WIG20 Twin Win 2 – innowacyjna struktura w DM Raiffeisen Bank Polska

Bankowość

Subskrypcja do 27 maja 2013 roku; Możliwość osiągnięcia zysków zarówno przy wzroście, jak i spadku indeksu WIG20.

Subskrypcja do 27 maja 2013 roku; Możliwość osiągnięcia zysków zarówno przy wzroście, jak i spadku indeksu WIG20.

Do 27 maja 2013 roku Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska prowadzi drugą subskrypcję certyfikatów bonusowych WIG20 Twin Win, emitowanych przez wiedeński Raiffeisen Centrobank AG. Ten innowacyjny produkt strukturyzowany oferuje możliwość osiągnięcia zysków przy wzrostach indeksu WIG20, ale nie tylko. Innowacją jest to, że przy spełnieniu określonych warunków, zyski osiągane są także w wypadku spadku wartości indeksu w dniu zapadalności. Okres inwestycyjny w przypadku tego produktu wynosi 2,5 roku.

Inwestor może osiągnąć zysk z inwestycji w certyfikat WIG20 Twin Win 2, jeśli w trakcie trwania inwestycji kurs indeksu WIG20 będzie się znajdował stale powyżej bariery ustalonej na poziomie 67% kursu zamknięcia WIG20 z dnia pierwszej wyceny (28 maja 2013 r.). Jeżeli warunek ten w którymkolwiek momencie nie zostanie spełniony, stopa zwrotu inwestora będzie zależna jeden do jednego od stopy zwrotu z indeksu WIG20 w dniu ostatecznej wyceny (25 listopada 2015 r.) liczonej w odniesieniu do jego kursu z dnia pierwszej wyceny. Może to wiązać się z ewentualnością poniesienia straty na inwestycji. Jeżeli jednak nie dojdzie do realizacji negatywnego scenariusza i bariera nie zostanie dotknięta, ani przekroczona - zmiana procentowa kursu indeksu w dniu ostatecznej wyceny zostanie przeliczona na zysk klienta. W takim wypadku inwestor otrzyma 1% zysku za każdy 1% wzrostu kursu indeksu albo 1% zysku za każdy 1% spadku kursu indeksu. W przypadku ewentualnych spadków istnieje możliwość osiągnięcia zysku sięgającego 32,99% na koniec okresu inwestycji. W przypadku wzrostu indeksu WIG20 ograniczeniem jest jedynie poziom wzrostu indeksu.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie certyfikatów WIG20 Twin Win 2 do obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych. Certyfikaty pierwszej emisji WIG20 Twin Win zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym 17 maja 2013 r. Umożliwia to inwestorom ewentualną wcześniejszą sprzedaż certyfikatów na rynku wtórnym, co jest istotne w przypadku sprzyjających warunków rynkowych. W rzeczywistości - ze względu na konstrukcję produktu - nawet w przypadku realizacji negatywnego scenariusza, zmiana wartości certyfikatów nigdy nie będzie odbywała się w oderwaniu od indeksu WIG20, więc ewentualne spadki będą odpowiadały wartości indeksu.

Zapisy na certyfikaty przyjmowane są w wybranych Centrach Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Informacje dotyczące oferty i lista oddziałów przyjmujących zapisy znajdują się na stronie internetowej Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. (www-r-brokers.pl) w zakładce "Oferty publiczne".

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: