstawowych danych, informacji o tendencjach i komentarzy w zakresie globalnych i regionalnych płatności bezgotówkowych oraz na temat głównych inicjatyw władz regulujących rynek, a także samej branży w zakresie stosownych regulacji. Tegoroczny raport bada wpływ coraz bardziej wymagającego krajobrazu regulacyjnego i dodatkowych wymagań w zakresie zapewnienia klientom coraz większej wartości dodanej poprzez innowacyjność i zawiera spostrzeżenia wyniesione z ankiety internetowej oraz wywiadów z menedżerami przeprowadzonych w maju 2015 r.

Wspomniany raport można pobrać ze strony www.worldpaymentsreport.com  lub ewentualnie skontaktować się w tym celu z nami pod adresem payments@capgemini.com.

1Ukryte płatności są to płatności realizowane za pośrednictwem systemów nienależących do banków i obejmują płatności wykonywane przy pomocy kart możliwych do wykorzystania w tylko jednym punkcie akceptacyjnym i za pomocą aplikacji mobilnych, portfeli cyfrowych oraz walut wirtualnych.

2Światowy Raport Płatności 2015 jest corocznym raportem badającym rozwój sytuacji na światowym rynku płatniczym, w tym tendencje dotyczące wolumenów płatności, instrumentów płatniczych (takich jak np. karty płatnicze i czeki), główne inicjatywy władz regulujących rynek oraz ich wpływ na kwestie strategiczne i możliwości banków. Dane dotyczące transakcji zawarte w raporcie pochodzą z roku 2013. Raport zawiera też prognozy dotyczące roku 2014. Dane za rok 2015 nie są jeszcze dostępne.  

3Wschodzące Rynki Azjatyckie obejmują Indie, Chiny oraz inne państwa azjatyckie.

4Rynkami Dojrzałymi są: Dojrzałe Rynki Regionu Azji i Pacyfiku, w tym Australia, Japonia, Singapur i Korea Południowa; Europa, w tym Strefa Euro; oraz Ameryka Północna (Stany Zjednoczone i Kanada).

5Systemy Płatności Natychmiastowych, znane także pod nazwą płatności w czasie rzeczywistym, umożliwiają przelanie środków z jednego rachunku na inny w ciągu kilku sekund, działając przez całą dobę i zapewniając klientom możliwość równie szybkiego wykorzystania otrzymanych środków.

6Blockchain to nowa technologia stosowana początkowo do obsługi wirtualnej waluty Bitcoin oraz kryptowalut, oparta na gromadzeniu niezależnych mocy obliczeniowych dla potrzeb obsługi i ewidencjonowania transakcji.

7W przypadku kluczowych uprawnień do zatwierdzania, bezpieczeństwo transakcji  opiera się na wykonaniu wielu jednoczesnych walidacji przez strony uczestników sieci.

Agnieszka Ratajczyk

Udostępnij artykuł: