Świadczenia zdrowotne opłacane przez pracodawcę

Finanse i gospodarka

Finansowanie świadczeń zdrowotnych kojarzy nam się przede wszystkim z NFZ, specjalnie wykupionymi ubezpieczeniami, ew. z samodzielnym płaceniem za niektóre zabiegi.

Tymczasem jest część świadczeń, których opłacenie należy do pracodawcy lub do potencjalnego pracodawcy (słowo pracodawca jest tu kluczowe – wszelkie tego typu świadczenia dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę, ew. na kontrakt menedżerski; finansowanie świadczeń w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie/o dzieło jest tylko dobrą wolą zakładu pracy).

Pierwsza grupa takich świadczeń, to profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne (do których pracodawcę zobowiązuje kodeks pracy, tym samym dotyczą one tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę). Każde z tych badań przeprowadzane jest na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; warto pamiętać, że w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w zależności od potrzeb zakładu,
 • w przypadku pracowników już zatrudnionych (badanie okresowe lub kontrolne) – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Pełny komentarz tutaj

Małgorzata Majewska
Online Media Marketing Manager
www.monsterpolska.pl

Udostępnij artykuł:

Świadczenia zdrowotne opłacane przez pracodawcę

Finansowanie świadczeń zdrowotnych kojarzy nam się przede wszystkim z NFZ, specjalnie wykupionymi ubezpieczeniami, ew. z samodzielnym płaceniem za niektóre zabiegi.

Tymczasem jest część świadczeń, których opłacenie należy do pracodawcy lub do potencjalnego pracodawcy (słowo pracodawca jest tu kluczowe – wszelkie tego typu świadczenia dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę, ew. na kontrakt menedżerski; finansowanie świadczeń w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie/o dzieło jest tylko dobrą wolą zakładu pracy).

Pierwsza grupa takich świadczeń, to profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne (do których pracodawcę zobowiązuje kodeks pracy, tym samym dotyczą one tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę). Każde z tych badań przeprowadzane jest na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; warto pamiętać, że w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w zależności od potrzeb zakładu,
 • w przypadku pracowników już zatrudnionych (badanie okresowe lub kontrolne) – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Badania wstępne wykonywane są przed przyjęciem do pracy. Podstawą do ich wykonania jest opisane skierowanie. Standardowe badanie obejmuje morfologię krwi, cukier, ciśnienie, ogólne badanie organizmu + badania dodatkowe (np. badanie wzroku, słuchu, rentgen klatki piersiowej, itp., zlecane na podstawie skierowania (opisu stanowiska) przez lekarza medycyny pracy. Jeśli badania będą miały pozytywne wyniki, lekarz wypisuje zaświadczenie o możliwości pracy na danym stanowisku, wraz z datą jego ważności. Należy pamiętać, że zaświadczenie jest wypisywane dla konkretnego pracodawcy (jego nazwa i dane muszą się na nim znajdować) i nawet jeżeli po miesiącu-dwóch pracownik zmienia miejsce pracy, na stanowisko o takich samych warunkach, musi ponownie wykonać badania.

Badania okresowe wyglądają tak samo jak badania wstępne – wykonywane są w momencie gdy poprzednie zaświadczenie lekarskie traci ważność. Zaświadczenia mogą być wystawione z terminem nie dłuższym niż:

 • 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
 • 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata),
 • 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
 • 5 lat – pracownicy biura niekorzystający z komputerów.

Badania kontrolne to kolejny typ badań pokazujących fizyczną zdolność pracownika do pracy na danym stanowisku. Wykonuje się je gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Wówczas do skierowania powinna zostać dołączona kopia zwolnienia (gdzie zaznaczony jest kod choroby, który pozwoli lekarzowi medycyny na odpowiedni dobór badań).

Powyższe badania są finansowane przez pracodawcę. Mogą być one przeprowadzone na jeden z trzech sposobów:

 • pracodawca podpisał umowę z konkretnym ośrodkiem zdrowia, oferującym badania z zakresu medycyny pracy – wówczas wystawia skierowanie do tej konkretnej przychodni, rozliczenie odbywa się bezgotówkowo (na koniec miesiąca przysyłana jest faktura); dodatkowo należy pamiętać, że jeśli pracownik pójdzie do innego ośrodka, pracodawca nie ma obowiązku zwrócić mu poniesionych kosztów;
 • pracodawca nie ma umowy z żadnym ośrodkiem – wystawia skierowanie i daje pracownikowi pieniądze do ręki lub przelewem (wówczas pracownik idzie do dowolnego ośrodka i bierze fakturę z danymi pracodawcy);
 • pracodawca nie ma umowy z żadnym ośrodkiem – wystawia skierowanie, pracownik korzysta z dowolnego ośrodka, płaci, bierze fakturę, na podstawie której pracodawca zwraca mu poniesione koszty.
  Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre zakłady pracy (niektóre zawody) mają określone miejsca wykonywania badań z zakresu medycyny pracy i wykonane w innym miejscu są nieważne (tak jest m.in. w przypadku wojska, policji, PKP, personelu latającego linii lotniczych, czy pracowników pracujących w warunkach tropikalnych, bądź głębinowych).

Kolejna grupa świadczeń zdrowotnych pracodawcy dla pracownika, to profilaktyczna opieka zdrowotna, niezbędna z uwagi na warunki pracy. Obejmuje ona dodatkowe badania lekarskie, szczepienia ochronne, badania celowane, monitoring zdrowia, szkolenia.

Dodatkowe badania lekarskie (w terminie innym niż powinno być wykonane badanie okresowe) – są takie same jak badania okresowe, ale pracownik jest na nie kierowany w momencie gdy sam zgłasza niemożność pracy na danym stanowisku.

Szczepienia ochronne – obejmują grupę pracowników wyjeżdżających do pracy w tropikach, a także w miejscach szczególnie narażonych na występowanie chorób zakaźnych (np. osób pracujących na terenach popowodziowych, czy wojennych). Część pracodawców realizuje takie szczepienia również w celu ograniczenia absencji chorobowej pracowników, opłacając np. szczepienia przeciw grypie.

Z reguły nie wystawia się skierowań na tego typu świadczenie – pracodawca podpisuje umowę z danym ośrodkiem zdrowia i pracownicy szczepią się na podstawie pieczątki w książeczce zdrowia (świadczącej o zatrudnieniu w danym miejscu pracy) lub na podstawie książeczki/dowodu osobistego jeśli szczepiona jest tylko wybrana grupa pracowników (wówczas w ośrodku powinna być zostawiona lista z nazwiskami i numerami PESEL odpowiednich osób).

Badania celowane i/lub testy ekspozycyjne – są to specjalistyczne badania mające na celu wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych. Wykonuje się je, gdy u pracownika w danym zakładzie, na danym stanowisku, wystąpiła choroba zawodowa. Wówczas pracodawca powinien zlecić wykonanie badań celowanych u tych pracowników, którzy pracują na stanowiskach o podobnym zagrożeniu. Dokumentem potwierdzającym może być skierowanie grupowe, wraz z dołączonym zaświadczeniem o wystąpieniu określonej choroby zawodowej i umowa z konkretnym ośrodkiem (takie badania nie powinny być wykonywane w dowolnym ośrodku zdrowia).

Stałe monitorowanie stanu zdrowia pracowników – wykonywane jest gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia (temperatury, wilgotności, wysokości, hałasu, chemikaliów, itp.).

W tej samej sytuacji pracodawca powinien również organizować i opłacać szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony przed zagrożeniami i możliwościami ograniczenia ryzyka zawodowego, jakie wiąże się z pracą wykonywaną w tych warunkach.

Wymienione powyżej świadczenia są obowiązkowe, dlatego też są zwolnione z wszelkiego opodatkowania i nie są wykazywane w formularzach PIT.

Część pracodawców wykupuje jednak również pracownikom prywatną opiekę medyczną. Ze względu na to, że nie są to świadczenia, które pracodawca ma obowiązek opłacać, Urzędy Skarbowe uznają, że świadczenia wybiegające poza zakres sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy, czyli np. hospitalizacja, ambulatoryjne konsultacje, badania specjalistyczne, diagnostyczne i rehabilitacyjne, są dodatkowym przychodem pracownika, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy.

Na koniec krótka uwaga dotycząca pracy czasowej – tu też obowiązują świadczenia zdrowotne, ale należą one do pracodawcy, z którym jest podpisana umowa, czyli… do agencji pracy czasowej (część osób zapomina o tym, że to agencja jest ich pracodawcą, a nie firma, w której fizycznie wykonują swoją pracę). Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania badań wstępnych przy każdej zmianie firmy, do której jesteśmy kierowani, pod warunkiem, że jest to takie samo stanowisko (ten sam typ stanowisk) i w takich samych warunkach (jeżeli cały czas pracownik jest kierowany np. do układania towarów na półkach, czy pracy sekretarki, to nie ma problemu, ale jeśli np. osoba dotąd układająca towary, zostaje skierowana do pracy z użyciem wózka widłowego, to prawdopodobnie będą potrzebne ponowne badania – z uwzględnieniem nowej specyfiki stanowiska).

Małgorzata Majewska
Online Media Marketing Manager
www.monsterpolska.pl

Udostępnij artykuł: