Wydarzenia: BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi

NBS 2018/01

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł.

Podmioty ekonomii społecznej to organizacje realizujące cele społeczne. W swojej działal­ności kierują się przede wszystkim dobrem społeczeństwa. Wśród nich znajdują się m.in. fundacje, stowarzy­szenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale rów­nież spółki prawa handlowego, pro­wadzące działalność non-for-profit. Dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych, podmioty ekonomii społecznej (PES) będą mo­gły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpie­czanych gwarancją z BGK. Łączna wartość tych kredytów może wy­nieść nawet 25 mln zł, a jeśli instru­ment gwarancyjny cieszyć się będzie zainteresowaniem wśród przedsiębior­ców społecznych, brane jest pod uwa­gę zwiększenie środków na ten cel.

– Wsparcie rozwoju ekonomii spo­łecznej przez BGK ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: