Wniosek do KNF w sprawie zgody na połączenie PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska

Bankowość / Wiadomości

Zgodnie z przyjętym harmonogramem integracji PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim. Po uzyskaniu zezwolenia nastąpi połączenie obu banków.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem integracji PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim. Po uzyskaniu zezwolenia nastąpi połączenie obu banków.

PKO Bank Polski realizuje kolejne etapy związane z integracją przejętych aktywów Nordea. W ubiegłym tygodniu zakończyła się procedura wykupu mniejszościowych akcjonariuszy, od 12 maja 2014 r. do PKO należy już 100 proc. akcji Nordea Bank Polska. Bank ogłosił także decyzję o zamiarze połączenia z przejętym podmiotem, a Zarządy obu banków uzgodniły i podpisały plan połączenia. Zostanie ono przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski.

PKO Bank Polski wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska. Formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zgodnie z zamiarem PKO powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału tego roku. Realizacja połączenia uzależniona jest od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie oraz zezwolenia Komisji na zmiany statutu Banku dokonywane w związku z połączeniem, a także podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Nordea Bank Polska uchwał dotyczących połączenia.

Wspólnie z naszymi kolegami z przejmowanej instytucji intensywnie pracujemy nad przygotowaniem do połączenia obu banków. W ramach grup roboczych odpowiadających poszczególnym obszarom funkcjonowania przygotowujemy najlepsze rozwiązania dotyczące działania połączonych podmiotów tak, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z integracji - podkreśla Jarosław Orlikowski, kierownik projektu integracji.

Po połączeniu następować będzie także ujednolicanie oferty, zakresu obsługi świadczonej przez placówki PKO Banku Polskiego oraz placówki przejętego banku. Pełna integracja operacyjna nastąpi po fuzji operacyjnej, kiedy to klienci obu banków zyskają pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności połączonej organizacji, w tym sieci placówek.

Pełna integracja przejętych aktywów przyczyni się do wzmocnienia czołowej pozycji PKO Banku Polskiego w polskim sektorze bankowym, poszerzenia kanałów dystrybucji oraz doskonalenia jakości usług. Bank znacząco poprawi pozycję w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocni kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej. Połączenie, a także dokonane w ramach transakcji nabycie spółki ubezpieczeniowej, przełoży się na rozwój działalności w zakresie bancassurance. 

Warunki transakcji zostały bardzo dobrze ocenione przez inwestorów oraz analityków rynkowych. Po integracji w 2017 roku szacowany zysk netto na 1 akcję (EPS) wzrośnie w wyniku transakcji o blisko 9 proc., przy zwrocie z inwestycji (ROI) około 13 proc. Łączne szacowane synergie brutto z akwizycji wynoszą 223,5 mln złotych od 2017 roku.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: