Wydarzenia. Nasze patronaty: Konkurs „The Best Annual Report 2018”

BANK 2019/06

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz czternasty ogłosi wyniki konkursu „The Best Annual Report 2018”. Jego partnerem jest GPW w Warszawie SA.

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz czternasty ogłosi wyniki konkursu „The Best Annual Report 2018”. Jego partnerem jest GPW w Warszawie SA.

Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące według ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR.Według badań wielu agencji PR, raport roczny pozostaje niezmiennie najważniejszym źródłem informacji o spółce. Zawiera bowiem sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane i przesyłane w systemie ESPI do KNF w ramach obowiązków okresowych emitentów.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego KNF przygotowuje specjalny raport z zaleceniami nadzoru, jak ocenia sprawozdania finansowe emitentów i na co należy zwrócić uwagę w kolejnym roku. Jako kraj członkowski otrzymujemy również rekomendacje ESMA w tym obszarze.Rok bieżący jest rokiem wielu dyskusji i zmian legislacyjnych. I nie chodzi tutaj tylko o ujawnienia dotyczące nowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniu finansowym, w tym: MSSF 16 i 9, ale również o rolę audytorów czy nadzoru w badaniu i nad badaniem sprawozdań finansowych, a także elektronizacji sprawozdań finansowych czy weryfikacji instrumentów bezpieczeństwa rynku kapitałowego.

– Sprawozdanie finansowe zdecydowanie warto stworzyć tak, aby czytelnik mógł uzyskać informacje od najważniejszych do mniej ważnych (tym niemniej nie nieistotnych) pogrupowane w taki sposób, aby dla danego zagadnienia polityka ujmowania i wyceny, istotne szacunki oraz osądy kierownictwa poczynione w obszarze danego zagadnienia oraz informacje finansowe i objaśnienia znajdowały się w jednym miejscu. Zgodnie z wcześniej ustaloną strukturą dokumentu – mówi Monika Warmbier, Partner KPMG, członek Kapituły Konkursu „The Best Annual Report”.W przypadku sprawozdań z działalności nieustająco podnosimy kwestie publikowania i działania według strategii, komentowanie osiągnięcia lub nie założonych wskaźników, szczegółową analizę warunków prowadzenia biznesu, publikowanie danych finansowych w dłuższych niż dwuletnie horyzontach czasowych, ogłaszanie polityki dywidendowej i analizę ryzyk.– Sprawozdanie z działalności daje możliwość zaprezentowania istoty pracy i wyników spółki lub grupy kapitałowej w zindywidualizowany, nieszablonowy sposób. Szczególnie dla tych interesariuszy, którzy nie są specjalistami w zakresie rachunkowości, finansów, inwestowania, jest to główne źródło informacji, na których opierają oni swoje decyzje. Musi ono zatem przedstawiać możliwie szerokie spectrum informacji w sposób wiarygodny i neutralny – podkreśla prof. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego, członek Kapituły Konkursu „The Best Annual Report”.Oprócz raportów rocznych obligatoryjnych spółki przygotowują dodatkowe dla interesariuszy. Są to raporty online, zintegrowane czy CSR. Najbardziej rekomendowaną formą komunikacji emitentów z rynkiem są raporty zintegrowane, ponieważ pozwalają na prezentację danych finansowych i niefinansowych w jednym raporcie, co jest niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych, pozwala inwestorom lepiej zrozumieć procesy tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, a nade wszystko ogranicza liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka. Tę formę raportowania rekomenduje również RESPECT INDEX.Kapituła konkursu ocenia raporty roczne obligatoryjne i sporządzane dobrowolnie. W roku bieżącym oprócz dotychczasowych kategorii oceniamy również oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.Spółki biorące udział w tym przedsięwzięciu dają bardzo czytelny sygnał, że zarząd chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Dodatkowo każda spółka biorąca w nim udział otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można udoskonalić kolejny raport roczny.Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród.Serdecznie zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i New Connect do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report”.
Udostępnij artykuł: