Wydarzenia: Intranet w Grupie BPS

NBS 2018/01

Portal intranetowy dla pracowników Banku BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych działa już od ponad pół roku. Widoczne dziś efekty są wynikiem zaangażowania wielu pracowników, nie tylko Banku BPS, ale również spółki IT BPS.

Portal intranetowy dla pracowników Banku BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych działa już od ponad pół roku. Widoczne dziś efekty są wynikiem zaangażowania wielu pracowników, nie tylko Banku BPS, ale również spółki IT BPS.

Skuteczne i przyjazne narzędzie nowoczesnej komunikacji

Zanim wymyślono intranet, w przedsiębiorstwach odbywały się co chwila spotkania pracowników z kierownictwem, a najświeższe infor­macje udostępniano w zakładowych gablotach i gazetkach. Ten sposób ko­munikacji jest już dziś anachroniczny. W szybko zmieniającym się otoczeniu rośnie potrzeba bezpośredniego i nie­zwłocznego docierania do pracowni­ków z informacją o istotnych dla funk­cjonowania i kondycji firmy zmianach przepisów, wewnętrznych procedur, o nowościach produktowych czy dzia­łaniach marketingowych. Rosną także oczekiwania samych pracowników odnośnie dostępu do informacji i efek­tywności komunikacji.

Te potrzeby realizuje intranet, czy­li platforma komunikacji wewnątrz­firmowej dostępna dla pracowników. Dostęp do informacji, jaki zapewnia intranet, poprawia jakość pracy oraz pozwala efektywnie zarządzać wiedzą i pracownikami. Profesjonalny por­tal intranetowy to narzędzie umoż­liwiające pracownikom i zespołom projektowym dzielenie się efektami pracy, ułatwiające pracę zespołową, udostępniające informacje o przebie­gu realizacji projektu, harmonogramie oraz zapewniające dostęp do narzędzi biznesowych i edukacyjnych.

Wiele opcji i nowe rozwiązania

Bank Polskiej Spółdzielczości uru­chomił portal intranetowy dla pracow­ników swoich i banków spółdzielczych z Grupy BPS w kwietniu 2017 r. Stra­tegicznym celem było usprawnienie obiegu informacji w ramach zrzesze­nia, wzmocnienie wsparcia udziela­nego bankom spółdzielczym, oraz integracja pracowników środowiska spółdzielczości bankowej. Dostęp do portalu uzyskali kolejno: pracownicy Banku BPS, pracownicy banków spół­dzielczych z Grupy BPS, osoby zatrud­nione w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Bankowej.

Intranet Grupy BPS funkcjonuje jako wewnętrzna strona internetowa. Zamieszczane są w nim m.in.: aktual­ności istotne dla Banku BPS i banków spółdzielczych, informacje o nowych re­gulacjach nadzorczych, zmianach w pra­wie bankowym i spółdzielczym, regula­minach wewnętrznych, czy działaniach marketingowych prowadzonych w zrzeszeniu. Do intranetu przeniesiony został również przegląd mediów i serwisy ekono­miczne przygotowywane codziennie przez analityków Depar­tamentu Planowania i Analiz Banku BPS. W portalu swoje miejsce mają również: Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzesze­nia BPS i Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: