Większe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. 2018 r.

Firma

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 6,6% r/r i wyniosły 22,9 mld zł w I kw. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Kobieta z teczką na tle pieniędzy i wykresu
Fot. Pixabay.com

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 6,6% r/r i wyniosły 22,9 mld zł w I kw. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 27,21 mld zł w I kw. 2018 r. i był niższy o 9% w skali roku #GUS #firmy #inwestycje @GUS_STAT

"W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 22,9 mld zł i były (w cenach stałych) o 6,6% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2017 roku odnotowano spadek o 0,4%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 10,3%) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 2,9%) oraz na środki transportu (wzrost o 13,3%)" - czytamy w komunikacie.Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 86,8% wobec spadku przed rokiem o 13,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 31,9% wobec wzrostu przed rokiem o 14,5%), górnictwie i wydobywaniu (13,3% wobec spadku o 22,2%), podał też GUS.Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 28,3% wobec spadku przed rokiem o 9,5%).

Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych spadł o 9% r/r

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 27,21 mld zł w I kw. 2018 r. i był niższy o 9% w skali roku, podał także GUS."Wynik finansowy brutto wyniósł 33,8 mld zł wobec 36,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,6 mld zł (wobec 6,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 27,2 mld zł i był niższy o 9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,7 mld zł i był niższy o 5,4% od uzyskanego w I kwartale 2017 roku, a strata netto wyniosła 9,5 mld zł i zwiększyła się o 6,7%" - czytamy w komunikacie."Zysk netto wykazało 68,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 67,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 78,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,1% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 74,9% jednostek (przed rokiem 75,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,2% (wobec odpowiednio 85,8% przed rokiem)" - czytamy dalej.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 4,6% r/r

Przychody z całokształtu działalności w I kw. 2018 roku były wyższe o 4,6% r/r i wyniosły 706, 6 mld zł, a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,3% r/r do 672,81 mld zł."Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,6% przed rokiem do 95,2%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 4,8%, a koszty tej działalności - 5,1%" - napisał też Urząd."Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,2% (wobec 94,6% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 5,1% do 4,8%. Zmniejszył się również wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,4% do 4,8% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,4% do 3,9%" - czytamy dalej."Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w budownictwie (z minus 1,1% do 0,8%), informacji i komunikacji (z 4,3% do 5%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,3% do 2,8%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości (z 12% do 5,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 0,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 12,2% do 9,8%) oraz w pozostałej działalności usługowej (z 8,1% do 5,7%)" - podano także w materiale.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: