Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 2008 – 2010

Samorząd

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowany został system wskaźników pozwalający na ocenę sytuacji finansowej JST w latach 2008 - 2010. Wskaźniki te mają służyć ocenie sytuacji finansowej oraz możliwości zaciągania zobowiązań przy podejmowaniu decyzji o charakterze rozwojowym.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowany został system wskaźników pozwalający na ocenę sytuacji finansowej JST w latach 2008 - 2010. Wskaźniki te mają służyć ocenie sytuacji finansowej oraz możliwości zaciągania zobowiązań przy podejmowaniu decyzji o charakterze rozwojowym.

Wskaźniki opracowane zostały dla jednostek samorządu terytorialnego w następujących kategoriach:

 • gminy wiejskie,
 • gminy miejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • powiaty,
 • miasta na prawach powiatu z wyłączeniem metropolii,
 • metropolie (dwanaście miast na prawach powiatu),
 • województwa.

Wskaźniki zostały podzielona na trzy grupy:

 • budżetowe - są to:
  wskaźniki udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem,
  wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem,
  udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem,
  udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,
  obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń,
  udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem, wskaźnik samofinansowania;
 • wskaźniki na mieszkańca - są to:
  transfery bieżące na mieszkańca,
  nadwyżka operacyjna na mieszkańca,
  zobowiązania ogółem na mieszkańca,
  zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca;
 • wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych, są to:
  udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem,
  zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem, obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia,
  obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne,
  obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia,
  obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia,
  udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem,
  udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem,
  udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem.

Źródło: www.mf.gov.pl, www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: