Wprowadzono nowe produkty

Finanse i gospodarka

Europa Życie - Dobry Start Juniora

Europa Życie - Dobry Start Juniora

Dobry Start Juniora to ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK. Produkt mogą wykupić nie tylko rodzice lub dziadkowie, ale również osoby niespokrewnione z dzieckiem. Nie jest też wymagana zgoda rodziców, aby dziecko mogło zostać wskazane w polisie jako uposażone.

W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dziecko może mieć od 0 do 13 lat. Maksymalny czas trwania ochrony ubezpieczeniowej to ukończenie 25 lat przez uposażone dziecko. Osoba kupująca Dobry Start Juniora już na wstępie wskazuje spośród zamkniętego katalogu zdarzenie, które spowoduje wypłatę środków: zawarcie małżeństwa przez dziecko, przyjęcie go na studia bądź ukończenie 18 lub 25 lat. Jednorazowa minimalna składka wynosi 10 tys. zł, ale możliwe są wpłaty dodatkowe, które zostaną zainwestowane w wybrane przez klienta UFK.

PZU Życie - Stabilna Strategia

Do 30 września trwają zapisy na 39. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Stabilna Strategia. Indeks Stabilna Strategia opiera się na dwóch subfunduszach: PZU Akcji Krakowiak oraz PZU Papierów Dłużnych Polonez. Subfundusz Krakowiak inwestuje co najmniej 50 proc. środków w akcje oraz prawa do akcji spółek. Aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne subfundusz może inwestować do 50 proc. środków w dłużne papiery wartościowe. Jeśli zaś chodzi o inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych, to nie mogą one stanowić więcej niż 35 proc. aktywów subfunduszu. Z kolei Subfundusz Polonez inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100 proc. wartości aktywów) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Inwestycje zagraniczne również nie mogą stanowić więcej niż 35 proc. aktywów subfunduszu. W produkcie nie przewidziano opłat wstępnych, minimalna kwota przystąpienia to 5 tys. zł, a dla osób po 70 r.ż. - 20 tys. zł.

Udostępnij artykuł: