Wspieranie gospodarki przez sektor bankowy

Tylko u nas

Z przeprowadzonej przez Związek Banków Polskich analizy sytuacji sektora finansowego wynika, że stałe i zrównoważone wspieranie gospodarki przez sektor bankowy może zostać usprawnione dzięki wprowadzeniu kilku kluczowych rozwiązań. Do najważniejszych należą: budowa kapitałów własnych banków, wzrost poziomu oszczędności Polaków, szczególnie długoterminowych, budowa systemu stabilizacji  finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz zwiększanie bezpieczeństwa prawnego obrotu finansowego.

Z przeprowadzonej przez Związek Banków Polskich analizy sytuacji sektora finansowego wynika, że stałe i zrównoważone wspieranie gospodarki przez sektor bankowy może zostać usprawnione dzięki wprowadzeniu kilku kluczowych rozwiązań. Do najważniejszych należą: budowa kapitałów własnych banków, wzrost poziomu oszczędności Polaków, szczególnie długoterminowych, budowa systemu stabilizacji  finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz zwiększanie bezpieczeństwa prawnego obrotu finansowego.

- Polski sektor bankowy dobrze służy rozwojowi Polski, jest  stabilny m.in. dzięki konsekwentnemu podnoszeniu funduszy własnych,a skutecznemu zarządzaniu bankami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem kredytowym. W chwili obecnej przed bankami stoi jednak wiele wyzwań, którym muszą podołać, aby skutecznie finansować rozwój polskiej gospodarki. Koniecznymi wyzwaniami są stworzenie buforów kapitałowych, kapitalizacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wzrost funduszy własnych wynikający z rosnących potrzeb gospodarki, a także wsparcie skłonności Polaków do oszczędzania w tym oszczędzania długoterminowego - mówi Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz - Ewentualne ograniczenie zdolności rozwojowych sektora bankowego poprzez nakładanie zbyt wielu obciążeń na banki i ich klientów wpłynie negatywnie na całą gospodarkę, w tym m.in. na ograniczenie akcji kredytowej i wzrost kosztów usług bankowych - dodał Prezes ZBP.

Efektem prac zespołu ekspertów Związku Banków Polskich jest zbiór  propozycji działań mających na celu utrzymanie rozwoju sektora finansowego wspierającego dalszy wzrost gospodarczy Polski. Wśród nich należy wyróżnić poniższe priorytety:

  • Budowa wśród Polaków skłonności do oszczędzania i inwestowania poprzez: obniżenie lub likwidację podatku od dochodów kapitałowych dla 3 i 6 letnich oszczędności, obniżenie podatku od dywidendy w przypadku nabywania przez drobnych inwestorów udziałów i akcji krajowych instytucji finansowych.
  • Rozwijanie i ustabilizowanie systemu poręczeń i gwarancji oraz restrukturyzacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Budowa systemu powiązanego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub spółki celowe (SPV) z regwarancjami Skarbu Państwa oraz standaryzacja sieci lokalnych instytucji poręczeń i gwarancji.
  • Budowa systemu stabilizującego finansowanie budownictwa mieszkaniowego (mieszkalnictwa własnościowego, na wynajem, czynszowego i socjalnego) poprzez utworzenie kas oszczędnościowo-budowlanych oraz samorządowo-deweloperskich systemów mieszkań czynszowych, w tym połączonych z rewitalizacją zasobów.
  • Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i nadmiernemu zadłużeniu poprzez rozbudowę systemu informacji oraz pożyczek i mikropożyczek, zsynchronizowanego z programem powszechnej edukacji ekonomicznej i finansowej.
  • Wdrożenie programu rozwoju obrotu bezgotówkowego oraz bezpieczeństwa obrotu elektronicznego.
  • Udoskonalenie systemu upadłości konsumenckiej ze szczególnym uwzględnieniem mediacji i postępowań układowych.
  • Usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem w gospodarce; rozbudowanie i upowszechnienie systemu wymiany gospodarczej, w tym zapewnienie dostępu do publicznych zasobów informacyjnych.
  • Usprawnienie sposobu restrukturyzacji zadłużenia oraz dochodzenia należności i egzekucji praw.
  • Ograniczenie strat ekonomicznych i społecznych z powodu błędnych regulacji i złych praktyk prowadzących do wyniszczania kapitału społecznego i materialnego.
  • Wykorzystanie okresu dostępności środków z UE na zbudowanie rewolwingowych długoterminowych systemów finansowania rozwoju.

Przedstawione powyżej propozycje bazują na doświadczeniach zdobytych w ciągu 25 lat budowy polskiego sektora bankowego oraz wnioskach wynikających z kryzysów jakie w tym czasie dotknęły pośrednio i bezpośrednio polską gospodarkę. Aby stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy mógł być kontynuowany należy podejmować działania w kierunku zachowania mądrej równowagi oraz prowadzić dialog z udziałem wszystkich stron, w tym samorządu terytorialnego, środowisk naukowego zawodowego i gospodarczego. Prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, bezrobocia, eksportu czy długu publicznego potwierdzają, że mamy szansę na kilka lat stabilnego wzrostu. Aby jednak urzeczywistnić te prognozy musimy sprostać wyzwaniom jakie stoją przed naszym krajem oraz skutecznier stawić czoła zagrożeniom.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: