Wykonanie budżetów samorządów w 2011 roku

Samorząd

Ministerstwo Finansów opublikowało wstępne dane dotyczące wykonania budżetów wjednostek samorządu terytoralnego w 2011 roku. Według wstępnych danych deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniósł 10,2 mld zł.

Według wstępnych danych jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły w 2011 r. dochody w łącznej kwocie 170.962 mln zł, co stanowi 97,5% zaplanowanej kwoty dochodów tych jednostek.W stosunku do analogicznego okresu 2010 r. wykonane dochody ogółem tych jednostek były wyż̂sze o 5,3%.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniosła 181.128 mln zł, co stanowiło 92,9% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota zrealizowanych wydatków ogółem była wyż̂sza o 2,4%.

W 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 19.596 mln zł, natomiast według wstępnych danych, budż̂ety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 10.167 mln zł, z tego przypadło na:

  • gminy – 4.001 mln zł,
  • powiaty – 482mln zł,
  • miasta na prawach powiatu – 4.527 mln zł,
  • województwa -1.156 mln zł.

Źródło: www.mf.gov.pl

Udostępnij artykuł: