Większość RPP za stabilizacją stóp procentowych w kolejnych kwartałach

Gospodarka

Fot. stock.adobe.com/gad

Podczas sierpniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej ocenili, że stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego i ożywieniu inwestycji, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Podczas sierpniowego posiedzenia większości członków #RPP oceniła, że #inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5% r/r #gospodarka

„Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym dalszego ożywienia inwestycji. Członkowie ci wskazywali ponadto, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki oraz podwyższona niepewność co do perspektyw koniunktury w gospodarce światowej” – czytamy w „minutes”.

Część członków RPP wyraziła opinię, że jeśli napływające dane i prognozy wskazywałyby na dalszy wzrost dynamiki wynagrodzeń i silniejsze od obecnie oczekiwanego nasilenie presji inflacyjnej, uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach.

„Pojawiła się także opinia, że w razie hipotetycznego załamania się aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej” – czytamy dalej.

Inflacja zbliży się do 2,5% rdr

Podczas sierpniowego posiedzenia większości członków RPP oceniła również, że inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5% r/r.

„Dyskutując na temat perspektyw dynamiki cen, wskazywano, że – według dostępnych prognoz – inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5%. Większość członków Rady oceniała, że także w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja pozostanie zbliżona do celu” – czytamy w „minutes”.

 

Niektórzy członkowie Rady oceniali, że inflację może podwyższać silniejszy wzrost cen energii, związany ze znaczną – i wynikającą z polityki cenowej polskich producentów – reakcją cen paliw na wzrost cen ropy naftowej na świecie oraz kosztów wynikających z konieczności dostosowania infrastruktury energetycznej do wymogów UE, a także w kolejnych miesiącach wzrosnąć może dynamika cen żywności w związku z suszą w miesiącach letnich.

„Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że w kierunku wzrostu cen w przyszłym roku mogą oddziaływać także wprowadzane zmiany legislacyjne oraz indeksacja niektórych świadczeń” – czytamy dalej.

Dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw

Część członków RPP wskazała, że prawdopodobieństwo silniejszego wzrostu inflacji jest ograniczane przez dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, które – wraz z silną konkurencją na rynku – zmniejszają skłonność firm do podnoszenia cen. Oczekują oni, że inflacja bazowa będzie rosła w kolejnych miesiącach jedynie stopniowo.

RPP postanowiła w sierpniu utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r.

Wzrost PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoki

Podczas sierpniowego posiedzenia członkowie RPP ocenili również, że według dostępnych prognoz – dynamika PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoka, a w kolejnych latach będzie stopniowo się obniżać.

„Część członków Rady oceniała przy tym, że tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie nieco niższe niż w II kw. br. Niektórzy z tych członków Rady wyrażali opinię, że negatywnie na dynamikę PKB w kolejnych kwartałach mogą oddziaływać rosnące ceny energii oraz ograniczenia podażowe na rynku pracy” – czytamy w „minutes”.

Inni członkowie RPP stwierdzili, że dynamika PKB w kolejnych kwartałach powinna być stabilna, a w dalszej perspektywie wzrost gospodarczy może być wyższy od oczekiwań.

„Oceniano, że głównym źródłem niepewności dla prognozowanej dynamiki PKB jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki” – czytamy w „minutes”.

Źródła spowolnienia wzrostu inwestycji w gospodarce

Oceniając sytuację gospodarczą w II kw. br., wskazano, że trudno wskazać źródła spowolnienia wzrostu inwestycji w gospodarce, biorąc pod uwagę bardzo silny wzrost inwestycji samorządów oraz przyśpieszenie nakładów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw.

„Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że pomiar nakładów inwestycyjnych firm może być utrudniany przez zmiany wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa źródeł finansowania tych nakładów oraz zmieniający się charakter realizowanych inwestycji. Podkreślano jednocześnie, że w II kw. br. nastąpił wyraźny wzrost dynamiki eksportu, przez co wkład eksportu netto do wzrostu PKB był dodatni” – czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB sięgnie 4,6% w tym roku, a następnie spowolni do 3,8% w 2019 r.. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,5%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: