Wykorzystanie Funduszy Europejskich po III kwartale 2012 r.

Samorząd

Do końca trzeciego kwartału 2012 roku Polska rozdzieliła 222,2 mld zł z Funduszy Europejskich, czyli 78,5 proc. środków dostępnych na lata 2007-13. Łącznie we wszystkich programach prognoza wydatków poświadczonych do Komisji Europejskiej została wykonana w 112 procentach.

Do końca trzeciego kwartału 2012 roku Polska rozdzieliła 222,2 mld zł z Funduszy Europejskich, czyli 78,5 proc. środków dostępnych na lata 2007-13. Łącznie we wszystkich programach prognoza wydatków poświadczonych do Komisji Europejskiej została wykonana w 112 procentach.

Od początku uruchomienia programów do końca pierwszego kwartału 2012 r. złożono 239,8 tys. formalnie poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 512,3 mld zł (środki unijne jak i krajowe).

Podpisaliśmy 75 374 umowy na kwotę 222,2 mld zł dofinansowania UE, co stanowi 78,5 proc. puli na lata 2007-2013. Dofinansowaniem tym objęto koszty w projektach na kwotę 322,5 mld zł.

Beneficjenci zwrócili się o wypłacenie 167,6 mld zł, z czego 119,38 mld zł to dofinansowanie UE (ok. 42 proc. środków na lata 2007-2013).

Poświadczenia i deklaracje wydatków (certyfikacja)

Tegoroczny plan certyfikacji (rozliczania wydatków z Komisją Europejską) zakładał, że od początku roku do końca III kwartału poświadczymy w KE wydatki w kwocie 35 mld zł dla programów krajowych i regionalnych oraz 41,16 mln euro dla programów EWT.

W tym czasie Polska certyfikowała do KE ponad 39 mld zł, czyli ok. 112 proc. zakładanego celu.

W ujęciu rocznym (cały 2012 r.), w programach krajowych i regionalnych certyfikowano już 77,5 proc. planowanej kwoty. Z kolei w ramach EWT w tym samym okresie certyfikowano do KE 48,26 mln euro, co pozwoliło na realizację celu na III kwartały na poziomie 117,3 proc. (w ujęciu rocznym certyfikowano 85,6 proc.)

W całym 2012 r. Polska planuje poświadczyć Komisji Europejskiej (certyfikować) 50,4 mld zł wydatków poniesionych w programach krajowych i regionalnych. Jeżeli chodzi o programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowane z partnerami zagranicznymi - plan zakłada rozliczenie 56,4 mln euro.

Od początku realizacji programów do końca 2012 r. Polska planuje poświadczyć w Komisji wydatki na kwotę 153,2 mld zł (dla programów krajowych i regionalnych) oraz 139,8 mln euro (dla programów EWT).

W tym okresie certyfikowaliśmy łącznie 141,9 mld zł (92,6 proc. celu dla programów krajowych i regionalnych). W przypadku EWT było to 131,7 mln euro, co przekłada się na realizację celu kumulatywnego w 94 procentach.

Na ten dobry rezultat osiągnięty na koniec III kwartału br., wpływ miały przede wszystkim wyniki Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Wydatki zaplanowane w największym programie w historii UE zrealizowano z nawiązką (112 proc. planu na III kwartały). Podobnie RPO znacząco przekroczyły założoną prognozę, realizując plan w 132 proc. Oznacza to, że regiony we właściwym tempie realizują projekty i je rozliczają.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: