Większe bezpieczeństwo finansowe samorządów. Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

Samorządy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który zakłada racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów.

Ręka układająca stos z pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/hin255

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który zakłada racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów.

Nowe przepisy przewidują wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów #samorządy #JSW

"W praktyce zaproponowane rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:- spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi - w efekcie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione ekonomicznie;- wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Zmniejszenie długu publicznego

Propozycje te pozwolą na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi, podkreślono.Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł dokonywać zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, czytamy dalej.

Przewidziano także wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów:- przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe) - pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów;- zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek;- wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia;- samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu - rozwiązanie to wzmocni proces monitorowania długu samorządów;- wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów, podało też CIR.

Doprecyzowano możliwości zadłużania się samorządów

W projekcie doprecyzowano też możliwości zadłużania się samorządów oraz przepisy dotyczące postępowań naprawczych.Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z zachowaniem stosownych okresów dostosowawczych dla samorządów.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: