Wpływ zmian w rozliczaniu VAT na rynek usług telekomunikacyjnych

Komentarze ekspertów

Uproszczenie rozliczeń VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE przewiduje projekt zmian w VAT i Ordynacji podatkowej, który właśnie przyjął rząd. Jest to krok we właściwym kierunku, który w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści dla krajowych podmiotów świadczących szerokorozumiane usługi telekomunikacyjne, m.in. dotarcie z konkurencyjną ofertą poza Polskę.

Uproszczenie rozliczeń VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE przewiduje projekt zmian w VAT i Ordynacji podatkowej, który właśnie przyjął rząd. Jest to krok we właściwym kierunku, który w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści dla krajowych podmiotów świadczących szerokorozumiane usługi telekomunikacyjne, m.in. dotarcie z konkurencyjną ofertą poza Polskę.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na problem jakości usług świadczonych przez polskich operatorów (szczególnie komórkowych), czyli jakości rozmów oraz jakości i prędkości przesyłu danych. Niniejszy temat jest dyskutowany od lat, niemniej nasilające się skargi użytkowników przesyłane do UKE - szczególnie w zakresie prędkości łącz internetowych ponownie przywołują temat i skłaniają do głębszej refleksji nad tym czy nasi operatorzy są gotowi do wyjścia z konkurencyjną ofertą poza rynek krajowy? Tematem niezależnego badania jakości świadczonych usług są zainteresowani głównie mniejsi operatorzy, co może oznaczać, iż obecny podział rynku i układ sił może się jeszcze zmienić.

Istotnym elementem, o którym należy także wspomnieć w kontekście dalszego rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego są działania UKE - szczególnie z zakresu tzw. regulacji / deregulacji, które zasadniczo powinny stymulować inwestycje infrastrukturalne oraz dbać o wypracowaną przez lata konkurencyjność podmiotów. Ta przekłada się wprost na ofertę usług, jakości oraz kosztów (zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych). W związku z powyższym działania te powinny być stosowane z dużą rozwagą oraz głęboką analizą potrzeb - mając na uwadze poszczególne obszary kraju i działające tam podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, poziom poczynionych i deklarowanych inwestycji oraz interes społeczny.

Jeżeli Polska ma wykorzystać swój potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje innowacyjna i nowoczesna gospodarka, niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja i nadzór nad tym procesem. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będziemy pozycjonowani w "ogonie" Europy, a dzieląca nas w tym zakresie przepaść do czołowych krajów będzie stale się powiększać.

Jakie zmiany proponuje rząd w projekcie uproszczenia rozliczeń VAT?

Proponowane przez rząd zmiany wprowadzają opodatkowanie podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji, w państwach członkowskich, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej.

Aby zmiany te nie stanowiły dla usługodawców nadmiernego obciążenia administracyjnego w postaci rejestracji i rozliczania VAT w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym znajduje się konsument, przewiduje się wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop - MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi), takiej jak funkcjonuje obecnie w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych na terytorium UE przez podmioty zagraniczne spoza UE.

Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług.

Krzysztof Szubert
ekspert BCC
minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Udostępnij artykuł: