Więcej uprawnień mandatowych dla straży gminnych

Samorząd

Strażnicy gminni (miejscy) będą mieli więcej uprawnień do nakładania grzywien w postaci mandatu karnego. Straż będzie mogła ukarać mandatem m.in. za nielegalne wydobywanie piasku, żwiru czy torfu, a także za łamanie przepisów obowiązujących na terenie parku kulturowego. Pozwolą na to przepisy zawarte w przyjętym przez komisję wspólną projekcie rozporządzenia MSWiA.

 

Straże gminne (miejskie) uzyskały uprawnienia do nakładania większej liczby mandatów za różnorodne wykroczenia. Strażnicy gminni (miejscy) będą mogli wystawić mandat osobom, które dopuszczają się takich wykroczeń, jak m.in.: nielegalne wydobywanie piasku, żwiru, gliny lub torfu.

Dzięki nowym uprawnieniom strażnicy będą mogli szybciej reagować na takie wykroczenia, jak np. wydobywanie piasku z zamkniętych żwirowni, czy wywożenie piasku z lasu. Aktualnie straż gminna może nałożyć mandat osobie, która wyrzuca śmieci, padlinę lub inne nieczystości na nienależącym do niego gruncie polnym.

Nowelizowane rozporządzenie umożliwi ukaranie osób za zachowania, w tym nieumyślne, polegające na naruszaniu zakazów lub ograniczeń obowiązujących na terenie parku kulturowego lub jego części.

Za naruszanie zakazów lub ograniczeń tam obowiązujących (np. wykonywanie prac naruszających historyczną zabudowę, zmieniających funkcje terenu czy przeznaczenie obiektów) będzie grozić kara aresztu, ograniczenie wolności albo grzywna.O nadanie takich uprawnień zabiegały w trakcie prac nad projektem straże gminne.

Strażnicy gminni będą uprawnieni także do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za prowadzenie agitacji wyborczej na terenie m.in. urzędów administracji rządowej lub samorządowej, jednostek wojskowych lub innych podległych ministrowi obrony narodowej lub oddziałów obrony cywilnej, w sądach, w zakładach pracy, w lokalu wyborczym, czy na terenie szkół. Nie są to nowe uprawnienia.

Przyjęty przez komisję rządu i samorządu projekt nowelizacji rozporządzenia utrzymuje uprawnienia straży do karania za wykroczenia o charakterze wyborczym.

Strażnicy w związku z wyborami będą mogli nadal ukarać grzywną za m.in. umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia; za umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych o powierzchni większej niż 2m2.

Tej samej karze będzie podlegał m.in. pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po wyborach nie usunie np. plakatów lub haseł wyborczych. Strażnik będzie również uprawniony, jak dotychczas, do nałożenia grzywny na osoby, które w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzą agitację wyborczą.

Nowelizacja zakłada jednocześnie zniesienie strażom uprawnień do nakładania mandatów osobom, które prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu nie zachowują należytej ostrożności – czym zagrażają bezpieczeństwu innych osób (strażacy gminni i miejscy nie będą karali mandatami za tzw. kolizje na drogach wewnętrznych).

110704.wiecej.upraw.straz.01.150x99

 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji „zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego” przyjęła podczas posiedzenia komisja wspólna.

Komisja wspólna przyjęła także opracowane przez MSWiA rozwiązania regulujące ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu: w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych. Określono także zasady udzielania przez policję pomocy wójtom w zabezpieczeniu lokali wyborczych.

Przepisy przygotowanego rozporządzenia nakładają na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obowiązek wyznaczenia nie później niż na 14 dni przed wyborami swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego, w czasie przerwy w głosowaniu.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji „w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu.”

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 29 czerwca br. przyjęła także projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji „zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.”

Spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przewodniczył ze strony rządowej Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obrady poprowadził ze strony samorządowej Jacek Majchrowski prezydent Krakowa, wiceprezes Związku Miast Polskich.

 

110704.wiecej.upraw.straz.150x99

 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła 28 propozycji zmian w prawie oraz omówiła sprawy dodatkowe.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła również m.in.:

  • propozycje Ministerstwa Infrastruktury – projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  • propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  • propozycje Ministerstwa Zdrowia – projekt rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
  • propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej – projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
  • propozycje Ministerstwa Sportu i Turystyki – projekt rozporządzenia w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych;
  • propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

www.mswia.gov.pl

    Udostępnij artykuł: