Wkład własny: które banki zaostrzą kryteria oceny zdolności kredytowej w 2020 roku?

Finanse osobiste / Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Dla starających się o kredyt hipoteczny realną barierą w jego uzyskaniu jest wymóg posiadania tzw. wkładu własnego. Zgodnie z obecnymi zaleceniami KNF minimalny wkład własny powinien wynosić 20% wartości nieruchomości. Banki, których wskaźnik LtV wynosi 90%, nadal mogą wymagać niższych wkładów.

WKŁAD WŁASNY
Fot. Stock.Adobe.com / bnorbert3

Dla starających się o kredyt hipoteczny realną barierą w jego uzyskaniu jest wymóg posiadania tzw. wkładu własnego. Zgodnie z obecnymi zaleceniami KNF minimalny wkład własny powinien wynosić 20% wartości nieruchomości. Banki, których wskaźnik LtV wynosi 90%, nadal mogą wymagać niższych wkładów.

#mBank planuje zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej klientów w 2020 roku #WysokośćWkładuWłasnego #Akcja Kredytowa #KredytHipoteczny @mBankpl

Portal aleBank.pl zapytał, jakie wymagania mają obecnie banki i czy planują zaostrzenie warunków dotyczących oceny zdolności kredytowej swoich klientów w 2020 roku?

BOŚ Bank

BOŚ Bank wymaga 20% wkładu własnego i nie planuje zaostrzenia kryteriów oceny zdolności kredytowej klientów.

Santander Bank Polska

Jak mówi Tomasz Borkowski, odpowiedzialny za kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych, zgodnie z zaleceniami Rekomendacji S, bank standardowo wymaga co najmniej 20% wkładu własnego, ale udziela również kredytów z wkładem własnym w wysokości 10%, pod warunkiem objęcia kredytu ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.Bank nie planuje obecnie zmiany w zakresie wymaganego wkładu własnego. Ale na bieżąco obserwuje i analizuje sytuację rynkową oraz dostosowuje zasady oceny zdolności kredytowej do zaleceń i rekomendacji KNF.W przypadku pojawienia się nowych lub zmienionych wytycznych, bądź przesłanek wskazujących na konieczność zaostrzenia kryteriów oceny zdolności kredytowej, Santander Bank Polska podejmie taką decyzję.Czytaj także: Kredyty hipoteczne: o wkład własny trudniej niż o zdolność kredytową

SGB-Bank

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego ustalana jest na podstawie wskaźnika LtV. Przyjęty został minimalny wkład własny na poziomie 20% kosztów inwestycji, który może być o 10 p.p. niższy w przypadku dodatkowego zabezpieczenia.Obecnie nie trwają prace w zakresie zmiany kryteriów oceny zdolności kredytowej klientów na 2020 rok dla produktów kredytowych.Jednak sytuacja ta w przyszłym roku może ulec zmianie, co jest zależne od bieżących analiz i aktualnej sytuacji.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski standardowo udzieli kredytu (w przypadku finansowania nieruchomości mieszkaniowych) do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.Jednak PKO BP może też skredytować część wymaganego wkładu własnego i udzielić kredytu maksymalnie do poziomu 90% wartości nieruchomości. Ale w takim przypadku zastosuje przejściowo podwyższoną marżę o 0,25 pp. (do momentu spłaty wymaganego wkładu własnego), w ramach której odpowiednio zabezpieczy ryzyko Banku.Właściwe kryteria oceny zdolności kredytowej są elementem odpowiedzialnej polityki kredytowej prowadzonej przez PKO Bank Polski. Obecne kryteria Bank uznaje za adekwatne dla aktualnej sytuacji gospodarczej.Jednocześnie monitoruje otoczenie makroekonomiczne, aby w przypadku zmian, efektywnie zarządzić ryzykiem kredytowym dostosowując je do nowej sytuacji, np. poprzez zmiany parametrów służących do oceny zdolności kredytowej.

mBank

Klient wnosi wkład własny w wysokości minimum 20% nakładów inwestycyjnych dla nieruchomości mieszkalnych.Część wkładu własnego, maksymalnie 10% nakładów inwestycyjnych w przypadku nieruchomości osobistych − może stanowić ubezpieczenie niskiego wkładu oraz działka gruntu, na której prowadzona jest budowa.mBank planuje zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej klientów w 2020 roku.

Alior Bank

Poziom minimalnego wkładu własnego wymagany przez bank wynika z postanowień Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, wydanej przez KNF, która wymaga w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych – minimalnego wkładu własnego w wysokości 20% lub 10% pod warunkiem, gdy brakujące 10% zostanie odpowiednio ubezpieczone.Natomiast w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych – minimalnego wkładu własnego w wysokości 25% lub 20% pod warunkiem, gdy brakujące 5% zostanie odpowiednio ubezpieczone.Alior Bank na bieżąco analizuje wyniki jakości swojego portfela kredytowego oraz obserwuje trendy makroekonomiczne w celu dostosowania kryteriów oceny zdolności kredytowej wnioskodawców, tak by utrzymać jakość portfela kredytowego na poziomie zdefiniowanym w apetycie na ryzyko.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. uzależnia udzielenie kredytu od wniesienia przez klienta wkładu własnego w następujących wysokościach: przy kredycie w złotych – minimum 10%, a przy kredycie indeksowanym do waluty GBP, USD, EUR, SEK, NOK dla klientów osiągających dochód w tej walucie – minimum 30%. Jakiekolwiek zmiany w zakresie wkładu własnego, jak i w kryteriach branych pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej, poddawane są ciągłej analizie, czego wynikiem jest odpowiednie dostosowywanie parametrów w tym zakresie.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: