Wydarzenia: Posiedzenie Sekcji banków spółdzielczych i banków zrzeszających w Związku Banków Polskich

NBS 2015/11

20 października 2015 r. pod przewodnictwem Teresy Kudlickiej, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku i Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich obradowała Sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających. W spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

20 października 2015 r. pod przewodnictwem Teresy Kudlickiej, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku i Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich obradowała Sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających. W spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Piotr Matwiej

W trakcie spotkania przeprowadzono prezentację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "Banki spółdzielcze - analiza sytuacji i ryzyka związane z ich działalnością.", omówiono nowy model określania składek na rzecz BFG, przedstawiono także informację o podejmowanych przez banki zrzeszające działaniach w zakresie implementowania Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zrelacjonowano przebieg prac nad utworzeniem i organizacją jednostek zarządzających systemami ochrony, przebiegu Forum Liderów Banków Spółdzielczych i prace Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Jerzy Pruski, omawiając prezentację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwrócił uwagę na trendy towarzyszące rozwojowi sektora banków spółdzielczych. Najistotniejsza - w ocenie BFG - jest rola, jaką sektor bankowości spółdzielczej spełnia w społecznościach lokalnych, dostarczając im komplet usług finansowych. Przy badaniu jego sytuacji brano pod uwagę na liczbę placówek bankowych (29,1%), stan zatrudnienia (19,4%), zabezpieczenie płynności, stan depozytów (9,5%), wysokość sumy bilansowej (6,2%), wartość kredytów udzielanych przez sektor bankowości spółdzielczej (6,5%) oraz wynik netto sektora (4,5%) na koniec II kwartału br.

Prezes BFG podkreślił, że o potencjale sektora bankowości spółdzielczej w pierwszej kolejności decydują liczba placówek bankowych, zatrudnienie w sektorze bankowości spółdzielczej, pozyskiwane przez nią oszczędności oraz udzielane kredyty. Dr Jerzy Pruski zwrócił też uwagę na problemy efektywnościowe, relację ponoszonych kosztów, na rosnący udział kredytów klientów w sumie bilansowej i strukturze aktywów oraz skoncentrowanie części środków w bankach zrzeszających.

nbs.2015.11.foto.028.200xWskazał również na wzrost znaczenia udzielanych przez banki spółdzielcze kredytów dla przedsiębiorstw. Jest to niewątpliwie wynik poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów, w niektórych bankach sięga 45-75 proc. wolumenu udzielanych pożyczek. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw jest wypadkową polityki finansowej realizowanej przez banki spółdzielcze, zwłaszcza te o znacznych aktywach. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mówił również o zagospodarowywaniu przez te instytucje nadwyżek środków płynnych w bankach zrzeszających, co niewątpliwie przekłada się na zmianę struktury portfela udzielanych kredytów. Wspomniał o pogarszaniu się jakości portfela i niskim poziomie wyrezerwowania udzielanych kredytów. Nie da się ukryć, że wzrost znaczenia roli przedsiębiorstw w ogólnej wartości udzielanych kredytów wpływa na zmianę struktury portfela kredytowego banków spółdzielczych.

Jerzy Pruski zwrócił również uwagę na bariery ujawniające się w sektorze bankowości spółdzielczej. Należą do nich m.in.: rosnące ryzyko kredytowe, mała - z uwagi na niski poziom stóp procentowych - dochodowość udzielanych kredytów, brak możliwości ograniczania kosztów i niskie nakłady na rozwój. Wszystko to zdecydowanie utrudnia konkurowanie banków spółdzielczych z otoczeniem. Konieczna jest zmiana dotychczasowego modelu biznesowego na zapobiegający spadkom udziału w zyskach oraz tworzenie wewnętrznych systemów ratingowych, które winny koncentrować się m.in. na dużych zaangażowaniach banków spółdzielczych oraz dostosowaniu rezerw na ekspozycje kredytowe do adekwatnego poziomu ryzyka.

 

 

 

 

nbs.2015.11.foto.029.a.200xOmawiając obszary ryzyka, prezes Pruski kolejny raz zwrócił uwagę na: dużą dynamikę kredytów dla przedsiębiorstw, niski poziom wyrezerwowania pożyczek oraz spadek wyniku finansowego. Odrębną kwestią jest potrzeba zmodyfikowania modelu biznesowego banków spółdzielczych i banków zrzeszających oraz potencjał konkurencyjny sektora bankowości spółdzielczej - mierzony wielkością nakładów na inwestycje, a także wartości niematerialne i prawne w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, który to współczynnik w porównaniu z bankami komercyjnymi jest istotnie niższy.

W dyskusji przedstawiciele banków spółdzielczych podkreślili, że ryzyka wskazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny rzeczywiście się w nich materializują, zwłaszcza w tych instytucjach, które zostały objęte programem postępowania naprawczego. Ponadto zwrócono uwagę na problem rezerw celowych wiążących się ze znajomością klientów przez banki spółdzielcze oraz potrzebę tworzenia rezerw w przypadkach pogarszającego się portfela kredytowego banków. Wskazano także na konieczność przygotowania wzorca optymalnego banku (zgodnego z wymogami regulatora), odpowiadającego za bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów oraz konieczność wykorzystania doświadczeń międzynarodowych w kształtowaniu nowego modelu bankowości spółdzielczej, gwarantującego poprawę efektywności sieci banków spółdzielczych.

Drugą część wystąpienia przedstawiciele BFG poświęcili modelowi opłat wnoszonych na rzecz systemu gwarantowania depozytów oraz celom przymusowej restrukturyzacji. Bankowców zapoznał z nią dyrektor Marek Jarzębski z Departamentu Analiz i Skarbu w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zwrócił uwagę na przygotowywane projekty rozwiązań wynikające z konieczności przyjęcia: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (dyrektywa DGS) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (dyrektywa BRR). Prezenter mówił o stosowaniu w bankowości spółdzielczej zryczałtowanych opłat. Zapowiedział przy tym, że w ramach prowadzonych konsultacji zostaną przedstawicielom banków spółdzielczych przekazane szczegółowe opisy proponowanych rozwiązań - co niewątpliwie ułatwi przygotowanie stanowiska sektora bankowości spółdzielczej do końca listopada br.

W ramach dalszych działań BFG prowadzone będą - po ukonstytuowaniu się systemów ochrony instytucjonalnej w poszczególnych zrzeszeniach - kolejne spotkania i konsultacje.

Przedstawiciele Związku Banków Polskich poinformowali zebranych o pracach zarządu i biura ZBP dotyczących kwestii bieżących, prawno-legislacyjnych oraz międzynarodowych. W dyskusji zwrócono uwagę na różne spojrzenia banków na proponowane - w ramach projektów zmian do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i banków zrzeszających - rozwiązania. Podkreślono także potrzebę wypracowywania wspólnych stanowisk w kwestiach zasadniczych dla środowiska banków spółdzielczych.

Dr Irena Herbst, prezes zarządu Centrum PPP, przedstawiła zebranym w Klubie Bankowca w Warszawie przedstawicielom bankowości spółdzielczej informację o "Polskich doświadczeniach w przygotowaniu i realizacji projektów PPP". Jest to doskonały wstęp do przybliżenia bankom spółdzielczym modelu finansowania lokalnych projektów inwestycyjnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

W posiedzeniu, obok zaproszonych gości, wzięli udział prezesi banków spółdzielczych i przedstawiciele banków zrzeszających, członkowie Związku Banków Polskich.

nbs.2015.11.foto.029.b.150xPiotr Matwiej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości i bankowości spółdzielczej. Autor wielu artykułów poświęconych systemom wsparcia krajowego, pomocy publicznej, finansowaniu samorządów. Twórca rozwiązań i projektów na rzecz bankowości związanych z systemami wsparcia i projektami unijnymi. Społecznik, prezes Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Pełniąc funkcje kierownicze, realizował nowatorskie rozwiązania związane z projektami OZE, kredytowaniem nowych technologii, absorpcją środków unijnych 2007- 2013 oraz 2014-2020. Obecnie doradca zarządu, ekspert Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych oraz sekretarz Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej w Związku Banków Polskich, a także ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego CIP na rzecz polskiego rynku finansowego

 

 

Udostpnij artyku: